Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

„Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie...

Reklama
„Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych”
Nabór od 27.11.2020 do 20.12.2020 23:59
Dzielnica Ochota
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ochota ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych”..
  1. zadanie adresowane jest do mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
  2. Oferent realizujący zadanie powinien posiadać doświadczenie w pracy z seniorami oraz doświadczenie w realizacji działań podobnego typu,
  3. oferent zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednio przygotowanej kadry – tj. specjalistów posiadających kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami (do wglądu w siedzibie organizacji),
  4. Oferent zobowiązany jest umieścić w ofercie, w pkt. III.3 informację o miejscu realizacji zadania i posiadaniu dokumentów poświadczających prawo do posiadania, dysponowania, udostępnienia, użyczenia lub wynajmu lokalu, na czas realizacji zadania potwierdzającego możliwość realizacji zadania,
  5.  Oferent zobowiązany jest do określenia potencjalnej liczby odbiorców realizacji zadania,                                       
  6. przy realizacji zadania nie dopuszcza się używania naczyń  i sztućców jednorazowego użytku wykonanych z materiałów opisanych w paragrafie 3 ust. 5 ogłoszenia,
  7. realizacja zdania musi uwzględniać prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania (np.: listy obecności,  fotografie, ankiety, dzienniki, konspekty, scenariusze, arkusze obserwacji, itp. dokumentujące realizację zadania),
  8. w ramach realizacji zdania rekomenduje się następujące formy działań (do wyboru w zależności od składanej oferty):                                                                                                                                                                                                                    

1) tworzenie grup wsparcia,

2) organizowanie spotkań integracyjnych,

3) organizowanie spotkań międzypokoleniowych,

4) zajęcia kreatywne, rozwijające zainteresowania,

5) zajęcia sportowe, rekreacyjne,

6) zajęcia / warsztatyedukacyjne

7) turystykę miejską (projekty varsavianistyczne)

8) wycieczki tematyczne,

9) wspieranie idei wolontariatu i samopomocy koleżeńskiej,

10) wyjścia do placówek kultury,

11) warsztaty oraz spotkania psychoedukacyjne,

12) działania prozdrowotne,

9.wkład własny - udział innych środków finansowych planowany na realizację zadania publicznego lub/i wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (przy realizacji zadania w formie wsparcie) będzie oceniany łącznie (bez wyszczególniania)  według następujących kryteriów:

do 5% udziału wkładu własnego w całkowitym koszcie zadania publicznego  = 1 pkt.

do 10% udziału wkładu własnego w całkowitym koszcie zadania publicznego = 5 pkt.

do 15% udziału wkładu własnego w całkowitym koszcie zadania publicznego = 10 pkt.

do 20% udziału wkładu własnego w całkowitym koszcie zadania publicznego = 15 pkt.

do 25 % udziału wkładu własnego w całkowitym koszcie zadania publicznego = 20 pkt

do 30% udziału wkładu własnego w całkowitym koszcie zadania publicznego = 25 pkt

do 35% udziału wkładu własnego w całkowitym koszcie zadania publicznego  = 30 pkt

powyżej 35% udziału wkładu własnego w całkowitym koszcie zadania publicznego = 35 pkt

10. W przypadku utrzymującej się pandemii koronawirusa w trakcie realizacji zadania  wszystkie działania muszą być prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ponadto program działań powinien być przygotowany tak, aby w sytuacji wzrostu liczby zakażeń i zaostrzenia reżimów sanitarnych działania mogły być realizowane w alternatywnej formie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama