Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii COVID -19

Reklama
Nabór od 26.11.2020 do 30.11.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5 tys. PLN

Nabór dotyczy wspierania działań organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Poznania z podziałem na następujące zadania:

Zadanie nr 1. Pomoc psychologiczna dla osób zagrożonych utratą pracy i/lub osób, które utraciły pracę ze względu na stan epidemii COVID-19.

Całkowity  koszt zadania nr 1 może wynieść: 5 000 zł

 

Zadanie nr 2. Pomoc psychologiczna dla kobiet w ciąży lub połogu, które będą rodzić lub rodziły w czasie epidemii COVID-19.

Całkowity  koszt zadania nr 1 może wynieść: 5 000 zł

 

W ramach naboru oferenci mogą ubiegać się o środki finansowe na następujące działania:

- wynagrodzenie specjalistów psychologów

- dofinansowanie do zakupu środków i materiałów ochronnych dla pracowników i beneficjentów, niezbędnych przy realizacji zadań

- dofinansowanie usług niezbędnych do realizacji zadania w sposób zdalny

 

Wnioski złożone w naborze będą podlegały ocenie w zakresie celowości zadań wynikających z identyfikacji potrzeb oraz w powiązaniu z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.15zzm ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, realizację zadań publicznych na szczególnych zasadach związanych z zapobieganiem skutkom epidemii oraz ograniczeniem szkód wynikających z epidemii COVID-19, określając dla nich następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania/ finansowania dla każdego zadania nie może przekraczyć kwoty 5 000 zł;
  • zadanie musi być realizowane zgodnie z celami statutowymi organizacji
  • zadanie uwzględnia działania o charakterze lokalnym i jest skierowane do mieszkańców miasta Poznania
  • o przyznaniu środków finansowych decyduje każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.
  • oferent jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie informacji o kwalifikacjach osób realizujących projekt
  • w zależności od potrzeb, liczba godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego przeznaczona na jednego beneficjenta zadania powinna wynieść od 1 do 3
  • oferent zobowiązuje się do wskazania placówek, udzielających bezpłatnego wsparcia psychologicznego, z którego może skorzystać beneficjent po zakończeniu uczestnictwa w zadaniu.

 

Organizator naboru zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już wyczerpane.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. i wszelkie informacje dotyczące jej statusu będą dostępne wyłącznie na platformie Witkac.pl

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama