Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MSZ: Dyplomacja publiczna – Forum Polsko-Czeskie

Reklama
Nabór od 25.11.2020 do 30.12.2020 16:15
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Łączny budżet 435 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021”.

1. Rodzaj zadania publicznego: Dyplomacja publiczna – Forum Polsko-Czeskie

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

         435 000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy 00/100 złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

 1. Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, tj.:
  1. stowarzyszenia;
 2. fundacje;
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
 5. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 6. spółdzielnie socjalne.
 7. niepubliczne szkoły wyższe; 
 8. publiczne szkoły wyższe;
 9. instytuty badawcze;
 10. jednostki samorządu terytorialnego.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 15 lutego do dnia 15 grudnia 2021 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin i miejsce składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw,
pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021”

 • lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15 - 16.15. Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021”

 • lub przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP

Skan kompletnej podpisanej oferty oraz ofertę w pliku .doc wraz z załącznikiem w pliku .xls (kosztorys) należy przesłać w ww. terminie składania ofert na adres: dotacjengo@msz.gov.pl.

W temacie maila należy podać: „oferta na konkurs „Forum PL-Cz-2021” (wraz z nazwą oferenta)”. Maksymalny rozmiar dla wysyłanej wiadomości ze wszystkimi załącznikami nie może przekroczyć 20 MB. Pliki o większym rozmiarze należy skompresować.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 16.15.

Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.

8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizowało zadanie publiczne pn. „Forum Polsko - Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”, na które przeznaczono łącznie kwotę 423 160,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt 00/100 złotych).

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrealizowało zadania publiczne tego samego rodzaju pn. „Forum Polsko - Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019” na które przeznaczono łącznie kwotę 416 610,00 zł (słownie: czterysta szesnaście tysięcy sześćset dziesięć 00/100 złotych).

9. Dodatkowe informacje o konkursie

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa. Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres dotacjengo@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy konkursu
oraz nazwy organizacji.

Reklama