Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 27.11.2020 do 04.01.2021 16:00
Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Żoliborz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Przedmiotem zadania publicznego jest organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Formy realizacji zadania powinna mieć charakter integrujący uczestników o różnorodnym stopniu sprawności ruchowej i intelektualnej.

Oferent może dokonać wyboru czy chce realizować cześć A i/lub część B zadania publicznego.

Część A

Organizacja imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Forma realizacji zadania publicznego: zajęcia sportowo-rekreacyjne, zawody, turnieje, pikniki.

Ogólne warunki realizacji zadania:

 • organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych 2 razy w tygodniu dla grupy minimum 10 uczestników,

 • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych integrujących uczestników o różnym stopniu sprawności ruchowej.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania będzie można przeznaczyć na:

 • wynajęcie bazy sportowej do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,

 • wynagrodzenie dla instruktorów/trenerów (stawka do sfinansowania lub dofinansowania może wynieść maksymalnie 40 zł. brutto za 1 godz zegarową zajęć),

 • wypożyczenie sprzętu sportowo-rekreacyjnego, nagłaśniającego, technicznego,

 • obsługę sędziowską,- obsługę medyczną,

 • obsługę techniczną,

 • zakup nagród i upominków dla uczestników.

Środki finansowe, które będą traktowane jako koszty niekwalifikowane do sfinansowania/dofinansowania w ramach realizacji zadania:

 • koszty koordynacji zadania publicznego,

 • koszty obsługi księgowej,

 • koszty administracyjne (koszty mediów, czynsze).

Część B

Organizacja zajęć hipoterapii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Ogólne warunki realizacji zadania:

 • zajęcia muszą być prowadzone na terenie dzielnicy co najmniej 2 razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe w terminie marzec-czerwiec oraz wrzesień-listopad,

 • adresatami zadania publicznego muszą być dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami potwierdzonymi zaświadczeniami lekarskimi.

Forma realizacji zadania publicznego: zajęcia hipoterapii pod nadzorem wykwalifikowanej kadry.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania będzie można przeznaczyć na:

 • wynajęcie bazy sportowej do prowadzenia zajęć,

 • wynagrodzenie dla instruktorów/trenerów (stawka maksymalna 40 zł. brutto za 1 godz. zajęć),

 • - koszty związane z wynajmem koni.

Środki finansowe, które będą traktowane jako koszty niekwalifikowane do sfinansowania/dofinansowania w ramach realizacji zadania:

 • koszty koordynacji zadania publicznego,

 • koszty obsługi księgowej,

 • koszty administracyjne (koszty mediów, czynsze).

Przy ocenie ofert zarówno w części A i części B brane będą pod uwagę:

 • doświadczenie w organizacji zajęć i/lub imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami,

 • zgodność zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym,

 • metody i narzędzia rekrutacji odbiorców zadania,

 • realność osiągnięcia rezultatów i sposób ich monitorowania,

 • planowana liczba uczestników biorących udział w zajęciach/imprezie,

 • kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania,

 • zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

 • prowadzenie działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

 • dysponowanie odpowiednim sprzętem i zasobami osobowymi do realizacji zadania,

 • prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów,

 • szczegółowy opis pozycji kosztorysu,

 • wkład własny finansowy,

 • wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie odpowiednimi zasobami materialnymi adekwatnymi do realizacji zadania,

 • wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

 • spełnienie obowiązku ubezpieczenia zajęć/imprezy (OC organizatora), o czym oferent powinien poinformować w ofercie (pkt. III.4 – Plan i harmonogram działań na rok 2021)- weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

Wzór Protokołu oceny oferty, zawierający szczegółową punktację oceny oferty, stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego.

Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Ewentualne proponowane przez komisję konkursową zmiany kalkulacji kosztów zadania publicznego, w tym zmiana wysokości dotacji powinno pociągać za sobą ograniczenie zakresu działań i planowanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do wyeliminowania niektórych produktów z tworzyw sztucznych (pełna informacja w § 3 ust.7 ogłoszenia konkursowego).

Akceptacja sprawozdania i rozliczenia dotacji polegać będzie na weryfikacji przez Zleceniodawcę (Miasto Stołeczne Warszawa) założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy (oferenta).

 

Ważna informacja uzupełniająca dotycząca paragrafu 5 ust. 2 ogłoszenia konkursowego:

Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty lub w formie papierowej, o ile wynika to z ogłoszenia konkursowego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama