Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych

Reklama
Nabór od 26.11.2020 do 04.01.2021 16:00
Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Żoliborz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych.

Przedmiotem zadania jest organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych.

Zakres realizacji zadania publicznego:

 • organizacja turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych,

 • organizacja na terenie dzielnicy Żoliborz festynów o charakterze rodzinnym promujących zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną,

 • organizacja amatorskich turniejów i cyklicznych rozgrywek w różnych dyscyplinach sportu oraz innych form aktywności fizycznej.

Forma realizacji zadania publicznego: zawody, turnieje, mityngi, biegi, pikniki, festyny.

Wskaźnik rezultatu zadania publicznego:

 • liczba aktywnych uczestników wydarzenia powinna wynieść nie mniej niż 100 osób.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania będzie można przeznaczyć na:

 • wypożyczenie sprzętu sportowo-rekreacyjnego,

 • wypożyczenie sceny i sprzętu nagłaśniającego,

 • koszty obsługi sędziowskiej, medycznej i technicznej,

 • koszty animacji sportowo-rekreacyjnych,

 • koszty wynajmu obiektów sportowych,

 • zakup nagród rzeczowych oraz medali i pucharów dla zwycięzców,

 • zakup upominków dla uczestników,

 • koszty transportu,

 • koszty koordynacji zadania publicznego,

 • przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: ulotki, plakaty, publikacja na stronach www, obsługa mediów społecznościowych) z dochowaniem obowiązku informacyjnego oferenta,

 • ubezpieczenie OC imprezy.

Środki finansowe, które będą traktowane jako koszty niekwalifikowane do sfinansowania/dofinansowania w ramach realizacji zadania:

 • koszty obsługi księgowej,

 • koszty administracyjne (koszty mediów, czynsze).

Ocena ofert

Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę następujące rzeczy:

 • doświadczenie w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,

 • zgodność zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym,

 • metody i narzędzia rekrutacji odbiorców zadania,

 • realność osiągnięcia rezultatów i sposób ich monitorowania,

 • planowana liczba uczestników biorących udział w imprezie,

 • kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania,

 • zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

 • prowadzenie działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

 • dysponowanie odpowiednim sprzętem i zasobami osobowymi do realizacji zadania,

 • prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów,

 • szczegółowy opis pozycji kosztorysu,

 • wkład własny finansowy,

 • wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie odpowiednimi zasobami materialnymi adekwatnymi do realizacji zadania,

 • wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

 • spełnienie obowiązku ubezpieczenia imprezy (OC organizatora), o czym oferent powinien poinformować w ofercie (pkt. III.4 – Plan i harmonogram działań na rok 2021)- weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

Wzór Protokołu oceny oferty, zawierający szczegółową punktację oceny oferty, stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego.

Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.

Ewentualne proponowane przez komisję konkursową zmiany kalkulacji kosztów zadania publicznego (w tym zmiana wysokości dotacji) mogą pociągać za sobą ograniczenie zakresu działań i planowanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do wyeliminowania niektórych produktów z tworzyw sztucznych (pełna informacja w § 3 ust. 7 ogłoszenia konkursowego).

Akceptacja sprawozdania i rozliczenia dotacji polegać będzie na weryfikacji przez Zleceniodawcę (Miasto Stołeczne Warszawa) założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy (oferenta).

 

Ważna informacja uzupełniająca dotycząca ogłoszenia konkursowego:

paragraf 2 ust. 5

Oferenci, którzy:

 1. nie są podatnikami podatku VAT lub

 2. są podatnikami podatku VAT, ale w ramach realizacji zadania publicznego nie przewidują pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, przedstawiają w ofercie koszty brutto.

Oferenci, którzy są czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach realizacji zadania publicznego przewidują pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego i realizacja zadania publicznego określonego w ofercie będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zobowiązani są do przedstawienia w ofercie kosztów netto.

W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.

paragraf 2 ust. 7 pkt. 3

Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do: wyboru więcej niż jednej oferty, wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert.

paragraf 5 ust. 2

Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty lub w formie papierowej, o ile wynika to z ogłoszenia konkursowego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama