Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MKDNiS: Program "Szkolny Klub Sportowy"

Reklama
Nabór od 23.11.2020 do 28.12.2020 23:59
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Pytania w zakresie ogłoszonego naboru należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich, dostępnych pod nr tel. 22 24 43 280, 22 24 43 266, 22 24 43 155.
Łączny budżet 54,6 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 r. realizacji zadań w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy.

Celem Programu jest:
1) stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2) stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6) stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Program adresowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Wnioski o dofinansowanie należy nadsyłać pocztą do dnia 28 grudnia 2020 r. 

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach, które będą dostępne na stronie internetowej MSport www.gov.pl/sport oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu. Wniosek wraz załącznikami należy wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSport) na adres: Ministerstwo Sportu, Departament Sportu
dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program Szkolny Klub Sportowy 2021 r.”.

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSport (w przypadku złożenia wniosku osobiście) lub data stempla pocztowego (w przypadku wysłania pocztą) albo data nadania przesyłki kurierskiej.

Reklama