Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs MKDNiS: Program „Sport Akademicki”

Reklama
Nabór od 20.11.2020 do 21.12.2020 23:59
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Łączny budżet 6 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków do Programu „Sport Akademicki” w 2021 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich.

Program skierowany jest do podmiotów – osób prawnych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w środowisku akademickim, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. W szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne.

Głównymi celami programu są:

  • zwiększenie aktywności fizycznej studentów;
  • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia studentów;
  • kształtowanie rozwoju psychofizycznego studentów, kreowanie aktywności fizycznej jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego;
  • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu. 

Priorytetowo traktowane będą zadania ukierunkowane na:
a) inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród studentów;
b) wspieranie organizacji systematycznych zajęć w sekcjach sportowych ukierunkowanych na stały rozwój sportowy i podnoszenie umiejętności;
c) tworzenie warunków do rywalizacji sportowej studentów i klubów sportowych wszystkich typów uczelni.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Na realizację Programu w 2021 roku przeznacza się kwotę 6 000 000 zł.

Zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy złożyć w wersji elektronicznej, wraz z załącznikami generowanymi w systemie AMODIT dostępnym pod adresemhttps://wnioski.msit.gov.ploraz skanami pozostałych dokumentów (statutu oraz KRS lub wyciągu z ewidencji) do dnia 21 grudnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do 15 stycznia 2021 r.

Reklama