Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 27.11.2020 do 04.01.2021 16:00
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 520 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie m.st. Warszawy, w szczególności z Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, dla których prowadzone będzie:

 

 1. SZKOLENIE PODSTAWOWE

Stacjonarne szkolenie podstawowe dla początkujących grup dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie m.st. Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – program szkolenia sportowego dla dzieci od I klasy szkoły podstawowej do kategorii wiekowej młodzik (bez uwzględnienia tej kategorii),  zaczynających swoją przygodę ze sportem, grupy naborowe do różnych dyscyplin sportowych, legitymujące się przynależnością do organizacji sportowej tj. organizacji pozarządowej lub podmiotu, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającej na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy- składającej ofertę.

ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI:

 • Realizacja od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w przypadku ofert na realizację zadania w formie powierzenia: dotacja zostanie przyznana z pominięciem okresu od 4 stycznia 2021 r. do dnia ogłoszenia wyników konkursu), wg poniższych warunków:

- realizacja poprzez stacjonarne szkolenie sportowe (z wyłączeniem okresu wakacyjnego, organizacji zgrupowań sportowych i udziału we współzawodnictwie);

- min. 2 godziny w tygodniu, łącznie – nie mniej niż 74 godziny z wyłączeniem okresu wakacyjnego. W przypadku ofert na powierzenie proporcjonalnie mniejsza łączna liczba godzin pomniejszona o okres od 04 stycznia 2021 r. do dnia ogłoszenia wyników konkursu;

- udział min. 10 osób w grupie szkoleniowej;

 • Wysokość środków  z dotacji przyznanych na jedną grupę szkoleniową wynosi maksymalnie 12 000 zł brutto;
 • Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji działania polisy OC, w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
 • Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające  na uprawianie sportu;
 • Nie można prowadzić jednocześnie (w tym samym miejscu i czasie) zajęć z więcej niż jedną grupą szkoleniową przypisaną do jednego trenera;
 • W załączonej do oferty informacji zbiorczej, która stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia, dotyczący liczby uczestników należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej;
 • Prowadzącego szkolenie obowiązuje posiadanie „LISTY UCZESTNIKÓW SZKOLENIA” zawierającej datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania. Po zakończeniu realizacji  umowy zatwierdzone przez Zleceniobiorcę „LISTY UCZESTNIKÓW SZKOLENIA” zawierającej datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję,  powinny być przechowywane w siedzibie klubu wraz z dokumentacją dotycząca realizacji umowy;
 • Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 2 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu);
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonej oferty i przyznaniu dotacji, oferent jest zobowiązany dostarczyć:
 1. harmonogram zajęć szkoleniowych na cały okres realizacji zadania datowany na dzień rozpoczęcia realizacji działania (wzór, znajduje się na stronie www.sport.ursynow.pl). W przypadku wprowadzenia wszelkich zmian dotyczących harmonogramu zajęć, oferent zobowiązany jest do zgłaszania ich w do Wydziału Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;
 2. imienny wykaz uczestników szkolenia (wzór znajduje się na stronie www.sport.ursynow.pl.).

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

W przypadku złożenia oferty do Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na stacjonarne szkolenie podstawowe:  

 1. Organizacja nie może ubiegać się o dotację w Biurze Sportu i Rekreacji lub innej dzielnicy m.st. Warszawy na szkolenie dla tych samych uczestników.
 2. Organizacja nie może rozdzielać kosztów w ofercie pomiędzy dzielnicę a Biuro Sportu i Rekreacji lub inna dzielnicę m.st. Warszawy tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji szkolenia podstawowego:

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz  koszty do pokrycia z wkładu osobowego, wkładu rzeczowego,
w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).

 

A: Koszty merytoryczne :

 • szkolenie stacjonarne:
 • wynagrodzenie osób szkolących,
 • wynagrodzenie obsługi technicznej,
 • wynajem obiektów oraz sprzętu sportowego i urządzeń, w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu wymagających treningu na specjalistycznych obiektach sportowych,
 • eksploatacja własnych obiektów (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości) i urządzeń sportowych,
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

B: Koszty administracyjne :

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa.

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt  VI OFERTY:Inne informacje”.

W przypadku pobierania opłat za prowadzenie szkolenia (załącznik nr 3 do ogłoszenia) kwotę pobieraną od uczestników szkolenia należy w całości przeznaczyć na realizację działania i wykazać w ofercie (pkt  V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt  V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania Lp. 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

Okres szkolenia objęty dofinansowaniem (w miesiącach) x liczba uczestników szkolenia x miesięczna opłata za szkolenie = suma wpłat od uczestników szkolenia.

 

UWAGA! W przypadku powierzenia, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

 

Ważne:

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę w szczególności:

 • kwalifikacje kadry szkoleniowej,
 • doświadczenie w organizacji szkolenia,
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania,
 • koszt realizacji wraz z kalkulacją finansową,
 • ocena dotychczasowej współpracy oferenta z Dzielnicą Ursynów,
 • efektywność dotychczas realizowanych zadań,
 • wyniki przeprowadzonych kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta).

 

W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikających ze złożonych ofert, przekroczy wysokość środków przeznaczonych na A:  Szkolenie podstawowe tj. kwotę 230 000,00 zł, wysokość przyznanych dotacji ulegnie zmniejszeniu.

 

 1. SZKOLENIE ZASADNICZE

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe  (szkolenie zasadnicze) dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie m.st. Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, dla których prowadzone będzie szkolenie zasadnicze: zawodnicy od kategorii wiekowej młodzik do kategorii młodzieżowca. W zakres realizacji szkolenia mogą wchodzić:  organizacja zgrupowań sportowych oraz udział we współzawodnictwie, w dyscyplinach sportowych i rocznikach objętych współzawodnictwem w ramach ogólnopolskiego „Systemu Sportu Młodzieżowego”, określonych regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zatwierdzonym przez Ministerstwo Sportu na dany rok kalendarzowy. 

ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI:

 • Realizacja  działania 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r., ( w przypadku ofert na realizację zadania w formie powierzenia: dotacja zostanie przyznana z pominięciem okresu od 4 stycznia 2021 r. do dnia ogłoszenia wyników konkursu ), wg poniższych warunków:

- w zakres realizacji szkolenia może wchodzić: udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja zgrupowania sportowe;

 • Należy wykazać prowadzenie dla tej samej grupy zawodników całorocznego szkolenia stacjonarnego, informując o tym w pkt. VI  OFERTY „Inne informacje” lub dołączyć do oferty tzw. „łączkę” (skrócony roczny plan szkolenia) - (formularz dostępny na stronie: www.sport.ursynow.pl.);
 • Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podmiotów, których drużyny/zawodnicy w 2019 i/lub 2020 roku brały/brali udział we współzawodnictwie sportowym w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej/ Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego lub współzawodnictwie w ramach rozgrywek organizowanych przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe (np. cykliczne rozgrywki ligowe);
 • W załączonej do oferty informacji zbiorczej, która stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia, dotyczącej liczby uczestników należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej;
 • Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC, w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
 • Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające  na uprawianie sportu;
 • Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 2 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu);
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonej oferty i przyznaniu dotacji, oferent jest zobowiązany dostarczyć:
  1. www.sport.ursynow.pl.).

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

Jeśli oferta złożona w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dotyczy:

 1. współzawodnictwa i/lub zgrupowań sportowych - organizacja nie może ubiegać się o dotację w Biurze Sportu i Rekreacji lub innej dzielnicy m.st. Warszawy dla tych samych uczestników szkolenia z przeznaczeniem na wyżej wymienione elementy szkolenia.
 2. współzawodnictwa i/lub zgrupowań sportowych - organizacja może ubiegać się o dotację na szkolenie stacjonarne dla tych samych uczestników szkolenia w Biurze Sportu i Rekreacji.

Przy planowaniu działania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji szkolenia zasadniczego:

(dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz  koszty do pokrycia z wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy):

A: Koszty merytoryczne:

 • współzawodnictwo sportowe:
 • przejazd, transport,
 • zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda,
 • opłaty za udział we współzawodnictwie,
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników.

W dyscyplinach dla których powadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe dodatkowo: obsługa sędziowska, wynajem obiektów, obsługa techniczna, obsługa medyczna.

 • zgrupowania sportowe:
 • przejazd, transport,
 • zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda,
 • wynajem obiektów i urządzeń sportowych,
 • wynagrodzenie osób szkolących,
 • obsługa medyczna,
 • zakup odżywek i środków opatrunkowych,
 • zakup ubezpieczenia OC oferenta i NNW uczestników.

B: Koszty administracyjne :

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa.

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt  VI OFERTY:Inne informacje”.

W przypadku pobierania opłat, kwotę pobieraną od uczestników należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt  V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

UWAGA! W przypadku powierzenia nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

WAŻNE:

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę w szczególności:

 • kwalifikacje kadry szkoleniowej,
 • wykazane zawody/turnieje/rozgrywki w których oferent zamierza wziąć udział w roku 2021– informację należy umieścić w pkt  VI OFERTY:Inne informacje”,
 • liczba zawodników objęta zadaniem  (należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej),
 • osiągnięcia sportowe w roku 2019 i 2020 w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej/ Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego lub współzawodnictwie w ramach rozgrywek organizowanych przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe (np. cykliczne rozgrywki ligowe),
 • awans zawodnika klubu do dalszego szkolenia w kadrach narodowych;
 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań szkolenia oraz efektywność dotychczas realizowanych zdań – osiągnięcia sportowe,
 • koszt realizacji wraz z kalkulacją finansową,
 • ocena dotychczasowej współpracy oferenta z Dzielnicą Ursynów,
 • wyniki przeprowadzonych kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta).

 

W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikających ze złożonych ofert, przekroczy wysokość środków przeznaczonych na B:  Szkolenie zasadnicze tj. kwotę 290 000,00 zł, wysokość przyznanych dotacji ulegnie zmniejszeniu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama