Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do...

Reklama
Działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe
Nabór od 30.11.2020 do 31.12.2020 16:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 650 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe.

Opis zadania:

Cele szczegółowe:

 1. minimalizowanie spożycia substancji psychoaktywnych przez dorosłych, dzieci i młodzież,
 2. minimalizowanie spożycia substancji psychoaktywnych oraz stosowania przemocy w rodzinie przez dorosłych mieszkańców dzielnicy,
 3. zapewnienie dostępu do wiedzy na temat: rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, stosowania przemocy w rodzinie oraz na temat oferty instytucji i organizacji świadczących pomoc w tym zakresie,
 4. minimalizowanie skali sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym dorosłym,
 5. wspieranie nabywania i rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – wzmacnianie czynników chroniących i redukcja czynników ryzyka,
 6. wspieranie nabywania i rozwoju  kompetencji rodzicielskich i wychowawczych rodziców – wzmacnianie czynników chroniących i redukcja czynników ryzyka.  

 

Adresaci: działania realizowane w ramach zadania są skierowane przede wszystkim do mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem beneficjentów z dzielnicy Praga-Południe zamieszkałych w rejonie osiedli: Kamionek, Grochów Centrum, Grochów Północny, Grochów Południowy, Grochów Kinowa.

 

Realizator zadania powinien w miarę możliwości umożliwić korzystanie z programu osobom niepełnosprawnym z terenu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 

Formy realizacji zadania:

 1. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne, prawne, mediacje, socjoterapia)
 2. programy profilaktyczne wzmacniające czynniki chroniące (min: nauka zachowań asertywnych, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, rozwijanie umiejętności komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi, wzrost poczucia własnej wartości, nauka rozwiązywania konfliktów, nauka metod radzenia sobie ze stresem i umiejętności szukania pomocy i wsparcia) skierowane do dzieci i młodzieży,
 3. warsztaty umiejętności społecznych i rodzicielskich dla dorosłych,
 4. warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i indywidualne dla młodych dorosłych,
 5. prowadzenie grup wsparcia i grup samopomocowych dla osób uzależnionych, pijących ryzykownie lub szkodliwie, ich rodzin, osób współuzależnionych, rodzin ze współwystępującą przemocą,
 6. kampanie społeczne zwracające uwagę na sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym i wynikające z tego problemy społeczne oraz zachęcające do zachowań mogących zmniejszyć skalę tych zjawisk,    
 7. kampanie edukacyjne zachęcające do korzystania z profesjonalnego wsparcia w przypadku występowania różnego rodzaju problemów w rodzinach, powiązanych  z używaniem substancji psychoaktywnych oraz stosowaniem przemocy oraz informujące o instytucjach i organizacjach wsparcia.

 

Warunki realizacji zadania:

 1. kadra realizująca zadanie musi posiadać odpowiednie do zakresu realizowanego zadania kwalifikacje, które będą przedstawione w ofercie,
 2. skalkulowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego,
 3. prowadzenie dokumentacji programu, w tym zebranie oświadczeń uczestników dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, ankiet ewaluacyjnych, harmonogramu pracy i innej dokumentacji merytorycznej (np. list uczestników, konspektów zajęć) oraz zamieszczanie w ofercie informacji o tym jaka dokumentacja będzie prowadzona,
 4. z uwagi na sytuację epidemiologiczną istnieje możliwość prowadzenia poszczególnych elementów projektów (konsultacje, grupy warsztatowe, grupy wsparcia, treningi) on-line w przypadku gdy praca w bezpośrednim kontakcie powodowałaby zwiększone ryzyko zakażenia SARS CoV 2, informację o możliwości podjęcia pracy z beneficjentem on-line należy zamieścić w ofercie, a po podpisaniu umowy i rozpoczęciu pracy poinformować o tym zleceniodawcę,
 5. prowadzenie ewaluacji działań w odniesieniu do rezultatów i celów-głównego  i szczegółowych oraz przedstawienie wyników w sprawozdaniu,
 6. podanie planowanej liczby odbiorców zadania,
 7. opisanie w ofercie grupy docelowej oraz sposobu jej rekrutacji,
 8. preferowane będą programy posiadające rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii – lista programów rekomendowanych znajduje się na stronie www.programyrekomendowane.pl.

Uwaga: oferent przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz.152), zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

 1. widnieją w Rejestrze,
 2. nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,
 3. co do których Oferent powziął informację, ze w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art.2 ww. ustawy.   

Uwaga- zakup doposażenia na może przekraczać 10 % wartości dotacji, a zakup jednego jego elementu kwoty 10.000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama