Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie działalności integrującej i aktywizującej seniorów

Reklama
Nabór od 25.11.2020 do 18.12.2020 15:00
Dzielnica Wesoła
Łączny budżet 25,644 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25,644 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wesoła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie działalności integrującej i aktywizującej seniorów.

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Strategii #Warszawa2030

wpisuje się w działania Polityki społecznej wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo - Solidarność:

  • organizacja imprez integracyjnych dla środowiska seniorów;
  • tworzenie i prowadzenie programów integracji pokoleniowej oraz aktywności inicjatyw obywatelskich;
  • organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym, sportowym i artystycznym w formie zintegrowanych działań prowadzonych cyklicznie;
  • usługa musi być dostępna dla mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności dla

mieszkańców Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy;

  • warunki lokalowe zapewniające odpowiedni poziom realizacji zadania na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 

Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania:

  • szczegółowy harmonogram realizacji zadania zgodny z kosztorysem,
  • prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania (m.in. lista realizatorów, lista uczestników, rejestr zajęć, raporty realizatorów z prowadzonych działań i inne),
  • szczegółowy opis rekrutacji odbiorców zadania, liczba odbiorców zadania,
  • ewaluacja programu.

Zleceniobiorca przy realizacji umowy zobowiązany jest  przestrzegać aktualnych zasad, zaleceń i ograniczeń obowiązujących w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19. W uzasadnionych przypadkach, mając na celu realizację zadania, dopuszcza się możliwość alternatywnych form realizacji zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama