Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w latach 2021-2023 - profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych

Reklama
Nabór od 24.11.2020 do 15.12.2020 15:30
Departament Spraw Społecznych
Łączny budżet 676,1 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w latach 2021-2023 - profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych.

Prezydent Miasta Białegostoku

na podstawie art. 11, 12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.
I.    Rodzaje zadań i warunki realizacji.
1)    Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych
i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych
i NSP.
Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia.
Celem zadania jest zwiększenie dostępności do programów redukcji szkód skierowanych do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP.
Warunki realizacji:
1.    Termin realizacji zadań: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r.
2.    Adresaci programu - mieszkańcy Miasta Białegostoku uzależnieni od  środków psychoaktywnych i NSP, rodziny i bliscy osób uzależnionych.
3.    Prowadzenie działań w wymiarze min. 4 godz. dziennie pięć dni w tygodniu.
4.    Zadania realizowane poprzez:
a)    poradnictwo zawodowe i społeczne,
b)    motywowanie do zmiany i do leczenia,
c)    interwencja kryzysowa, wsparcie w sytuacji kryzysu,
d)    poradnictwo prawne,
e)    edukacja i informacja o szkodliwości środków psychoaktywnych i NSP oraz dostępności do istniejących form pomocy.
5.    Zadanie ukierunkowane jest na zwiększenie działań środowiskowych wśród osób zażywających szkodliwie i uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP poprzez metodę pracy streetworkingu.
6.    Przedkładane projekty muszą odwoływać się do współczesnej wiedzy na temat etiologii uzależnień, wykorzystywać skuteczne strategie działania, w szczególności odwołujące się do koncepcji behawioralno-poznawczych, dialogu motywującego i krótkiej interwencji.
7.    Przedkładane projekty powinny obejmować rzetelne uzasadnienie wyboru metod działania w kontekście współczesnej wiedzy oraz zawierać propozycje jak najbardziej kompleksowej odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich.
8.    Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:
a)    zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);
b)    zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.
9.    Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.  
10.    Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
11.    Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok winna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.
Na powierzenie realizacji zadania w 2021 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 ochrona zdrowia:
- rozdz. 85153 planuje środki w ogólnej wysokości 220.000,00 zł
- rozdz. 85152 planuje środki w ogólnej wysokości 20.000,00 zł
Planowana wysokość środków w latach 2022 - 2023:
-    w 2022 r. w dziale 851 rozdz. 85 153 wynosi 270.000,00 zł.,
-    w 2023 r. w dziale 851 rozdz. 85 153 wynosi 290.000,00 zł.
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2021 oraz po złożeniu ofert.
W latach 2022-2023 wysokość środków będzie uzależniona od wysokości budżetu miasta na dany rok. Kwota ta może ulec zmianie gdy nastąpi zmiana projektu budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia
w dniu ogłoszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji.
W przypadku, gdy wysokość środków przewidzianych umową na kolejne lata w znacznym stopniu utrudni lub uniemożliwi realizację zadania w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności, w tym zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia, zwiększenia cen towarów, usług i mediów, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania i właściwej jakości realizowanych usług możliwe jest zwiększenie dotacji stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta.
2)    Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia.
Celem zadania jest zwiększenie dostępności do programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
1.    Termin realizacji zadań: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r.
2.    Adresaci programu - mieszkańcy Miasta Białegostoku stosujący przemoc w rodzinie.
3.    Zadanie realizowane poprzez:
a)    prowadzenie programów psychologiczno terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie wobec których uczestnictwo w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych okazało się niewystarczającą formą pracy, a w konsekwencji wskazana jest konieczność realizacji pogłębionych działań terapeutycznych lub psychologicznych,
b)    prowadzenie oddziaływań w formie terapii indywidualnej i grupowej,
c)    działania prowadzone przez psychologów i terapeutów posiadających doświadczenie w zakresie przeciwdziałania przemocy,
d)    wykorzystanie przy realizacji programów standardów obowiązujących przy prowadzeniu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych,
4.    Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:
a)    zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);
b)    zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.
c)    Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.  
5.    Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
6.    Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
7.    Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok winna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.
Na powierzenie realizacji zadania w 2021 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 852 rozdz. 85205 planuje środki w ogólnej wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Planowana wysokość środków w latach 2022 - 2023:
-    w 2022 r. w dziale 852 rozdz. 85 205 wynosi 45.000,00 zł.,
-    w 2023 r. w dziale 852 rozdz. 85 205 wynosi 50.000,00 zł.
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2021 oraz po złożeniu ofert.
W latach 2022-2023 wysokość środków będzie uzależniona od wysokości budżetu miasta na dany rok. Kwota ta może ulec zmianie gdy nastąpi zmiana projektu budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia
w dniu ogłoszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji.
W przypadku, gdy wysokość środków przewidzianych umową na kolejne lata w znacznym stopniu utrudni lub uniemożliwi realizację zadania w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności, w tym zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia, zwiększenia cen towarów, usług i mediów, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania i właściwej jakości realizowanych usług możliwe jest zwiększenie dotacji stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta.
3)    Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym.
Cel zadania:
Zapewnienie miejsca na realizację zadań związanych z promowaniem trzeźwego stylu życia i rozwój środowisk samopomocowych oraz organizacja pomocy skierowanej do osób i rodzin  z problemem alkoholowym.
Grupa docelowa: Mieszkańcy Białegostoku
Warunki realizacji zadania:
1.    Termin realizacji zadania: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
2.    Dostępność: sześć dni w tygodniu w wymiarze nie mniej niż cztery godzinny dziennie.
3.    Program realizacji zadania powinien obejmować w szczególności:
a)    działania informacyjne dotyczące uzależnienia od alkoholu,
b)    działania wspierające osoby uzależnione od alkoholu w trzeźwieniu,
c)    działania wspierające dorosłych członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu oraz dzieci z rodzin z problemem alkoholowych,
d)    działania interwencyjne i wspierające dla ofiar przemocy domowej,
e)    działania o charakterze profilaktycznym w zakresie promowania postaw abstynenckich,
f)    działania w zakresie promowania działalności stowarzyszeń abstynenckich,
g)    organizowanie imprez o charakterze integracyjnym promujących postawy trzeźwościowe    i abstynenckie,
h)    działania wspierające rozwój środowisk samopomocowych,
4.    Preferowane będą działania mające charakter ciągły bazujące na standardach działań stowarzyszeń abstynenckich opracowanych przez Krajową Radę Związków
i Stowarzyszeń Abstynenckich w partnerstwie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Promocji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.
5.    Cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami.  
6.    Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
7.    Zadanie musi być realizowane  na terenie Miasta Białystok.
8.    Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
w ofercie.
9.    Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.
10.    Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:
a)    zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);
b)    zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.
Na wsparcie realizacji zadania w 2021 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 548.000,00 zł  (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100).
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2021 oraz po złożeniu ofert.
W latach 2022-2023 wysokość środków będzie uzależniona od wysokości budżetu miasta na dany rok. Kwota ta może ulec zmianie gdy nastąpi zmiana projektu budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia
w dniu ogłoszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji.
W przypadku, gdy wysokość środków przewidzianych umową na kolejne lata w znacznym stopniu utrudni lub uniemożliwi realizację zadania w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności, w tym zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia, zwiększenia cen towarów, usług i mediów, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania i właściwej jakości realizowanych usług możliwe jest zwiększenie dotacji stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta.

4)    Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych.
Cel zadania:
Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych.
Grupa docelowa: osoby i rodziny, w których istnieje problem alkoholowy
Warunki realizacji zadania:
1.    Termin realizacji zadania: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
2.    Dostępność przynajmniej 2 razy w tygodniu w wymiarze nie mniejszym niż trzy godzinny dziennie.
3.    Zakres działania punktu informacyjnego powinien obejmować w szczególności:
a)    dostarczanie informacji o sieci placówek świadczących pomoc osobom i rodzinom  z problemem alkoholowym,
b)    motywowanie osób nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin do podejmowania terapii,
c)    udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom.
4.    Cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami.  
5.    Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
6.    Zadanie musi być realizowane  na terenie Miasta Białystok.
7.    Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
w ofercie.
8.    Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.
9.    Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:
a)    zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);
b)    zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.
Na wsparcie realizacji zadania w 2021 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 31.600,00 zł  (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych 00/100).

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2021 oraz po złożeniu ofert.
W latach 2022-2023 wysokość środków będzie uzależniona od wysokości budżetu miasta na dany rok. Kwota ta może ulec zmianie gdy nastąpi zmiana projektu budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia
w dniu ogłoszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji.
W przypadku, gdy wysokość środków przewidzianych umową na kolejne lata w znacznym stopniu utrudni lub uniemożliwi realizację zadania w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności, w tym zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia, zwiększenia cen towarów, usług i mediów, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania i właściwej jakości realizowanych usług możliwe jest zwiększenie dotacji stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta.
5)    Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców w zakresie obejmującym
w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych.
Cel zadania:
Organizacja zajęć edukacyjnych dla rodziców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
Grupa docelowa: rodzice i  opiekunowie prawni dzieci i młodzieży w mieście Białystok
Warunki realizacji zadania:
1.     Termin realizacji zadania: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r..
2.     Oferta realizacji zadania powinna obejmować w szczególności następujące informacje:
a)    miejsce i termin realizacji,
b)    cele,
c)    adresaci programu oraz sposób ich naboru,
d)    tematyka zajęć,
e)    ewaluacja,
f)    autor programu,
g)    realizatorzy programu,
h)    recenzja programu.
3.    Cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami.
4.    Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
5.     Zadanie musi być realizowane  na terenie Miasta Białystok.
6.     Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
w ofercie.
7.     Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.
8.    Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:
a)    zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);
b)    zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.
Na wsparcie realizacji zadania w 2021 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 16.500,00 zł  (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2021 oraz po złożeniu ofert.
W latach 2022-2023 wysokość środków będzie uzależniona od wysokości budżetu miasta na dany rok. Kwota ta może ulec zmianie gdy nastąpi zmiana projektu budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia
w dniu ogłoszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji.
W przypadku, gdy wysokość środków przewidzianych umową na kolejne lata w znacznym stopniu utrudni lub uniemożliwi realizację zadania w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności, w tym zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia, zwiększenia cen towarów, usług i mediów, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania i właściwej jakości realizowanych usług możliwe jest zwiększenie dotacji stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta.
6)    Prowadzenie diagnostyki oraz wspomagania rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym.
Cel zadania:
Zapewnienie wsparcia dzieciom z FAS i FASD oraz  oddziaływania edukacyjne skierowane do rodziców/ opiekunów prawnych dzieci z FAS i FASD.
Grupa docelowa: dzieci i młodzież do 18 roku życia – mieszkańcy Białegostoku
Warunki realizacji zadania
1.    Termin realizacji zadania: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.,
2.    Prowadzenie działań diagnostycznych w kierunku FAS/FASD,
3.    Prowadzenie zajęć indywidualnych,
4.    Prowadzenie zajęć grupowych,
5.    Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców.
6.    Wymagania dotyczące specjalistów realizujących zadanie:
a)    Terapeuci si,
b)    Psycholog,
c)    Terapeuci FAS/FASD,
d)    Rehabilitant.
7.    Cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami.  
8.    Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
9.    Zadanie musi być realizowane  na terenie miasta Białystok.
10.    Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
w ofercie.
11.    Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.
12.    Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:
a)    zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej
w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);
b)    zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.
Na wsparcie realizacji zadania w 2021 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 80.000,00 zł  (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2021 oraz po złożeniu ofert.
W latach 2022-2023 wysokość środków będzie uzależniona od wysokości budżetu miasta na dany rok. Kwota ta może ulec zmianie gdy nastąpi zmiana projektu budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia
w dniu ogłoszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji.
W przypadku, gdy wysokość środków przewidzianych umową na kolejne lata w znacznym stopniu utrudni lub uniemożliwi realizację zadania w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności, w tym zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia, zwiększenia cen towarów, usług i mediów, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania i właściwej jakości realizowanych usług możliwe jest zwiększenie dotacji stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta.
7)    Prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów.
Cel zadania:
Realizacja zadań z zakresu wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów.
Warunki realizacji zadania:
1.    Termin realizacji zadania: 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r..
2.    Adresaci zadania: dzieci doznające przemocy ze strony bliskich lub innych osób oraz ich opiekunowie — mieszkańcy miasta Białystok.
3.    Cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami.  
4.    Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
5.    Dostępność ośrodka przez co najmniej 5 dni w tygodniu w wymiarze nie mniej niż
8 godzin dziennie.
6.    Program realizacji zadania musi zawierać:
a)    ofertę wszechstronnej i interdyscyplinarnej pomocy dzieciom - ofiarom przemocy i członkom ich rodzin obejmującą działania diagnostyczne, interwencyjne i psychoedukacyjne,
b)    konsultacje dla przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych działających w obszarze ochrony dziecka i rodziny,
c)    działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy,
7.    Do oferty należy dołączyć schemat stosowanych procedur postępowania.
8.    Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:
a)    zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);
b)    zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.
Na wsparcie realizacji zadania w 2021 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 260.000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Planowana wysokość środków w latach 2022 - 2023:
- w 2022 r. w dziale 851 rozdz. 85 154 wynosi 280 000,00 zł.,
- w 2023 r. w dziale 851 rozdz. 85 154 wynosi 290 000,00 zł..
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2021 oraz po złożeniu ofert.
W latach 2022-2023 wysokość środków będzie uzależniona od wysokości budżetu miasta na dany rok. Kwota ta może ulec zmianie gdy nastąpi zmiana projektu budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia
w dniu ogłoszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji.
W przypadku, gdy wysokość środków przewidzianych umową na kolejne lata w znacznym stopniu utrudni lub uniemożliwi realizację zadania w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności, w tym zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia, zwiększenia cen towarów, usług i mediów, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania i właściwej jakości realizowanych usług możliwe jest zwiększenie dotacji stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta.
8)    Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu
Cel zadania:
Realizacja zadań z zakresu poradnictwa i terapii młodzieży uzależnionej od alkoholu.
Warunki realizacji zadania:
1.    Termin realizacji zadania: 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
2.    Miejsce realizacji zadania: teren miasta Białegostoku.
3.    Adresaci zadania: młodzież i osoby do 23 roku życia nadużywające alkoholu
i uzależnione od alkoholu — mieszkańcy miasta Białystok.
4.    Dostępność placówki przez co najmniej pięć dni w tygodniu oraz w wymiarze nie mniej niż 6 godzin dziennie.
5.    Cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami.  
6.    Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
7.    Program realizacji zadania powinien obejmować w szczególności:
a)    działania informacyjne dotyczące uzależnienia od alkoholu skierowane do młodzieży pijącej alkohol i uzależnionej od alkoholu oraz ich rodzin,
b)    działania terapeutyczne skierowane do osób uzależnionych od alkoholu,
c)    działania wspierające członków rodzin osób uzależnionych,
d)    działania o charakterze profilaktycznym w zakresie promowania postaw abstynenckich.
8.    Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:
a)    zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);
b)    zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.
Na wsparcie realizacji zadania w 2021 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 55.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Planowana wysokość środków w latach 2022 – 2023:
- w 2022 r. w dziale 851 rozdz. 85 154 wynosi 60 000,00 zł.,
- w 2023 r. w dziale 851 rozdz. 85 154 wynosi 65 000,00 zł..
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2021 oraz po złożeniu ofert.
W latach 2022-2023 wysokość środków będzie uzależniona od wysokości budżetu miasta na dany rok. Kwota ta może ulec zmianie gdy nastąpi zmiana projektu budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia
w dniu ogłoszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji.
W przypadku, gdy wysokość środków przewidzianych umową na kolejne lata w znacznym stopniu utrudni lub uniemożliwi realizację zadania w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności, w tym zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia, zwiększenia cen towarów, usług i mediów, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania i właściwej jakości realizowanych usług możliwe jest zwiększenie dotacji stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta.
9)    Prowadzenie czterech mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin
z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie.
Cel zadania:
Realizacja interdyscyplinarnego programu terapeutycznego skierowanego do osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz zabezpieczenie miejsca pobytu dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie.
Warunki realizacji zadania:
Termin realizacji zadania: 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.,
1.    Miejsce realizacji zadania: teren miasta Białystok,
2.    Adresaci: mieszkańcy miasta Białystok,
3.    Forma realizacji:
a)    prowadzenie czterech mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie w mieszkaniach komunalnych zapewnionych
i wyposażonych przez Miasto Białystok,
b)    pobyt w mieszkaniach ma mieć charakter okresowy - do trzech miesięcy;
w uzasadnionych przypadkach po dokonaniu całościowej diagnozy sytuacji rodzinnej pobyt może zostać przedłużony do dwunastu miesięcy,
c)    za pobyt w mieszkaniach interwencyjno-terapeutycznych wymagana jest opłata
w wysokości 200 zł miesięcznie; powyższa opłata wpłacana będzie przez podmiot prowadzący mieszkania na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miejskiego,
d)    wszelkie koszty związane z eksploatacją mieszkań interwencyjno-terapeutycznych (czynsz, energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie, podgrzewanie wody, ścieki, śmieci, zimna woda, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty za Internet) pokrywa Miasto Białystok.,
e)    niezbędne jest przedłożenie interdyscyplinarnego programu terapeutycznego oraz opracowanie kontraktu z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, określającego warunki pobytu w w/w mieszkaniach oraz cele do realizacji.
4.    Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:
a)    zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);
b)    zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.
Na wsparcie realizacji zadania w 2021 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 135.000 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Planowana wysokość środków w latach 2022 - 2023:
- w 2022 r. w dziale 851 rozdz. 85 154 wynosi 150 000,00 zł.,
- w 2023 r. w dziale 851 rozdz. 85 154 wynosi 160 000,00 zł..
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2021 oraz po złożeniu ofert.
W latach 2022-2023 wysokość środków będzie uzależniona od wysokości budżetu miasta na dany rok. Kwota ta może ulec zmianie gdy nastąpi zmiana projektu budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia
w dniu ogłoszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji.
W przypadku, gdy wysokość środków przewidzianych umową na kolejne lata w znacznym stopniu utrudni lub uniemożliwi realizację zadania w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności, w tym zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia, zwiększenia cen towarów, usług i mediów, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania i właściwej jakości realizowanych usług możliwe jest zwiększenie dotacji stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta.
II.    Warunki przyznawania dotacji.
1.    Zlecenie zadań i ich finansowanie  odbywa się z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), z uwzględnieniem art. 221 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U.  2016 r. poz. 1945).
2.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać ofertę.
3. Oferent, który otrzymał dotację zobowiązany jest do:
1) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz aktualizacji zakładanych rezultatów
w przypadku przyznania dotacji w wysokości  mniejszej  niż  wnioskowana;
2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
3) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za pośrednictwem platformy  
Witkac.pl oraz w wersji papierowej do Departamentu Spraw Społecznych
z jednakową sumą kontrolną w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania
został określony w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);
4) wykazania osiągniętych rezultatów, nieosiągnięcie zakładanych rezultatów może skutkować wystąpieniem z żądaniem zwrotu dotacji przez Zleceniodawcę;
5) opisywania oryginałów faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych
lub księgowych, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie z zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/19 Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 27 lutego 2019 r.
4. Prezydent Miasta Białegostoku może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
1) okaże się, iż zaktualizowany zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w złożonej pierwotnie ofercie;
2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niż wnioskowana nie przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz zakładanych rezultatów, w czasie umożliwiającym przygotowanie i podpisanie umowy;
3) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5. Dotacja na realizację zadania objętego niniejszym ogłoszeniem nie może być wykorzystana na:
1) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta;
2) zobowiązania powstałe przed datą obowiązywania umowy o udzielenie dotacji;
3) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;
4) nabycie lub dzierżawę gruntów;
5) prace budowlane;
6) zadania inwestycyjne;
7) działalność gospodarczą i polityczną;
8) kary i odsetki;
9) wynagrodzenia oraz inne wydatki na  pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji związane z  realizacją zadania wykazane w kosztorysie nieproporcjonalnie do terminu
i zakresu realizacji zadania.
6. Oferent ma obowiązek wniesienia finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% całkowitej wartości zadania.
7. Wkład własny może mieć formę:
1) wkładu finansowego – środki finansowe własne oferenta lub pozyskane przez niego ze źródeł innych niż budżet Gminy Białystok.
UWAGA: Wkład rzeczowy nie może być przeliczany na finansowy.
2) wkładu osobowego – nieodpłatna, dobrowolna praca, w tym świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków organizacji odpowiednio udokumentowana z zachowaniem następujących warunków:
a) zakres, sposób i czas wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone
w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) wolontariusz musi prowadzić na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe); karty pracy muszą być podpisane przez wolontariusza oraz osobę upoważnioną do odbioru pracy wykonanej przez wolontariusza;
c) wolontariusz musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy;
d) wartość pracy jednego wolontariusza wyliczona jest w oparciu o maksymalną stawkę za jedną godzinę pracy nieprzekraczającą 20 zł/godz., z zastrzeżeniem pkt e);
e) jeśli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza może być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, z tym że warunkiem przyjęcia do kalkulacji kwoty wyższej niż kwota wskazana w pkt d) jest posiadanie przez wolontariusza kwalifikacji co najmniej takich jakie posiada stały personel, w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty za jedną godzinę pracy wskazanej w pkt d).
3) wkład własny powinny stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje oferent (własne lub pochodzące z innych źródeł) – nie może być to wyłącznie wkład osobowy.
III.    Termin i warunki składania ofert.
1. W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące statutową działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
2. Dwa lub więcej w/w podmiotów mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:
1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty;
2) sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.
3. Umowę zawartą pomiędzy w/w podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o realizację zadania publicznego.
4. Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
5. Oferty dotyczące realizacji zadania publicznego należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) do Prezydenta Miasta Białegostoku w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji  papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert w zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia”, za pośrednictwem:
    1) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok;
2) operatora pocztowego, na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

6. Termin składania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej upływa
21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na platformie Witkac.pl.
7. Za ofertę złożoną uważa się ofertę złożoną za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz dostarczoną w wersji papierowej z jednakową sumą kontrolną.
8. Wymagana dokumentacja:
1)    prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu
i umocowanie osób go reprezentujących;
2)    aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu
i umocowanie osób go reprezentujących – dotyczy oferentów, którzy nie podlegają wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym;
3)    statut w wersji elektronicznej (w przypadku oferty wspólnej statut każdej organizacji).
9. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.
10. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonych ofert.
11. Zadanie realizowane w formie powierzenia, nie przewiduje się wkładu własnego.
IV.    Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji.
1. Oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie
i zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku kosztorysem.
2. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
1)    są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, a także są niezbędne dla jego realizacji;
2)    są uwzględnione w kosztorysie, w pozycji w ramach której są rozliczane;
3)    są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
4)    odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także są skalkulowane proporcjonalnie dla przedsięwzięcia objętego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania, nie związane z obsługą projektu);
5)    zostaną poniesione w okresie realizacji zadania;
6)    są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo opisane
i odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).
3. Koszty osobowe i bezosobowe mogą być ponoszone w następującym zakresie:
1)    wynagrodzenia za realizację zadań wraz z przewidzianymi prawem narzutami
płatne zgodne z cenami obowiązującymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty należy w szczególności określić stawkę wynagrodzenia oraz formę zatrudnienia
dla każdego stanowiska pracy;
2)    koszty bezosobowe – wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji projektu na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.
V.    Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków w czasie
realizacji projektu.
Jeżeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 15%.
VI.    Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
1.    Prezydent Miasta Białegostoku powołuje Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert.
2.    Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku.
3.    Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyzję o przyznaniu dotacji
i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Białegostoku w formie zarządzenia,
w terminie do 30 dni od daty końcowego terminu składania ofert. Przedmiotowe Zarządzenie nie ma charakteru decyzji administracyjnej.
4.    Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
5.    Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające następujących kryteriów formalnych:
1)    złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu oraz
nie złożone poprzez platformę Witkac.pl;
2)    złożone po terminie;
3)    dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi oferenta;
4)    nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu;
5)    złożone przez podmiot nieuprawniony;
6)    podpisane przez osoby nieupoważnione;
7)    przy braku pieczątki imiennej podpisane w sposób nieczytelny;
8)    do których nie dołączono wymaganych załączników;
9)    zawierające dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.
6.    Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale I następuje w oparciu o następujące kryteria:
Ocena merytoryczna ofert złożonych na realizację zadań w formie powierzenia realizacji zadania publicznego:

Lp    Przyjęte kryteria oceny oferty    Punkty kontrolne oceny    Skala ocen    Liczba przyznanych punktów
1.    Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta    •    Czy podmiot dysponuje zasobem lokalowym umożliwiającym realizację zadania?
•    Czy opis planowanych działań gwarantuje osiągnięcie celu zadania?
•    Czy zakładane cele są spójne z rezultatami?    0-30 pkt    
2.    Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania    •    Czy przedstawiona kalkulacja kosztów jest spójna z opisem działań?
•    Czy wysokość wnioskowanej dotacji jest adekwatna do planowanych działań?
•    Czy planowane wydatki są zasadne
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania?    0-30 pkt    
3.    Zadeklarowana przez podmiot jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie    •    Czy doświadczenie oferenta gwarantuje właściwą realizację zadania?
•    Wiarygodność i rzetelność podmiotu?
•    Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy realizacji zadania są wystarczające do realizacji programu?    0-30 pkt    
4.    Zasięg pomocy oferowanej przez podmiot    •    Ocena skali realizowanego projektu tj. liczba osób objętych projektem.    0-5  pkt    
5.    Staranność w przygotowaniu oferty    •    Czy poszczególne części oferty są ze sobą spójne?
•    Czy oferta sporządzona jest jasno
i przejrzyście?    0-5 pkt    
                                                                                                    Razem     max. 100    
Ocena merytoryczna ofert złożonych na realizację zadań w formie wsparcia realizacji zadania publicznego:

Lp    Przyjęte kryteria oceny oferty    Punkty kontrolne oceny    Skala ocen    Liczba przyznanych punktów
1.    Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta    •    Czy podmiot dysponuje zasobem lokalowym umożliwiającym realizację zadania?
•    Czy opis planowanych działań gwarantuje osiągnięcie celu zadania?
•    Czy zakładane cele są spójne z rezultatami?    0-20 pkt    
2.    Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania    •    Czy przedstawiona kalkulacja kosztów jest spójna z opisem działań?
•    Czy wysokość wnioskowanej dotacji jest adekwatna do planowanych działań?
•    Czy planowane wydatki są zasadne
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania?    0-20 pkt    
3.    Zadeklarowana przez podmiot jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie    •    Czy doświadczenie oferenta gwarantuje właściwą realizację zadania?
•    Wiarygodność i rzetelność podmiotu?
•    Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy realizacji zadania są wystarczające do realizacji programu?    0-20 pkt    
4.    Zadeklarowany udział środków
finansowych własnych, świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, pozyskanych z innych źródeł    •    l0% kosztów realizacji zadania.
•    Powyżej l0 % kosztów realizacji zadania.    0-10  pkt    
5.    Zadeklarowany wkład osobowy,
w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków przy realizacji zadania    •    Czy podmiot przewiduje pracę społeczną członków i świadczenia wolontariuszy przy realizacji zadania?
•    Czy deklarowany wkład osobowy
gwarantuje właściwą realizację zadania?    0-10  pkt    
6.    Zasięg pomocy oferowanej przez podmiot    •    Ocena skali realizowanego projektu tj. liczba osób objętych projektem.    0-10  pkt    
7.    Staranność w przygotowaniu oferty    •    Czy poszczególne części oferty są ze sobą spójne?
•    Czy oferta sporządzona jest jasno
i przejrzyście?    0-10 pkt    
                                                                                                    Razem     max. 100    
7. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, które uzyskają co najmniej
70 punktów.
8. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzędu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na platformie Witkac.pl.
VII.    Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w dwóch ostatnich latach oraz związanymi z nimi kosztami.
W budżecie Miasta Białegostoku suma środków przeznaczonych na realizację powyższych zadań wyniosła:    2019 rok    2020 rok
Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP.    230 000 zł    250 000 zł
Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.    25 000 zł    30 000 zł
Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym.    548 000 zł    548 000 zł
Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych.    31 600 zł    31 600 zł
Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych.    16 500 zł    16 500 zł
Prowadzenie diagnostyki oraz wspomagania rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym.    100 000 zł    80 000 zł
Prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów.    250 000 zł    260 000 zł
Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu.    55 000 zł    55 000 zł
Prowadzenie czterech mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie.    125 000 zł    135 000 zł
Suma        


VIII.    Ogłoszenie konkursowe zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzędu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń,
a także na platformie Witkac.pl.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama