Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w 2021 roku

Reklama
Nabór od 25.11.2020 do 17.12.2020 10:00
Wydział Oświaty
Łączny budżet 230 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w 2021 roku.

Postanowienia ogólne

1. Konkurs ogłasza się na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, ze zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.),

4) rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

2. Adresatami konkursu są: organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia zadania publicznego.

4. Celem zadania jest: realizacja wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną.

5. Rezultaty zadania, których osiągnięcie będzie premiowane podczas oceny merytorycznej: dowóz 41 lub więcej dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Ostrołęki do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Ostrołęce.

6. W ofercie obligatoryjne jest zamieszczenie informacji o planowanych rezultatach realizacji zadania publicznego, planowanym poziomie ich osiągnięcia oraz sposobie monitorowania osiągnięcia rezultatu (punkt III.6 oferty).

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

Na wykonanie zadania przez realizatora wybranego w drodze konkursu przeznaczone zostaną środki ujęte w planie budżetu Miasta Ostrołęki na 2021 rok w wysokości 230.000,00 zł
w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
  1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,
ze zm.),

 1. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje Oferent.
 2. Kwota przyznawanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub prawo rezygnacji z jego realizacji.
 3. Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym zostaną przekazane po zawarciu umów
  o wykonanie zadania publicznego, nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.
 4.  Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekraczać 80%.
 5. Wycena wkładu osobowego Oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju.
 6. Wycena wkładu rzeczowego Oferenta powinna być dokonywana jedynie w zakresie, w jakim ten będzie wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego (np. w oparciu o koszt wynajęcia danej rzeczy) i powinna opierać się na podstawie cen rynkowych.
 7. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą stanowić więcej niż 10% kosztów całego zadania. Przez koszty administracyjne rozumie się: honorarium dla koordynatora zadania, koszty związane z rozliczeniem księgowym zadania, opłaty związane z zakupem materiałów biurowych, honorarium dla specjalisty do spraw ochrony danych osobowych.
 8.  Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

1) pokrycie deficytu wynikającego z przedsięwzięć zrealizowanych przed datą podpisania umowy,

2) działalność gospodarczą, polityczną lub religijną,

3) opłacanie odsetek za zwłokę w płatnościach,

4) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych.

 1.  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2018 poz. 127.2),
  w przypadku przetwarzania danych osób (przetwarzanie obejmuje: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych) osób będących realizatorami zadania, Oferent jest zobowiązany posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę tych osób na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz ewaluacji.

Do celów oceny oferty, organizator konkursu wymaga podania jedynie stanowisk realizatorów zadania (pkt. IV.2).

 1. W syntetycznym opisie zadania przedstawionym w ofercie oferent powinien przedstawić analizę ryzyka.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie ma być realizowane w terminie od dnia 4 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku – z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych. W przypadku zawieszenia czy odwołania zajęć przedszkolnych i szkolnych z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju
(w mieście Ostrołęka) okres ten podlega wyłączeniu z realizacji zadania tj. dofinansowania.

2. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych
z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

3. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania. Termin poniesienia wydatków dla środków finansowych własnych ustala się od dnia rozpoczęcia realizacji zadania publicznego do dnia zakończenia realizacji zadania.

4. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed podpisaniem umowy nie będą pokrywane ze środków dotacji. Koszty powstałe przed datą podpisania umowy,
a mieszczące się w terminie realizacji zadania publicznego mogą być pokryte ze środków własnych Oferenta.

5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wysokości do 20% wysokości pojedynczego kosztu.

6. Zadanie ma być wykonane z należytą starannością, zgodnie z harmonogramem opracowanym i ustalonym przez przewoźnika i placówki oświatowe w Ostrołęce.

7. Warunki realizacji zadania:

1) zadanie ma być realizowane taborem spełniającym wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2022, ze zm.),

2) realizator zadania musi się wykazać co najmniej 2 letnim doświadczeniem w realizacji usług w zakresie dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych,

3) samochody muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazdy do ruchu drogowego, tablicę ,,Przewóz osób niepełnosprawnych” umieszczoną wewnątrz pojazdu na przedniej i tylnej szybie, siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, miejsca siedzące dla każdej z przewożonych osób,

4) realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej,

5) realizator zadania powinien ustalić optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży.

