Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert nr 10/2021 na Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 10/2021 na Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Nabór od 24.11.2020 do 15.12.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 66 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 66 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 10/2021 na Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

I. Realizacja zadania powinna prowadzić do wzmocnienia III sektora oraz rozwoju aktywności obywatelskiej w Poznaniu.        

1.  Celem zadania jest wspieranie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz wzmacnianie potencjału istniejącego już III sektora na terenie miasta Poznania.

2.  Proponowane rezultaty, które mogą być uwzględnione w składanej ofercie:

 • liczba zrealizowanych działań na rzecz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
 • iczba organizacji pozarządowych i grup nieformalnych objętych procesem inkubacji;
 • liczba szkoleń, warsztatów, doradztwa skierowanego do przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania publicznego: 66 000,00 zł.


W ramach zadania należy uwzględnić w szczególności poniższe działania. Oferent(-ci) zobowiązany(-i) jest/są do przedstawienia w pkt. III Oferty – „opis zadania”, poniższych informacji (uwzględnienie poniższych działań będzie podlegać ocenie komisji konkursowej:

 • inkubowanie organizacji pozarządowych, czyli wspieraniu mieszkańców miasta Poznania w procesie tworzenia nowych organizacji pozarządowych, młodych organizacji oraz organizacji pozarządowych wymagających wzmocnienia. Celem inkubatora jest przygotowanie organizacji i grup nieformalnych do samodzielnego funkcjonowania przy założeniu, że wsparcie świadczone jest maksymalnie przez 6 miesięcy. Oferent(-ci) zobowiązany(-i) jest/są do  stworzenia programu inkubacji organizacji, który powinien zostać przedstawiony w punkcie III. 4. Plan i harmonogram działań na 2021 rok (w opisie działania). Program powinien zawierać kryteria wyboru organizacji do inkubacji. Oferent(-ci) będzie/będą zobowiązany/-i do przedstawienia w sprawozdaniu sposobu inkubowania organizacji w uwzględnieniem podjętych działań (IPD).
 • prowadzenie szkoleń, warsztatów, poradnictwa itp. Celem tego zadania powinien być rozwój potencjału organizacji pozarządowych i wolontariatu w Poznaniu. W punkcie III. 4. Plan i harmonogram działań na rok 2021 w opisie działania, należy przedstawić program szkoleń z podziałem na miesiące z uwzględnieniem tematyki.
 • promocji i integracji organizacji pozarządowych i wolontariatu poprzez realizację samodzielnych działań oraz włączanie się w działania Miasta Poznania. Oferent(-ci) zobowiązany(-i) jest/są w punkcie  III. 4. Plan i harmonogram działań na rok 2021 w opisie działania, do przedstawienia koncepcji działań promocyjno-informacyjnych oraz planu uczestnictwa w akcjach/inicjatywach Urzędu Miasta Poznania.
 • zarządzanie pomieszczeniami Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.  W punkcie III. 4. Plan i harmonogram działań na 2021 rok w opisie działania, Oferent(-ci) jest/są zobowiązany(-i) do przedstawienia koncepcji nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń.
 • wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie obsługi platformy witkac.pl. Oferent(-ci) zobowiązany(-i) jest/są  do przedstawienia w punkcie III. 4. Plan i harmonogram działań na 2021 rok w opisie działania, zakresu wsparcia w obsłudze platformy witkac.pl.
   
 • Opis poszczególnych działań powinien zawierać sposób zarządzania centrum i wskazanie jednej osoby koordynującej, a także uwzględniać jednolity sposób prowadzenia sprawozdawczości. Działania realizowane w ramach Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu muszą być skierowane do organizacji pozarządowych działających na rzecz Miasta Poznania oraz do mieszkańców Poznania. Oferta musi zawierać szczegółowy opis sposobu ewaluacji realizacji zadania.

    3. Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji na realizację zadania:

 • koszty osobowe,
 • koszty eksploatacyjne lokalu,
 • koszty administracyjne (telefon, internet, materiały biurowe, obsługa księgowa zadania);
 • koszty związane z realizacją działań podejmowanych w ramach Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

 

II. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do maksymalnie 30 czerwca 2021 roku.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego maksymalnie od 1 stycznia do 14 lipca 2021 r.
 3. Oferent(-ci) zobowiązany/-i jest/są do sporządzenia zestawienia kosztów realizacji zadania w roku 2021.
 4. Oferent(-ci) zobowiązuje/-ą się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego (zwanej dalej umową).
 5. Od oferenta(-ów) wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
 6. Po zakończeniu realizacji zadania publicznego oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji, zgodnie z zapisami umowy.
 7. W ramach realizacji zadania nie jest wymagane zapewnienie wkładu własnego.
 8. W kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego (stanowiącej część oferty) należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do realizacji tego zadania.
  W ww. kalkulacji nie uwzględnia się podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
 • oferent(-ci), którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
 • oferent(-ci), którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

 

       9. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

      10.Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości 15%. Dopuszcza się dokonywanie dowolnego zmniejszenia poszczególnych pozycji kosztów, wynikającego z ich przesunięć.     

      11.Inne warunki realizacji zadania:

 • Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania.
 • Oferent(-ci) przy realizacji zadania odpowiedzialny(-i) jest/są za uwzględnienie standardów określonych w zarządzeniu Nr 826/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dostosowania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Oferent(-ci) przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny(-i) jest/są za uwzględnienie wymagań określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.)
 • Podmiot(-y) wyłoniony(-e) w konkursie sporządza i składa sprawozdania częściowe i końcowe za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl.
 • Oferent(-ci) jest/są zobowiązany(-i) do przesyłania wszystkich informacji dotyczących działań w ramach konkursu na adres ngo@um.poznan.pl oraz przekazywania materiałów promocyjnyc i informacyjnych do Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania.
 • Oferent(-ci) jest/są zobowiązany(-i) do stosowania na materiałach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych logotypu Miasta Poznań oraz używania #poznanwspiera.
 • Oferent(-ci) jest/są zobowiązany(-i) do wypełnienia w całości punktu III.5 oferty, (pola  „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego”) oraz III.6 (pola „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”).
 • Oferent(-ci)  ma/mają obowiązek dostosowywania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji Oferent zobowiązany jest do przekazania informacji odbiorcom zadania publicznego.
 • Oferent(-ci) może(-gą) zaproponować nazwę Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, która musi zostać zaakceptowana po wyborze Oferty przez Miasto Poznań.
 • Podmiot(-y) wyłoniony(-e) w konkursie jest/są zobowiązany(-e) do realizacji zadania w pomieszczeniach Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zlokalizowanym przy ul. Bukowska 27/29 na podstawie umowy najmu zawartej z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej 27/29. Oferent(-ci) wybrany(-i) do realizacji niniejszego zadania publicznego zobowiązany(-i) jest/są do:

              - zawarcia umowy z administratorem budynku;    
              - stosowania zasady funkcjonowania określone przez administratora budynku;
              - bezwzględnego opuszczenia pomieszczeń przez Oferenta w terminie do 31.07.2021 roku, tj. miesiąc po zakończeniu realizacji zadania publicznego.

 • Oferent(-ci) jest/są zobowiązany/(-i) do realizacji zadania w pomieszczeniu Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zlokalizowanym przy ul. Bukowskiej 27/29.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama