Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół oraz szkoleń przygotowujących...

Reklama
Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół oraz szkoleń przygotowujących kadrę placówek oświatowych do prowadzenia programów profilaktycznych
Nabór od 25.11.2020 do 17.12.2020 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 320 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół oraz szkoleń przygotowujących kadrę placówek oświatowych do prowadzenia programów profilaktycznych.

Zadanie może być realizowane poprzez:

 1. Realizacje programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół

Adresaci: dzieci i młodzież z wolskich placówek oświatowych.

Zakres tematyczny programów:

 • profilaktyka zachowań ryzykownych, w tym profilaktyka uzależnień i przemocy,
 • kształtowanie umiejętności społecznych.

Warunki realizacji zadania:

 • program musi spełniać standard jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach systemu oświaty oraz placówkach wsparcia dziennego, opisany w aktualnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,
 • preferowane będą programy posiadające rekomendację Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii (bank rekomendowanych programów znajduje się na stronie internetowej https://www.programyrekomendowane.pl),
 • oferta musi zawierać pisemną deklarację podpisaną przez dyrektora szkoły, zawierającą informacją nt liczby klas i godzin programów z podziałem na semestry roku szkolnego oraz informację o akceptacji danych zajęć przez Radę Szkoły, w której planowana jest realizacja danego programu,
 • zastrzega się prawo do możliwości zmiany miejsca realizacji zajęć (placówki oświatowej) i wskazanie oferentowi / zleceniobiorcy innego miejsca na terenie Dzielnicy Wola po wcześniejszym porozumieniu się z zainteresowanymi placówkami oświatowymi,
 • do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego wymagane będzie dołączenie pisemnego potwierdzenia przeprowadzenia zajęć podpisane przez dyrektora danej szkoły,
 • oferent w ramach realizacji zadania powinien przygotować materiały edukacyjne dla wszystkich rodziców dzieci i młodzieży biorących udział w danym programie profilaktycznym, które będą zawierały m.in. informację odnoszące się bezpośrednio do danej klasy,
 • w przypadku otrzymania dotacji, oferent jest zobowiązany do opracowania ankietowej weryfikacji osiągnięcia rezultatów realizacji zadania,
 • preferowane jest przygotowanie pisemnych rekomendacji dla wychowawców klas zawierających wskazówki do dalszej pracy profilaktycznej oraz ewaluacji, 
 • kosztorys zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów,
 • oferent ma określić wskaźniki osiągnięcia celów oraz sposób ich weryfikacji,
 • osoby prowadzące program muszą posiadać wykształcenie wyższe, aktualne dokumenty, rekomendacje i zaświadczenia świadczące o uprawnieniach do prowadzenia zajęć profilaktycznych.
 • oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 405), zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy,
 • należy zaplanować przeprowadzenie ewaluacji celu zadania,
 • w przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej,
 • wymagane jest przestawienie planu realizacji zadania w formie zdalnej, na wypadek stanu epidemicznego tego wymagającego.

Dotowane będą jedynie programy trwające minimum 4 godziny lekcyjne dla klasy.

Nie będą dotowane festyny, pikniki, konkursy plastyczne czy teatralne, zajęcia sportowe, alternatywne formy spędzania czasu, jednorazowe wydarzenia typu pogadanki, spotkania profilaktyczne, konkursy profilaktyczne, obchody dnia dziecka czy mikołajki, będące samodzielną strategią profilaktyczną.

 1. Szkolenia przygotowujące kadrę wolskich placówek oświatowych do prowadzenia programów profilaktycznych

Adresaci zadania:

kadra pedagogiczna z wolskich placówek oświatowych.

Warunki realizacji zadania:

- zadanie ma na celu nabycie umiejętności i kompetencji służących do samodzielnego prowadzenia programu profilaktycznego w wolskich szkołach,

- szkolenia dla kadry pedagogicznej powinny przede wszystkim polegać na wyposażeniu w takie zasoby, aby późniejszy realizator programu profilaktycznego potrafił bezpośrednio niwelować zachowania ryzykowne, poprzez wzmocnienie czynników chroniących,

- preferowane będą programy posiadające rekomendację Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii (bank rekomendowanych programów znajduje się na stronie internetowej https://www.programyrekomendowane.pl),

- zakres tematyczny programów, które będą w przyszłości prowadzone powinien dotyczyć przede wszystkim: kształtowania umiejętności indywidualnych i społecznych,

- kadra szkoląca nauczycieli musi posiadać wykształcenie wyższe, aktualne dokumenty, rekomendacje i zaświadczenia świadczące o uprawnieniach do przeprowadzenia takich działań,

- w przypadku otrzymania dotacji, oferent jest zobowiązany do opracowania ankietowej weryfikacji osiągnięcia rezultatów realizacji zadania,

- kosztorys zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów,

- należy zaplanować przeprowadzenie ewaluacji celu zadania,

- w przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej,

- wymagane jest przestawienie planu realizacji zadania w formie zdalnej, na wypadek stanu epidemicznego tego wymagającego.

Proponowane wskaźniki:

- liczba placówek, w których zostanie przeprowadzone dane działanie,

- liczba dzieci i młodzieży i/lub pracowników placówek oświatowych, którzy wzięli udział w danym działaniu,

- liczba godzin zrealizowanych poszczególnych form wsparcia,

- liczba osób które nabyły umiejętności z zakresu: radzenia sobie w trudnej sytuacji, asertywności, komunikacji oraz radzenia sobie ze stresem,

Należy wskazać te z wyżej wymienionych wskaźników, które będą zgodne z realizowanymi działaniami (A. lub B.)

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama