Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 roku

Reklama
Nabór od 26.11.2020 do 18.12.2020 14:00
Wydział Promocji Miasta
Łączny budżet 330 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 330 tys. PLN
Urząd Miasta Oświęcim, Wydział Promocji Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 roku.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXVIII/334/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021

Prezydent Miasta Oświęcim  ogłasza w dniu 26 listopada 2020r.
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania pn.
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2021 roku

I . Warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcim mające na celu stworzenie możliwości  udziału mieszkańców miasta Oświęcim w zorganizowanych zajęciach sportowych, podniesienie sprawności fizycznej, wdrażanie idei sportowego trybu życia, zaangażowanie mieszkańców w sportowe życie miasta, udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez właściwe polskie związki sportowe lub podmioty upoważnione (z wyłączeniem lig zawodowych), w tym udział w zawodach i organizacja zawodów wynikających z kalendarzy właściwych związków sportowych.  Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące  ilości adresatów zadania, w tym z miasta Oświęcim, wskazanie rodzaju współzawodnictwa, w którym uczestniczą członkowie klubu, kategorii wiekowych. Plan zajęć szkoleniowych należy uwzględnić w harmonogramie realizacji zadania.  Działania ujęte w ofercie realizacji zadania, nie mogą być realizowane i finansowane przez placówki oświatowe lub inne miejskie jednostki organizacyjne  (np. w klasach sportowych, oddziałach SMS, sekcjach sportowych MOSiR). Organizację zajęć i przebieg szkolenia należy dokumentować w prowadzonym dzienniku zajęć.  Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji:  od stycznia do grudnia  2021 r.

2. Organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci przez kluby sportowe prowadzące szkolenie sportowe w starszych grupach wiekowych lub organizacje pozarządowe posiadające umowę o współpracy z klubem sportowym gwarantującym możliwość kontynuacji szkolenia sportowego w danej dyscyplinie sportu.  Zadanie musi być prowadzone na terenie miasta i mieć na celu  umożliwienie dzieciom z miasta Oświęcim podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie zainteresowań sportowych poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz przygotowanie zawodników do wyczynowego uprawiania sportu, poznanie zasad i etyki rywalizacji sportowej, poznanie zasad gry i form współzawodnictwa w danej dyscyplinie sportu. Zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące  ilości adresatów zadania, w tym z miasta Oświęcim, kategorii wiekowych oraz planu zajęć szkoleniowych, który powinien znaleźć się w harmonogramie realizacji zadania. Organizację zajęć i przebieg szkolenia należy dokumentować w prowadzonym dzienniku zajęć. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji:  od stycznia do grudnia  2021 r.

3. Organizacja na terenie miasta prestiżowych imprez o charakterze ogólnopolskim lub  międzynarodowym
Organizacja ważnych imprez sportowych ma na celu podniesienie znaczenia miasta jako ważnego ośrodka sportowego oraz umożliwienie mieszkańcom udział w dużych wydarzeniach sportowych, a także integrację mieszkańców poprzez  wspólny  udział w tych imprezach. W przypadku, kiedy impreza będzie miała charakter masowy, Oferent jest zobowiązany uzyskać stosowne zezwolenia na jej organizację. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Termin realizacji:  od stycznia do grudnia  2021 r.

Kwota przeznaczona na realizację zadań: 330 000,00 zł
Kwota przeznaczona na zadania ustalona jest na podstawie projektu budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021 i może ulec zmianie.

II. Zasady przyznawania dotacji, realizacji i rozliczania zleconego zadania:
1. Do podmiotów uprawnionych,  mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
    •  prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
    •  zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
    •  posiadają własny wkład finansowy w wysokości co najmniej 1 zł
    •  dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami,
    •  przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę,
    •  nie posiadają  zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także  podatków  oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.
    •  nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań wobec Urzędu Miasta Oświęcim i innych jednostek organizacyjnych miasta.
2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację  zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 r.
3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021”.
4. Dotacje mogą być przekazane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.
5. Zleceniobiorca może wykazać w rozliczeniu zadania inne środki finansowe niż dotacja, związane z realizacją zadania, sprzed daty podpisania umowy tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia podpisania umowy, o ile okres ten zawiera się w terminie realizacji zadania. Ta sama zasada dotyczy wkładu rzeczowego oraz osobowego.
6. Zleceniobiorca przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
7. Dopuszcza się dowolne dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty realizacji zadania publicznego. W przypadku konieczności wprowadzenia nowej pozycji kosztorysowej lub usunięcia istniejącej już pozycji kosztorysowej, Zleceniobiorca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zleceniodawcy.
Wniosek wraz z uzasadnieniem zmian należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim oraz wprowadzić na https://witkac.pl, a  aktualizację oferty należy przesłać poprzez generator wniosków na https://witkac.pl w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Prezydenta Miasta.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania poprzez generator wniosków na stornie internetowej https://witkac.pl oraz dostarczenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 lub elektronicznej na adres e-mail: pm@um.oswiecim.pl

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
- wypis z ewidencji innej niż Krajowy Rejestr Sądowy, potwierdzający sposób reprezentacji podmiotu i wskazujący osoby upoważnione do jego reprezentowania, jeśli Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji miasta Oświęcim w 2021 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. Zarządu)
e) wydatki na działalność polityczną i religijną,
f) wydatki, które merytorycznie nie są związane z realizacją zadania.

W ofercie należy wskazać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, mieszczącą się w terminie jego realizacji, wskazanym dziale I ogłoszenia.

3. Złożenie oferty
Oferty należy składać poprzez generator wniosków na stronie https://witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. do godziny 14:00.  W tym samym terminie należy również złożyć „Potwierdzenie złożenia oferty” wygenerowane w generatorze wniosków na stronie https://witkac.pl. Podpisane „Potwierdzenie złożenia oferty” należy składać osobiście do dnia 18 grudnia 2020 r. do godziny 14:00 do skrzynki podawczej Urzędu Miasta Oświęcim na ul. Zaborskiej 2 lub elektronicznie na adres e-mail: pm@um.oswiecim.pl. Potwierdzenia muszą być opatrzone pieczątką organizacji i odpowiednimi podpisami osób upoważnionych.

Oferty złożone w inny sposób oraz te z niezachowanymi terminami złożenia, zostaną odrzucone.

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:
Marek Tarnowski tel. 33 842 91 50, Krystyna Płachta tel. 33 842 91 51, Aleksandra Sołtysik tel. 33 842 91 51
       
IV.  Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.

1. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim
Ocena formalna obejmuje:
a) kompletność złożenia oferty(oferta wraz z wymaganymi załącznikami),
b) terminowość złożenia oferty,
c) zgodność wymaganych podpisów osób upoważnionych
Niespełnienie powyższych wymogów skutkuje odrzuceniem oferty.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Stwierdzonych
na etapie oceny braków merytorycznych nie będzie można uzupełniać i poprawiać. Będą miały one wpływ na niższą ocenę oferty. Protokoły ze spotkań komisji wraz z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów przedkłada się Prezydentowi Miasta. W przypadku wątpliwości w ocenie merytorycznej, Komisja konkursowa może poprosić Oferenta o dodatkowe dokumenty i przedstawienie niezbędnych informacji. Jeśli z ważnych przyczyn spotkanie Komisji nie jest możliwe, dopuszcza się alternatywne formy spotkań np. spotkania online.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:
    1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową – 0, 1 pkt
    2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania – 0-3 pkt
    3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – 0-3 pkt
    4. Ocena planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania -
       1 pkt - do 15%   
       2 pkt - 15,01%-30%   
       3 pkt - powyżej 30 %   
    5. Ocena planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – 0-3 pkt
    6. Analiza i ocena realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków: -2,-1, 0, 1, 2 pkt
       Suma punktów: 15
       
Komisja konkursowa zaakceptuje i zarekomenduje Prezydentowi Miasta oferty, które otrzymają minimum 10 pkt.

Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, Oferenci, którym zaproponowano  kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia poprzez generator wniosków https://witkac.pl zaktualizowanej oferty, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia.
Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną odblokowując jednocześnie ofertę w  generatorze wniosków. Złożenie aktualizacji oferty odbywa się poprzez poprawienie jej treści w generatorze i ponowne zatwierdzenie przez osoby upoważnione ze strony Oferenta.
Uwaga:
- niezłożenie aktualizacji oferty w terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez Oferenta.
- złożenie aktualizacji, w której nie uzupełniono wskazanych braków merytorycznych może spowodować odrzuceniem oferty.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji w zakresie niewpływającym na zmianę oceny kryteriów wyboru oferty.

Prezydent Miasta zatwierdza zaktualizowane oferty realizacji zadania.

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja  o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2021 r.
Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej https://oswiecim.pl
c) w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
Organizacje, którym dotacja nie zostanie przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.
Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.

V. Informacja  o  zrealizowanych zadaniach publicznych i środkach przekazanych na ich realizację
w ramach procedury konkursowej i w trybie pozakonkursowym w latach 2019 i 2020

Tryb konkursowy – Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2019 r.: 504 500 zł
2020 r.: 410 000 zł
Tryb pozakonkursowy – Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2019 r.: 16 500 zł
2020 r.: 0 zł
Szczegółowe wykazy dotacji z lat 2019 i 2020 są dostępne na stronie internetowej www.oswiecim.pl.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama