Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie zintegrowanych działań socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat oraz ich...

Reklama
Prowadzenie zintegrowanych działań socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat oraz ich rodzin w ramach lokalnego systemu wsparcia w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Nabór od 26.11.2020 do 08.01.2021 15:00
Dzielnica Wawer
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wawer ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie zintegrowanych działań socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat oraz ich rodzin w ramach lokalnego systemu wsparcia w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

 

 

Zadanie publiczne realizowane poprzez prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia. Głównym założeniem konkursu jest powierzanie realizacji projektów, które połączą i wykorzystają różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat, m.in.: działania socjoterapeutyczne, profilaktyczne, korekcyjne, specjalistyczne, inne. Połączenie różnych rodzajów działań dotychczas realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży z tej grupy wiekowej, powinno być dokonane za pomocą projektów, które pozwolą zespolić działania już realizowane by efektywnie oddziaływać na dzieci i młodzież oraz będą wspomagać je w przezwyciężaniu trudności w nauce i zachowaniu. Projekty te powinny bazować na doświadczeniach podobnych przedsięwzięć realizowanych w poprzednich latach na danym terenie i wykorzystywać wnioski i rekomendacje do planowania działań.

Wszystkie zadania realizowane w projekcie muszą być planowane z uwzględnieniem zasobów (instytucji), które już działają na obszarze, gdzie projekt ma być realizowany. Projekt zakładać musi zatem dobrą współpracę między różnymi instytucjami publicznymi i niepublicznymi, działającymi na jego obszarze i wykorzystywać potencjał różnych podmiotów. Realizowane zadanie będzie stanowiło jeden projekt, złożony z różnych form działania opisanych poniżej. Poszczególne formy nie mogą być realizowane oddzielnie i nie mogą stanowić odrębnych ofert i zadań.

Adresaci:

Dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat, zagrożona wykluczeniem społecznym, uzależnieniami oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkująca lub przebywająca na terenie dzielnicy Wawer, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów natężenia problemów społecznych w Dzielnicy Wawer, określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st Warszawy przyjmowanego corocznie uchwałą Rady m.st. Warszawy. Działaniami w okresie realizacji zadania zostanie objętych grupa  min. 15-20 osób w wieku 9-16 lat oraz ich rodzice/ opiekunowie min. 10-15 osób mieszkańców Dzielnicy Wawer . 

Rodzaje działań:

Cele powinny być osiągane przez zaplanowanie kompleksowych działań socjoterapeutycznych, szczególnie edukacyjnych, profilaktycznych, korekcyjnych, specjalistycznych lub innych nowatorskich działań. Dodatkowym elementem powinny być działania o charakterze społeczno-kulturalnym. W ramach działań można wykorzystywać dodatkowo także działania o charakterze pedagogiki podwórka i streetworkingu.

1.Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

2.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczestników, kształtujące umiejętności efektywnego wykorzystania czasu wolnego oraz promujące postawy prozdrowotne.

3.Zajęcia z zakresu kształtowania umiejętności społecznych, wychowawczych dla rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć wymienionych w pkt 1 i 2.

Z uwagi na stan epidemii na terenie Polski, oferent musi zawrzeć w ofercie informację o możliwości (lub jej braku) realizacji programu z wykorzystaniem elektronicznych form kontaktu (np.: komunikatory internetowe), zajęć hybrydowych (stacjonarnych i elektronicznych) i innych (wymienić jakie) dostosowanych do aktualnych obowiązujących przepisów.

Dopuszcza się zaplanowanie miesięcznej przerwy wakacyjnej w realizacji projektu.

Oczekiwania w ramach realizacji zadania:

Objęcie działaniami dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat oraz ich rodzin zamieszkujących na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem osiedli: Marysin Północny i Marysin Południowy, Radość, Aleksandrów oraz Miedzeszyn.

Projekt może obejmować: jedno osiedle, więcej niż jedno osiedle lub wszystkie wskazane w ogłoszeniu osiedla razem oraz inne osiedla wchodzące w skład Dzielnicy Wawer. Poradnictwopsychologiczne (w zakresie relacji rodzinnych, komunikacji, ról w rodzinie, wartości w rodzinie) i pedagogiczne (w zakresie właściwych oddziaływań wychowawczych,sprawowania opieki nad dziećmi, umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trudności wychowawczych i sposobów ich rozwiązywania), wykorzystanie przy realizacji projektu, w pracy z dziećmi i młodzieżą oferty kulturalnej, sportowej, edukacyjnej m.st. Warszawy; wykorzystanie lokalnych zasobów (placówki wsparcia dziennego, Wawerskie Centrum Kultury, Wawerski Ośrodek Wsparcia, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy), wykorzystanie w projekcie aktywnych środowisk lokalnych np. Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) istniejących na obszarze realizacji zadania; prowadzenie działań angażujących społeczność lokalną wokół podwórek, parków, placów zabaw (np. plac zabaw w Radości, obiekt Syrenki na Marysinie Wawerskim), itp.

przy realizacji programu konieczna jest współpraca z instytucjami publicznymi i niepublicznymi, działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (pedagog, psycholog szkolny, dyrektor szkoły, OPS, placówki wsparcia dziennego, poradnie, pedagodzy ulicy, kurator sądowy, inni),

prowadzenie dokumentacji do programu – listy odbiorców, konspekty, kalendarze zajęć, inne,

przedstawienie w ofercie zasad rekrutacji do programu, uwzględniających objęcie wsparciem części uczniów wytypowanych przez szkoły partnerskie, jako uczniowie wymagający wsparcia,

dostosowanie intensywności wsparcia do różnych potrzeb odbiorców,

przedstawienie spójnego zarządzania projektem w ramach oferty wspólnej,

zadanie realizowane tylko na terenie m.st. Warszawy na rzecz ww.

preferowane będą oferty wspierane przez instytucje publiczne (Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Specjalistyczną Poradnie Rodzinną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, placówki oświatowe z terenu dzielnicy Wawer, sąd rodzinny)

określenie efektywności działań poprzez wskazanie rezultatów w odniesieniu do grupy docelowej,

kadra merytoryczna posiada udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz innych przedstawionych w ofercie. Realizatorzy programu posiadają doświadczenie w realizacji ww. przedsięwzięć,

konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na udział dziecka w zajęciach.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama