Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wsparcie osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzin i opiekunów w procesie zdrowienia

Reklama
Nabór od 23.11.2020 do 15.12.2020 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 170 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Wsparcie osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzin i opiekunów w procesie zdrowienia.

Forma: wsparcie.

Zadanie polegać ma na:
1. udzielaniu indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz prowadzeniu grupowych zajęć psychoedukacyjnych,
2. prowadzeniu zajęć usprawniających wykonywanie czynności w zakresie samoobsługi,
3. prowadzeniu zajęć poprawiających komunikację i integrację z rodziną oraz środowiskiem lokalnym,
4. motywowaniu do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym miasta (np. wspólne wyjścia na koncerty, wystawy, seanse kinowe),
5. wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa przeciwdziałającego kryzysom psychicznym i nawrotom choroby,
6. motywowaniu do systematycznego leczenia,
7. rozwijaniu wolontariatu na rzecz osób z doświadczeniem choroby psychicznej,
8. monitorowaniu realizacji zadania i ewaluacji.
Zajęcia w ramach zadania mogą być prowadzone w formie stacjonarnej i wyjazdowej.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty
w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty. 

W dniach 4-9 grudnia 2020 oferty należy składać wyłącznie przy stanowisku Wydziału Partycypacji Społecznej w holu przy ul. Bogusławskiego 8-10.

Reklama