6) kierowcy to osoby niekarane oraz posiadające kwalifikacje i uprawnienia do przewozu osób oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe,

7) w czasie dowozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi - opiekunowie to osoby pełnoletnie, niekarane oraz posiadające co najmniej roczne doświadczenie w sprawowaniu opieki nad dziećmi, w szczególności dziećmi niepełnosprawnymi,

8) kierowcy i opiekunowie powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

9) kierowcy i opiekunowie powinni być zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja
2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152) sprawdzeni czy ich dane są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze,

10) w pojazdach przeznaczonych do realizacji zadania powinny być zapewnione warunki, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami (np. obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa).

8. Szczegółowe warunki realizacji zadania zawarte będą w umowie sporządzonej według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

V. Termin i sposób składania ofert

Oferent musi obligatoryjnie:

 1. wypełnić ofertę i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2020 roku do godz. 10:00.
 2. wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta ofertę oraz wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty
  w Urzędzie Miasta Ostrołęki, 07-400 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2020 roku do godz. 10:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki).
 3. W przypadku awarii platformy internetowej „WITKAC” uniemożliwiającej złożenie ofert w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

VI. Termin, kryteria i tryb wyboru ofert

 1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.
  poz. 1057).
 2. Oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Oferty opiniowane są pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową powołaną w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki.
 4. W skład komisji wychodzą minimum trzy osoby:
 1. przedstawiciele prezydenta,
 2. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.
 1. Do zgłoszenia kandydata do komisji należy spełnić poniższe warunki:
 1. w zgłoszeniu podać imię i nazwisko kandydata, dane kandydata oraz nazwę, adres, telefon i e-maila podmiotu zgłaszającego kandydata,
 2. do zgłoszenia dołączyć zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2018.127.2) oraz ustawą
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
 3. zgłoszenie musi zostać podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu zgłaszającego podmiotu,
 4. zgłoszenie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Pl. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki,
 5. kandydat nie może zostać zgłoszony przez podmiot biorący udział w konkursie.
 1. Ocena formalna ofert dokonywana jest w oparciu o kartę oceny formalnej stanowiącą załącznik nr 2 do projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  w 2021 roku z obszaru nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w 2021 roku”, biorąc pod uwagę w szczególności, czy:

- oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

- oferent złożył wydruk oferty i potwierdzenie złożenia oferty w terminie określonym
w ogłoszeniu o konkursie,

- oferta jest realizowana na rzecz mieszkańców miasta Ostrołęki lub na terenie miasta Ostrołęki,

- oferta została złożona za pośrednictwem platformy Witkac,

- oferta posiada wypełnione wszystkie wymagane punkty formularza,

- oferta złożona została przez uprawniony podmiot,

- oferta jest zgodna z zakresem zadań przedstawionym w konkursie,

- oferta lub potwierdzenie złożenia oferty podpisane zostały przez osoby do tego upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, zgodnie z zapisami KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,

- udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie przekracza 80%.

 1. Oferty niespełniające wymagań formalnych są odrzucane bez prawa ich uzupełniania.

7. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest w oparciu o kartę oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 2 do projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z obszaru nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek
w 2021 roku”, biorąc pod uwagę w szczególności:

- możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

- przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

- planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków własnych,

- planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

- analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. Po zapoznaniu się z merytoryczną treścią oferty, każdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie oceny w skali od 1 do 100 punktów, zgodnie ze wskazaniami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

9. Ostateczna ocena merytoryczna jest średnią arytmetyczną punktów przyznawanych przez poszczególnych członków komisji.

10. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 100 punktów.

11. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 50 punktów.

12. Ostatecznego wyboru ofert i przyznania dotacji dokonuje Prezydent Miasta Ostrołęki po zapoznaniu się z wnioskiem komisji konkursowej. Od decyzji Prezydenta Miasta Ostrołęki
o przyznaniu bądź nie przyznaniu dotacji odwołanie nie przysługuje.

13. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert jego wynik zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Ostrołęki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanymi z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. dotycząca realizacji zadania publicznego.

W roku 2019 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 220.000,00 zł., a w roku 2020 r. - 230.000,00 zł

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Ostrołęki, Pl. gen. J. Bema 1, e-mail oswiata@um.ostroleka.pl

 

VIII. Informacje o sposobie ogłoszenia konkursu

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki oraz na stronie internetowej Miasta.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama