Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Organizacja i prowadzenie centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego

Reklama
Nabór od 17.11.2020 do 14.12.2020 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i prowadzenie centrum społeczno-kulturalno-edukacyjnego Pracownia projektów międzykulturowych „Zajezdnia”.

Forma: wsparcie.

Rozpoczęcie od 01.01.2021 roku, zakończenie do 31.12.2022 roku.

Uwaga! W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO 

Zadanie polegać ma m.in. na: organizacji i prowadzenie projektu Centrum społeczno- kulturalno – edukacyjnego „Pracowania projektów międzykulturowych „ZAJEZDNIA” dla mieszkańców Wrocławia, w tym w szczególności dzieci i młodzieży młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób starszych. 

W ramach Centrum prowadzone muszą być m.in.: 

1) „Pracownia Projektów Międzykulturowych „ZAJEZDNIA” – wspieranie projektów międzykulturowych poprzez animacje partnerstw krajowych i międzynarodowych - min. 14 miniprojektów; 

2) Młodzieżowe Centrum Inicjatyw Prospołecznych „Moje Miejsce” – aktywizacja dzieci i młodzieży do działań prospołecznych, kulturalnych, edukacyjnych oraz edukacyjnych – min. 6 miniprojektów; 

3) Centrum Wolontariatu Akcyjnego – włączenie w działania wolontaryjne np. podczas dużych imprez organizowanych na terenie Wrocławia oraz udostępnianie infrastruktury na potrzeby realizacji projektów społeczno – kulturalno – edukacyjnych – min. 10 akcji miejskich; 

4) Animacja działań na rzecz osób starszych – min. 100 osób; 

5) Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych). 

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty. 

W dniach 4-9 grudnia 2020 oferty należy składać wyłącznie przy stanowisku Wydziału Partycypacji Społecznej w holu przy ul. Bogusławskiego 8-10.

Reklama