Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie dzielnicowych działań o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, a także działań na rzecz ograniczenia...

Reklama
Wspieranie dzielnicowych działań o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, a także działań na rzecz ograniczenia ubóstwa, skierowanych do osób starszych i/lub niepełnosprawnych
Nabór od 27.11.2020 do 23.12.2020 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 28 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 28 tys. PLN
Seniorzy, Niepełnosprawni
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie dzielnicowych działań o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, a także działań na rzecz ograniczenia ubóstwa, skierowanych do osób starszych i/lub niepełnosprawnych.

Adresaci:

 • mieszkańcy Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w szczególności osoby starsze i/lub niepełnosprawne.

 

Formy:

 • prowadzenie zajęć rozwijających własne zainteresowania;
 • krótkie formy wyjazdowe np. wycieczki krajoznawcze, spotkania oraz inne działania edukacyjne lub integracyjne;
 • organizowanie spotkań okolicznościowych i świątecznych, służących integracji środowisk osób starszych i/lub  niepełnosprawnych;
 • wspieranie aktywności osób starszych i/lub niepełnosprawnych, w tym wsparcie działań samopomocowych;
 • działania rekreacyjno-wypoczynkowe promujące zdrowy styl życia;
 • realizacja działań mających na celu ograniczanie ubóstwa wśród seniorów 
  i/lub osób niepełnosprawnych zamieszkujących Dzielnicę Białołęka;
 • budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego
  i międzypokoleniowego, ze szczególnym uwzględnieniem programów wzmacniających więzi rodzinne;
 • propagowanie wiedzy i informacji dotyczącej przygotowania się
  do aktywnej, pomyślnej starości, sposobów wspierania osób starszych
  z najbliższego otoczenia;
 • realizacja programów zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu seniorów, a także innych programów działających na rzecz seniorów realizowanych przez m. st. Warszawa.

 

Oczekiwania dotyczące realizacji zadania:

 • w związku z wystąpieniem COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zaleca się, by podczas realizacji zadania, uwzględniać obowiązujące w danym momencie przepisy prawa, ograniczenia, nakazy, zakazy i rekomendacje odpowiednich organów i instytucji;
 • w przypadku ograniczeń uniemożliwiających realizację zadania w sposób stacjonarny dopuszcza się, by projekt zakładał realizacje zadania w sposób zdalny (z wykorzystaniem dostępnego sprzętu, narzędzi i komunikatorów internetowych);
 • zaleca się określenie celu projektu, który powinien wiązać się z celem zadania konkursowego, w ramach którego można otrzymać dotację;
 • niezbędne jest określenie w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego i  ich trwałości. Rezultaty powinny być mierzalne i realistyczne;
 • konieczne jest wskazanie w ofercie liczebnego określenia odbiorców
  i działań, czasowego określenia działań np.: zadanie realizowane będzie
  od  poniedziałku do piątku w godzinach;
 • zadanie musi być realizowane na terenie Miasta Stołecznego Warszawy
  w szczególności w Dzielnicy Białołęka. W przypadku form wyjazdowych - cała Polska;
 • wskazane miejsce powinno być dostosowane do charakteru realizowanych zajęć;
 • współpraca z instytucjami pomocy społecznej oraz z organizacjami pozarządowymi;
 • po podpisaniu umowy, każdy podmiot realizujący zadanie publiczne będzie zobowiązany do przesłania drogą mailową szczegółowego, zaktualizowanego harmonogramu działań. W trakcie realizacji zadania, każdą zmianę terminu należy zgłosić drogą mailową do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
 • kosztorys zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów.
 • konieczne określenie w ofercie kwalifikacji osób, które będą dedykowane do prowadzenia poszczególnych działań (np. wskazanie pożądanego wykształcenia, doświadczenia zawodowego).

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama