Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja projektów upowszechniających kulturę w różnych działaniach oraz formach artystycznych na terenie Dzielnicy Wola m.st...

Reklama
Realizacja projektów upowszechniających kulturę w różnych działaniach oraz formach artystycznych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2021 roku
Nabór od 25.11.2020 do 08.01.2021 12:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja projektów upowszechniających kulturę w różnych działaniach oraz formach artystycznych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2021 roku..

Adresaci: mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, w szczególności Dzielnicy Wola.

Formy realizacji zadania: zadanie może być realizowane w szczególności poprzez:

a)   organizację spektakli, koncertów i innych wydarzeń plenerowych o charakterze artystycznym lub edukacyjnym, adresowanych do dzieci i młodzieży lub osób dorosłych, w tym seniorów oraz całych rodzin;

b)   przygotowanie i organizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych upamiętniających ważne wydarzenia i wybitne postaci oraz popularyzujących tradycje związane z kalendarzem świąt i rocznic;

c)   nowatorskie inicjatywy angażujące lokalne grupy mieszkańców;

d)   organizację przedsięwzięć służących upowszechnianiu lokalnego dziedzictwa kulturowego Woli oraz budowanie współczesnej tożsamości i wizerunku Dzielnicy z poszanowaniem jej tradycji, historii i wielokulturowości;

e)   organizację przedsięwzięć pobudzających aktywność społeczną i kulturalną oraz integrowanie się mieszkanek i mieszkańców Woli.

Ogólne warunki realizacji zadania:

1)   W ofercie należy zawrzeć informacje dotyczące m.in.:

a)   szczegółów programowych – stosownie do specyfiki przedsięwzięcia;

b)   przygotowania i zredagowania planu promocyjnego przedsięwzięcia zawierającego wskazanie grupy/grup adresatów, sposób dotarcia do adresatów, zaprojektowania, druku i kolportażu materiałów promujących przedsięwzięcie;

c)   zakresu i sposobu realizacji obsługi organizacyjno-technicznej przedsięwzięcia.

2)   Udział w przedsięwzięciach ma być dla uczestników/widzów nieodpłatny.

3)   Projekt nie może być częścią innego większego przedsięwzięcia, lecz musi stanowić samoistną całość.

4)   Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania, w tym np. do uzyskania zgody zarządcy terenu publicznego na jego zajęcie. Koszty uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania.

5)   Oferent musi określić działania, jakie podejmie - w przypadku trwania w 2021 r. pandemii - w celu przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2.

6)   Oferent powinien określić ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji zadania (np. obostrzenie zasad sanitarnych, niesprzyjająca pogoda itp.) oraz określić/zaplanować działania alternatywne.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama