Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 27.11.2020 do 22.12.2020 15:00
Wydział Spraw Społecznych i Rodziny
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Zielonka, Wydział Spraw Społecznych i Rodziny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania wspierające rodzinę.

Ogłoszenie o konkursie

z dnia 27 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1a), art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały XXV/233/20 Rady Miasta Zielonka z dnia
29 października 2020 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2021, Burmistrz Miasta Zielonka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego

I.  Konkurs adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);
 2. innych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

II. Zakres konkursu i wysokość dotacji:

 1. Przedmiotem konkursu są: Działania wspierające rodzinę
 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021: 15 000 zł.
 3. W 2020 roku Miasto Zielonka przeznaczyło na realizację tego zadania 15 000 zł. Wykaz dotacji i informacje o dofinansowanych projektach zawiera ogłoszenie o wynikach konkursu z dnia 17 stycznia 2020 r., umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. W 2019 roku Miasto Zielonka przeznaczyło na realizację tego zadania środki w kwocie 25 000 zł. Wykaz dotacji oraz informacje o zadaniach realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi zawiera sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zamierzenia i programy”.

III.  Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbędzie się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
 2. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków we wnioskowanej wysokości. Zastrzega się możliwość rozdzielenia przeznaczonej kwoty pomiędzy kilku oferentów. Wysokość przyznanej dotacji określona będzie w ogłoszeniu o wyników konkursu.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. W ramach realizacji zadania należy zorganizować działania wspierające rodziny z Zielonki.

2. Zadanie musi być zrealizowane w 2021 roku, nie wcześniej niż od 1 lutego 2021 r. Szczegółowy czas realizacji zadania określa oferent.

3. Całkowity koszt realizacji zadania musi być równy wnioskowanej dotacji.

4. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania ani udzielania pomocy finansowej odbiorcom zadania.

5. Opis i harmonogram planowanych działań musi określać alternatywne formy proponowanych działań, możliwe do zrealizowania w sytuacji pandemii COVID-19.

6. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, zwiększając maksymalnie do 10% środki wydatkowane na poszczególne pozycje kosztorysu. Zmniejszenia wydatków zaplanowanych w danej pozycji kosztorysu można dokonywać w dowolnej kwocie.

V. Termin i warunki składania ofert realizacji zadania:
1. Oferty należy składać poprzez generator wniosków Witkac dostępny na stronie www.witkac.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (poz. 2057) do dnia 22 grudnia 2020 r. do godz. 15.00.
2. Wygenerowane z platformy Witkac „potwierdzenie złożenia oferty” należy wydrukować i po podpisaniu go przez osoby upoważnione złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 bądź w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do urzędu do dnia 22 grudnia 2020 r. do godz. 16.00.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Konkurs zachowuje ważność również w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
 2. Złożone oferty oceniane będą według zasad szczegółowo określonych
  w Zarządzeniu nr 220/19 Burmistrza Miasta Zielonka w sprawie wprowadzenia „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Zielonka przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (rozdziały 2.3., 2.4. i 2.5.). Treść regulaminu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.zielonka.pl
  w dziale „Organizacje pozarządowe – Programy współpracy, dokumenty, formularze”.
 3. Ocena formalna ofert przeprowadzona będzie przez pracowników Urzędu Miasta Zielonka na podstawie „Karty oceny formalnej projektu”, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu, o którym mowa w pkt 2. Wykaz ofert zawierających błędy formalne zamieszczony zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielonka (I piętro) oraz na stronie www.zielonka.pl w dziale „Organizacje pozarządowe – Konkursy NGO”, do dnia 29 grudnia 2020 r. Oferent może poprawić błędy formalne w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wykazu ofert.
 4. Ocena merytoryczna ofert dokonana będzie przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Zielonka po terminie składania ofert. Członkowie Komisji oceniają oferty na podstawie „Karty oceny merytorycznej projektu”, stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu, o którym mowa w pkt 2.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu, będące wynikiem prac Komisji Konkursowej, zatwierdza Burmistrz Miasta Zielonka.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 stycznia 2021 r.

VII. Informacje dodatkowe
1. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Rodziny Urzędu Miasta Zielonka ul. Lipowa 5, pok. 101 oraz telefonicznie pod numerem: (22) 761 39 51.
2. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.zielonka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zielonka.

VIII. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania oferenta oraz osób upoważnionych do składania wyjaśnień dotyczących oferty jest Burmistrz Miasta Zielonka z siedzibą w  Zielonce, ul. Lipowa 5, 05-220, NIP: 1251334816, e‑mail: um@zielonka.pl, strona internetowa www.zielonka.pl, ww.bip.zielonka.pl, nr telefonu 22 761 39 00
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e‑mail: iod@zielonka.pl, lub pisemnie na adres administratora (z dopiskiem „inspektor ochrony danych”);
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego, w celu:

 1. prowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych – w przypadku wszystkich podmiotów, które złożyły ofertę,
  b) zawierania, realizacji i rozliczania umów na dotacje oraz kontrolowanie wydatkowania dotacji – w stosunku do podmiotów, którym przyznano dotacje;

4. Dane zawarte w ofertach przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego; dane zawarte w umowach przechowywane będą przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego;Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, które zawnioskują o udostępnienie dokumentacji otwartego  konkursu;
5. Na podstawie obowiązujących przepisów posiadają Państwo następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
b) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa;

6. Podanie danych jest wymogiem związanym z udziałem w otwartym konkursie ofert, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału
w konkursie.

Burmistrz Miasta Zielonka
            / - /
Kamil Michał Iwandowski

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama