Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany

Reklama
Nabór od 26.11.2020 do 30.12.2020 15:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 128 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany.

Organizacja otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany, zakładających aktywizację mieszkańców, poprzez zaproponowanie im oferty aktywizującej, ze szczególnym uwzględnieniem osób początkujących w danej dyscyplinie sportu/aktywności, pragnących rozpocząć swoją przygodę z zaproponowaną przez Oferenta aktywnością.

Zajęcia powinny obejmować stworzenie grup, w których w wybranym przez Oferenta przedziale czasowym, treningi będą odbywały się w wymiarze minimum 3 godzin tygodniowo.

Podsumowaniem zajęć w wybranym przez oferenta przedziale czasowym pod koniec zajęć  – w przypadku zainteresowania taką formą ze strony oferenta – może być mini turniej, pokaz (w zależności od dyscypliny) w formie treningu podsumowującego zajęcia.

Dyscypliny, w których planowane jest prowadzenie zajęć dla dorosłych mieszkańców Dzielnicy Bielany, obejmują wszelkie formy aktywności fizycznej związanej z tańcem i ruchem (taniec towarzyski, taniec latynoamerykański, zumba, fitness, joga, tai-chi, break dance), sztukami walki: (kun-fu, karate, taekwondo olimpijskie, samoobrona, boks, MMA i inne), biegami, nordic walkingiem, wspinaczką, szermierką, zapasami, szachami, brydżem, rugby, koszykówką 3x3, siatkówką plażową, street workoutem.

W przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w zajęciach oraz wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji realizacji poszczególnych zadań.

W przypadku zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w celu przeciwdziałania COVID-19, w związku z wysokim prawdopodobieństwem szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby oraz z uwagi na ochronę zdrowia publicznego, realizator zadania publicznego  będzie mógł realizować zadanie z wykorzystaniem  własnych autorskich nagrań on-line zajęć prezentowanych na żywo (w czasie rzeczywistym) w internecie.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania, na które oferent powinien przeznaczyć część środków:

 • ubezpieczenie w przypadku braku ubezpieczenia całorocznego,
 • opiekę medyczną,
 • zakup / zapewnienie wody dla uczestników zadania publicznego.

 

Pozostałe środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

1) Koszty merytoryczne: 

 • wynajem obiektów,
 • wynajem i transport sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,
 • zakup drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,
 • obsługę techniczną,
 • obsługę instruktorską
 • obsługę sędziowską w przypadku organizowania pokazu / turnieju,
 • zakup trofeów sportowych,
 • zakup drobnych upominków,

 

2) Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne: 

 • obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji,
 • zabezpieczenie środków ochrony osobistej, które organizacja musi ponieść  zgodnie z  zastosowanymi   przepisami prawa w związku  z koronawirusem (SARS-CoV-2) dla uczestników zadania-maksymalnie 5% dotacji.

 

3) Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji: przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z protokołem oceny oferty, gdzie w każdym podpunkcie jasno wyjaśnione jest, jakie informacje są oczekiwane w ofercie, aby otrzymać punkty w poszczególnych kryteriach, co jest zmianą w stosunku do konkursów organizowanych przez WSR UD Bielany m.st. Warszawa w minionych latach.

Przy komponowaniu oferty w części dotyczącej terminów, bardzo prosimy o uwzględnianie terminów zakończenia trwania zadania, logicznie dostosowanych do faktycznego zakresu dat trwania zajęć, nieodbiegających od zakończenia zajęć o kilka miesięcy.

Uwaga! Oferenci, którzy są czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach realizacji zadania publicznego przewidują pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego i realizacja zadania publicznego określonego w ofercie będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zobowiązani są do przedstawienia w ofercie kosztów netto.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama