Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Pomoc bezdomnym i opuszczającym zakłady karne

Reklama
Nabór od 23.11.2020 do 30.11.2020 22:00
Fundacja Dies Mei
Pytania można wysyłać na caritaspabianice@gmail.com
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 4 tys. do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Bezdomni, Wolontariusze
Dofinansowanie projektów na rzecz pomocy postpenitencjarnej realizowanych na terenie Polski w województw: • konkurs 2 – opolskie, • konkurs 3 – podkarpackie, • konkurs 4 – śląskie, • konkurs 5 – warmińsko-mazurskie

Fundacja Dies Mei realizująca zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości ogłasza konkurs „Pomoc Postpenitancjarna”.

1. Celem konkursu na rzecz Pomocy Postpenitencjarnej (zwanego dalej Konkursem) jest Promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych, działań o charakterze edukacyjnymi informacyjnym, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych,

2. Projekty wyłonione w Konkursie mogą obejmować działania w ramach 4 priorytetów: 
• promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych,
• działania o charakterze edukacyjnymi informacyjnym,
• organizowanie i prowadzenie szkoleń,
• organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych.

3. Zakres geograficzny Konkursu
W ramach Konkursu planowane jest dofinansowanie projektów na rzecz pomocy postpenitencjarnej realizowanych na terenie Polski w województw:
• konkurs 2 – opolskie,
• konkurs 3 – podkarpackie,
• konkurs 4 – śląskie,
• konkurs 5 – warmińsko-mazurskie,

4. Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie 
Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy.

5. Wysokość dofinansowania
W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie dwóch projektów w wysokości do 5.000 zł. Finansowy wkład własny 1%.

6. Termin i sposób składania wniosków 
Termin składania wniosków mija 30 listopada 2020 r. o godz. 22:00. Wnioski składa się na adres e-mail: ppp@diesmei.pl

7. Harmonogram konkursu
• ogłoszenie konkursu – 23 listopada 2020 r.,
• składanie wniosków – 30 listopada 2020 r.
• ogłoszenie rezultatów konkursu na stronie internetowej oraz przelew środków – do 3 grudnia 2020 r.
• realizacja projektu: od 3 do 21 grudnia 2020 r.,
• złożenie sprawozdania z realizacji projektu – do 28 grudnia 2020 r.

8. Dodatkowe informacje o konkursie:
Szczegółowy zakres konkursu, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, tryb i procedurę wyboru wniosku i procedury kontrolne, kryteria formalne, merytoryczne, kwalifikowalność kosztów oraz listę niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu umieszczony na stronie www.diesmei.pl .

Reklama