Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2021 roku

Reklama
Nabór od 26.11.2020 do 04.01.2021 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2021 roku.

Zadanie obejmuje organizację wyjazdowych zgrupowań szkoleniowych (obozów sportowych) podczas ferii letnich w 2021 roku.

Odbiorcami zadania są dzieci i młodzież, w szczególności zDzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, uczestniczące regularnie w zajęciach sportowych organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej i uczniowskie kluby sportowe prowadzące szkolenie sportowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Obozy powinny być kontynuacją całorocznego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;

 

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania  

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego orazkoszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy)

 

I:

- zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda;

- przejazd, transport, w tym sprzętu i urządzeń sportowych;

- wynajem obiektów i urządzeń;

- nagrody (puchary, medale, dyplomy);

- wynagrodzenie kadry;

- obsługa medyczna;

- ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników;

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania;

- inne, podlegające akceptacji Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka

 

II:

- obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane
z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 •  

 

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

 

 • dofinansowanie można wykorzystać tylko, gdy organizator wypoczynku otrzyma zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku właściwemu, dla miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora, Kuratorowi Oświaty (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
  i młodzieży);
 • dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator zgrupowania szkoleniowego;
 • czas trwania zgrupowania szkoleniowego min. 10 dni (9 dób noclegowych);
 • oferent powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań
  o podobnym charakterze, w tym: kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku, do sprawowania opieki nad dziećmi
  i młodzieżą oraz uprawnieniami instruktorskimi/trenerskimi w przypadku osób prowadzących szkolenie sportowe w trakcie trwania zgrupowania;
 • dofinansowaniem mogą być objęte jedynie dzieci i młodzież szkolna (od 6 roku życia
  do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkół policealnych) zamieszkała/ucząca się wyłącznie na terenie m.st. Warszawy;
 • dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca
  w specjalistycznych obozach sportowych;
 • oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie ramowego programu zgrupowania z uwzględnieniem szkolenia sportowego, które powinno obejmować minimum 4 godziny szkolenia sportowego dziennie;
 • oferent zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej dokumentacji z realizacji zadania;
 • rozpatrywane będą wyłącznie oferty podmiotów, których drużyny/zawodnicy w 2019 i/lub 2020 roku brały/brali udział we współzawodnictwie sportowym w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej, Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego lub współzawodnictwie w ramach rozgrywek organizowanych przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe (np. cykliczne rozgrywki ligowe).

 

Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania:

 • opracowanie programu wychowawczo – edukacyjnego wypoczynku oraz programu szkolenia sportowego;
 • rejestracja wypoczynku w Kuratorium Oświaty;
 • prowadzenie różnych form wypoczynku zgodnie z zasadami zawartymi
  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania;
 • ubezpieczenia OC i NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;

 

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

 • ubezpieczenia OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
 • wyniki przeprowadzonych kontroli merytorycznych lub finansowych zadań publicznych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta);
 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • liczba adresatów zadania (należy wykazać liczbę uczestników zamieszkałych/ uczących się na terenie Dzielnicy Białołęka);
 • liczba dni zgrupowania;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama