Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego Gminy Bytów w 2021 r. z zakresu...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego Gminy Bytów w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: animacja zajęć społeczno-kulturalnych w świetlicy wiejskiej w Udorpiu
Nabór od 26.11.2020 do 17.12.2020 15:00
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 55 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 55 tys. PLN
Urząd Miejski w Bytowie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego Gminy Bytów w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: animacja zajęć społeczno-kulturalnych w świetlicy wiejskiej w Udorpiu.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego Gminy Bytów w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: animacja zajęć społeczno-kulturalnych w świetlicy wiejskiej w Udorpiu.

 

 1. W ramach otwartego konkursu ofert powinny być realizowane następujące cele:
 1. aktywizacja i integracja lokalnej społeczności;
 2. organizacja czasu wolnego oraz prowadzenie cyklicznych zajęć i warsztatów dla mieszkańców (np. kółka twórczości amatorskiej, kółka zainteresowań itp.);
 3. podtrzymywanie i pielęgnowanie wielokulturowości mieszkańców i aktywne wspieranie inicjatyw mniejszości etnicznych;
 4. organizowanie wydarzeń kulturalnych;
 5. współpraca z artystami i innymi wykonawcami imprez kulturalnych planowanych w regionie, a także ze sponsorami i wszelkimi innymi osobami, które wspierają działalność kulturalną.

      2. Podczas prowadzenia zajęć i wydarzeń kulturalnych należy zapewnić warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

      3. Realizacja celów, o których mowa w pkt 1 powinna być organizowana w oparciu o animatora posiadającego odpowiednie doświadczenie oraz orientującego się w potrzebach społeczności lokalnej.

 

Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. – 55 000 zł, wydatkowanie środków z budżetu Gminy Bytów na realizację zadania w 2020 r. – 55 000 zł.

 

UWAGA! Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych na ww. zadanie w przypadku dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy na 2021 r. przez Radę Miejską w Bytowie.

 

Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecanie zadania publicznego oraz udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Uprawnienie do uczestnictwa w konkursie przysługuje podmiotom określonym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującym działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
 3. Zlecanie realizacji zadania publicznego ma formę powierzenia wykonania zadania publicznego.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Burmistrz Bytowa zastrzega sobie prawo do:
 1. przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana,
 2. wskazania przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów innych niż zaproponowane przez podmiot w kosztorysie.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 5 podmiot zobowiązany jest odpowiednio do zmiany zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.

       6. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania publicznego.

       7. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za pośrednictwem elektronicznego generatora www.witkac.pl. Wydrukowane sprawozdanie, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bytowie.

       8. Burmistrz Bytowa może odmówić podmiotowi, wyłonionemu w konkursie, przyznania dotacji i podpisania umowy, jeżeli podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu.

       9. Dotacja nie może być udzielona na:

 1. przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 3. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 4. nabycie lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów,
 5. zadania i zakupy inwestycyjne,
 6. koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania,
 7. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
 8. działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
 9. odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów.

     10.Burmistrz Bytowa zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursowym oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

Termin i zasady składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Miejski w Bytowie. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bytowie przy ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów.
 2. Termin złożenia oferty w generatorze www.witkac.pl oraz podpisanego potwierdzenia złożenia oferty upływa 17 grudnia 2020 r. o godz. 15.00, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu do Urzędu Miejskiego w Bytowie.
 3. Oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057).
 4. Nie będą rozpatrywane oferty:
 1. które nie zostały złożone za pośrednictwem elektronicznego generatora www.witkac.pl,
 2. których potwierdzenia nie zostały podpisane przez osoby upoważnione i dostarczone do Urzędu Miejskiego w Bytowie,
 3. złożone po terminie,
 4. niezgodne ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057),
 5. których wartość nie mieści się w granicach określonych w ogłoszeniu konkursowym.

       5. Oferta zawierająca błędy formalne inne niż podane w pkt 4, błędy w treści bądź błędy rachunkowe nieuzupełnione w terminie 3 dni od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończy nie później niż do 31 grudnia 2021 r.
 2. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy miasta i gminy Bytów.
 3. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
 4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeśli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.
 5. W przypadku konieczności wprowadzenia nowej pozycji kosztorysowej lub usunięcia istniejącej już pozycji kosztorysowej, podmiot jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Burmistrza Bytowa w formie aneksu do umowy.
 6. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Burmistrz powoła skład komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację ww. zadania publicznego w drodze zarządzenia.
 2. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot, w tym doświadczenie w organizacji tego typu zadań,
 2. zasadność i rzetelność kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
 3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie publiczne,
 4. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 5. rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania dotacji otrzymanych w latach ubiegłych.

       3. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bytowa.

       4. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

       5. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia uchwały budżetowej na 2021 r. przez Radę Miejską w Bytowie.

       6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie www.bytow.com.pl, niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

 

Informacji o konkursie udziela: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytowie, pok. 303, tel. (59) 821 55 00 e-mail: kultura@bytow.com.pl.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama