Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert nr 13/2021 na POWIERZENIE realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „OCHRONA I...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 13/2021 na POWIERZENIE realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o (Dz.U. z 2020 poz. 295 i 567)” W 2021 ROKU
Nabór od 01.12.2020 do 23.12.2020 15:30
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 195 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 13/2021 na POWIERZENIE realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o (Dz.U. z 2020 poz. 295 i 567)” W 2021 ROKU.

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczoną jako załącznik do niniejszego naboru.

 

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji

  1.

Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli

  50 000,00

  2.

Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka

  50 000,00

  3.

Profilaktyka otyłości oraz działania zapobiegające cukrzycy

  30 000,00

  4.

Profilaktyka otyłości oraz działania zapobiegające cukrzycy 15 000,00
5. Powszechna edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozwój i działalność wolontariatu ratowniczego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy 20 000,00

 

 1. Termin realizacji zadania: maksymalnie od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania: od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 3. Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego: od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 4. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego (zwanej dalej umową).
 5. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
 6. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji, zgodnie z zapisami umowy.
 7. W kalkulacji przewidywanych kosztów zadania (stanowiącej część oferty) należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. W ww. kalkulacji nie uwzględnia się podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
 • oferenci, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
 • oferenci, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (w całości lub w części), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

           Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 15%, zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.
 2. Inne warunki realizacji zadania:
 • każdy rezultat winien posiadać policzalny wskaźnik realizacji zadania np. minimalną liczbę uczestników zadania, minimalną liczbę godzin udzielonego wsparcia, minimalną liczbę badań, porad, konsultacji, itp.;
 • oferent przy realizacji zadania odpowiedzialny jest za uwzględnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.);
 • ze względu na trwający stan epidemii oferent zobowiązany jest do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących gromadzenia się osób oraz zapewnienia niezbędnych środków ochrony osobistej.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama