Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wsparcie realizacji zadania „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 1...

Reklama
Wsparcie realizacji zadania „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r
Nabór od 27.11.2020 do 18.12.2020 23:59
Wydział Promocji, Sportu i Współpracy
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Wydział Promocji, Sportu i Współpracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie realizacji zadania „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r..

Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na wspieraniu działalności charytatywnej w zakresie zadania: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 262.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 262.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 24 listopada 2020 r. na stronach www UMiG: www.gminaskawina.pl oraz w BIP: http://bip.malopolska.pl/umigskawina.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, 32 – 050 Skawina, ul. Rynek 1. tel. +48 12 2770 100, e-mail: urzad@gminaskawina.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: iodo@gminaskawina.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia i wykonywania umowy na realizację zadania publicznego zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem,
  • spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa,
   Podstawą prawną przetwarzania jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe jego polecenie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi wymóg ustawowy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama