Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja żoliborskich eliminacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży

Reklama
Nabór od 27.11.2020 do 21.12.2020 16:00
Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 48 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Żoliborz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja żoliborskich eliminacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

Przedmiotem zadania jest organizacja żoliborskich eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej.

Oferent musi obligatoryjnie zrealizować całość części A i części B zadania publicznego.

Ogólne warunki realizacji zadania:

 • organizacja zawodów zgodnie z harmonogramem i regulaminem Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

Część A

Organizacja żoliborskich eliminacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych dla żoliborskich szkół w 3 kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i licealiada.

Liczba organizowanych zawodów – 3.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania (część A) będzie można przeznaczyć na:

 • wypożyczenie sprzętu do elektronicznego pomiar czasu,

 • obsługę sędziowską,

 • obsługę medyczną (lekarz lub ratownik medyczny),

 • zakup medali dla zwycięzców (I, II i III miejsce) we wszystkich kategoriach,

 • obsługę techniczną,

 • wydruk numerów startowych.

Część B

Organizacja żoliborskich eliminacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży dla żoliborskich szkół w 2 kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w następujących dyscyplinach:

 • piłka siatkowa,

 • piłka nożna,

 • piłka ręczna,

 • unihokej,

 • koszykówka,

 • tenis stołowy,

 • 4-bój lekkoatletyczny (organizacja zawodów tylko w kategorii dzieci),

 • lekkoatletyka (organizacja zawodów tylko w kategorii młodzież),

 • ringo (organizacja zawodów tylko w kategorii młodzież, jedne zawody dla dziewcząt i chłopców).

Liczba organizowanych zawodów – 29.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania (cześć B) będzie można przeznaczyć na:

 • obsługę sędziowską,

 • obsługę techniczną,

 • obsługę medyczną (lekarz lub ratownik medyczny),

 • zakup medali i pucharów dla zwycięzców (I, II i III miejsce),

 • wynajem lub zakup sprzętu sportowego,

 • wynajem band do unihokeja,

 • wypożyczenie sprzętu do pomiaru czasu,

 • materiały biurowe.

Ocena ofert

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

 • doświadczenie w organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej,

 • zgodność zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym,

 • metody i narzędzia rekrutacji odbiorców zadania,

 • realność osiągnięcia rezultatów i sposób ich monitorowania,

 • kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania,

 • zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

 • prowadzenie działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

 • dysponowanie odpowiednim sprzętem i zasobami osobowymi do realizacji zadania,

 • prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów,

 • szczegółowy opis pozycji kosztorysu,

 • wkład własny finansowy,

 • wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie odpowiednimi zasobami materialnymi adekwatnymi do realizacji zadania,

 • wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

 • spełnienie obowiązku ubezpieczenia imprezy (OC organizatora), o czym oferent powinien poinformować w ofercie (pkt. III.4 – Plan i harmonogram działań na rok 2021) - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

Wzór Protokołu oceny oferty, zawierający szczegółową punktację oceny oferty, stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego.

Do organizacji żoliborskich eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (część A i B) zostanie wybrany tylko jeden oferent.

Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do wyeliminowania niektórych produktów z tworzyw sztucznych (pełna informacja w § 3 ust. 7 ogłoszenia konkursowego).

Ewentualne proponowane przez komisję konkursową zmiany kalkulacji kosztów zadania publicznego, w tym zmiana wysokości dotacji powinno pociągać za sobą ograniczenie zakresu działań i planowanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

Akceptacja sprawozdania i rozliczenia dotacji polegać będzie na weryfikacji przez Zleceniodawcę (Miasto Stołeczne Warszawa) założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy (oferenta).

 

Ważna informacja uzupełniająca dotycząca paragrafu 5 ust. 2 ogłoszenia konkursowego:

Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty lub w formie papierowej, o ile wynika to z ogłoszenia konkursowego.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama