Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego Gminy Bytów w 2021 r. z...

Reklama
Konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego Gminy Bytów w 2021 r. z zakresu Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w Bytowie
Nabór od 23.11.2020 do 15.12.2020 15:00
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Łączny budżet 57 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 57 tys. PLN
Rodziny, Dzieci
Urząd Miejski w Bytowie, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego Gminy Bytów w 2021 r. z zakresu Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w Bytowie w ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii gminy Bytów na rok 2021.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego Gminy Bytów w 2021 roku z zakresu: Realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w którym przyjęto następujące działania: prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w Bytowie z uwzględnieniem szczegółowych wymogów realizacji zadania zawartych w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

Konkurs obejmuje zadanie z zakresu:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w Bytowie w ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii gminy Bytów na rok 2021.

Wysokość planowanych środków przeznaczonych na realizację zadania w 2021 roku, w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii gminy Bytów na rok 2021 wynosi 57.000,00 zł.

Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Bytów na realizację ww. zadania w 2020 r. wynosi 48.526,00 zł

 SZCZEGÓŁOWE WYMOGI REALIZACJI ZADANIA

1. Działalność placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w Bytowie przy
ul. Miłej 26 powinna obejmować:

         1)  pracę z grupą 20 - 30 dzieci w wieku od 7 do 15 lat wskazanych przez Gminę Bytów,

2)  okres pracy z dziećmi od 18 stycznia 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. z wyłączeniem okresu ferii zimowych, przerw świątecznych, przerwy wakacyjnej i innych wolnych dni od nauki obowiązujących w placówkach oświatowych na terenie gminy Bytów,

3)  zajęcia prowadzone przez 5 dni roboczych w tygodniu, 3 godziny dziennie, w godzinach popołudniowych, przez min. 2 osoby pracujące z dziećmi,

         4)  następujące formy pracy z dziećmi:

a) zajęcia opiekuńcze - zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

b) zajęcia specjalistyczne - zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej,

5) stałą współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi - zgodnie z  art.  23 ust. 1  ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o  wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej,

  6)  stałą współpracę z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

7)  dożywianie w postaci podwieczorka,

8) przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie wytycznych służb sanitarnych w czasie epidemii.

2. Placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik - zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Pracę z dziećmi powinny prowadzić osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o  wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Złożona oferta powinna zawierać:

     1) szczegółowy opis sposobu realizacji zadania,

     2) termin i miejsce realizacji zadania,

     3) harmonogram działań w zakresie realizacji zadania,

     4) informację o wysokości wnioskowanych środków,

     5) informację o wysokości współfinansowania realizacji zadania, jeżeli dotyczy,

6) informację o wysokości środków własnych przeznaczonych na realizację zadania, jeżeli dotyczy,

7) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert,

8) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób,

9) wykaz imienny kadry wraz z ich kwalifikacjami i doświadczeniem (imiona i nazwiska osób, adresy, nr telefonu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry), ze wskazaniem kierownika placówki wsparcia dziennego,

10) szkic planu pracy placówki wsparcia dziennego: dzienny, tygodniowy, obejmujący cały okres prowadzenia placówki wsparcia dziennego,

11) grafik pracy zespołu placówki wsparcia dziennego,

12) proponowane formy i metody pracy z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, w tym zajęcia specjalistyczne określone w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powinny stanowić minimum 30 % ogólnej liczby godzin zajęć,

13) przewidywane formy współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka,

14) przewidywane formy współpracy z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

15) propozycje dotyczące dożywiania dzieci w postaci podwieczorka,

16) udział wolontariuszy,

17) regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia  9 czerwca 2011r. o  wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej,

18) statut placówki wsparcia dziennego, zawierający zasady postępowania dotyczące zachowania bezpieczeństwa i zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz  stosowania wytycznych służb sanitarnych w czasie epidemii.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Zlecanie zadań publicznych oraz udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.  Uprawnienie do uczestnictwa w konkursie przysługuje podmiotom określonym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującym działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

3.  Zlecanie realizacji zadania publicznego ma formę wspierania lub powierzenia wykonania zadania publicznego.

    4.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

    5.   Burmistrz Bytowa zastrzega sobie prawo do:

a)   przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana,

b)   wskazania przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów innych niż zaproponowane przez podmiot w kosztorysie lub zmiany terminu realizowanego zadania.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 5 podmiot zobowiązany jest odpowiednio do zmiany zakresu rzeczowego i finansowego realizacji zadania, przy utrzymaniu zadeklarowanej wielkości procentowej udziału wkładu własnego lub jego zwiększenia. Odstąpienie od spełnienia warunku utrzymania wielkości procentowego udziału jest możliwe tylko za zgodą Burmistrza Bytowa. 

7. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania publicznego.

8. Burmistrz Bytowa może odmówić podmiotowi, wyłonionemu w konkursie, przyznania dotacji i podpisania umowy, jeżeli podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu.

9. Dotacje nie mogą być udzielane na:

a)   przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy Bytów lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

       b)   pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

       c)   zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

       d)   nabycie lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów,

      e)   zadania i zakupy inwestycyjne,

f)    koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania,

      g)   udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,

      h)   działalność gospodarczą, polityczną i religijną,

       i)    odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów.

10. Burmistrz Bytowa zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

     TERMIN I ZASADY SKŁADANIA OFERT

 

       1. Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Miejski w Bytowie. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bytowie przy ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów, pokój nr 201.

2. Termin składania ofert w generatorze www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń złożenia ofert upływa 15 grudnia 2020 r. o godz. 15.00, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu do Urzędu Miejskiego w Bytowie.

3. Oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057).

4.  Nie będą rozpatrywane oferty:

a) które nie zostały złożone za pośrednictwem elektronicznego generatora     www.witkac.pl,

       b)   złożone po terminie,

       c)  niezgodne z wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057).

                d)   których wartość nie mieści się w granicach określonych w ogłoszeniu konkursowym.

5. Oferty zawierające błędy formalne inne niż podane w pkt 4, błędy w treści bądź błędy rachunkowe nieuzupełnione w terminie 5 dni od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończy nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

     2. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

1. Propozycji przyznania środków dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Bytowa.

2.  Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot, w tym doświadczenie w organizacji tego typu zadań,

               b) zasadność i rzetelność kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego,

c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie publiczne,

d) wysokość wkładu własnego i możliwość dofinansowania z innych źródeł (w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego),

e) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)  rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania dotacji otrzymanych w latach ubiegłych.

         3. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie  Burmistrz Bytowa.

4. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

     5. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 11 stycznia 2021 r.

6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytowie, w generatorze www.witkac.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie www.bytow.com.pl niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Sylwia Ramczykowska – Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego
w Bytowie, pok. 109, tel. (59) 822 30 00, e-mail: s.ramczykowska@bytow.com.pl

 

UWAGA! Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych na zadanie
w przypadku dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy na rok 2021 przez Radę Miejską w Bytowie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama