Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program doradczy Academy_Smolna#2021

Reklama
Nabór od 24.11.2020 do 21.12.2020 16:00
Biuro Rozwoju Gospodarczego
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 120 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Rozwoju Gospodarczego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program doradczy Academy_Smolna#2021.

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego  polegający na opracowaniu i przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa biznesowego, prawnego oraz księgowego.

Program doradczy pozwoli rozwinąć kompetencje przedsiębiorcze osobom, które chcą rozwijać swoją działalność gospodarczą i wdrażać pomysły biznesowe w życie. Program będzie kolejną edycją stałej oferty Centrum Przedsiębiorczości Smolna i będzie stanowił jeden z elementów pomocowych tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców, oferowanej przez warszawski samorząd w ramach pakietu #WarszawaPomaga Przedsiębiorcom.

Grupa docelowa: 

· osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej,

· przedsiębiorcy potrzebujący wsparcia w rozwoju swojej firmy.

Zakres zadania:

Oferent ma za zadanie przeprowadzić konsultacje, które z uwagi na obecną  skalę zarażeń wirusem  SARS-CoV-2 planowane są w formie hybrydowej z przewagą formy on-line.

Zależnie od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemicznej w kraju, Oferent winien dostosować sposób realizacji spotkań na stacjonarne lub w formie online. Ostateczne decyzje i szczegółowe rozwiązania zostaną podjęte w kontaktach  roboczych  (w uzgodnieniu) ze  Zleceniodawcą.
Zleceniodawca w razie poprawy sytuacji epidemicznej i znacznego spadku zachorowań nie wyklucza organizacji doradczych spotkań osobistych udostępnionym na potrzeby realizacji zadania Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie przy ul. Smolnej 4 w wybrane dni robocze lub innym miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę na terenie m.st. Warszawy. Łączna liczba godzin konsultacji doradczych w trakcie trwania zadania  to min. 630 godzin. (godzina doradztwa to 60 min.).

Oferent otrzyma dodatkowe punkty za zaproponowanie większej liczby godzin doradztwa lub godzin mentoringu. Liczby godzin przypisanych do poszczególnych konsultacji (biznesowych, prawnych czy księgowy) będą przydzielane na bieżąco podczas trwania projektu, w zależności od zainteresowania osób korzystających z doradztwa.

Doradztwo powinno uwzględniać:

 • doradztwo biznesowe,
 • doradztwo prawne,
 • doradztwo księgowe.

Jeden uczestnik może skorzystać z różnych tematów konsultacji z doradcami, natomiast w konkretnym doradztwie (np: doradztwie księgowym), może skorzystać  nie więcej niż z dwóch godz. konsultacji.

1. Rekrutacja uczestników do programu będzie realizowana w trybie ciągłym  i będzie prowadzona przez Oferenta w porozumieniu z Zleceniodawcą.

2. Zleceniodawca zapewnia miejsce w budynku Centrum Przedsiębiorczości Smolna do przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcami lub w innej lokalizacji wskazanej przez Oferenta.

3. Pięć nowo powstałych firm (rozumianych jako firmy działające na rynku nie dłużej niż 3 lata) będzie mogło skorzystać z indywidualnego 6 miesięcznego mentoringu biznesowego. Rekrutację osób chętnych do uczestnictwa w mentoringu, będzie przeprowadzał Oferent w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

Czas indywidualnego mentoringu to min. 10 godz. dla każdej z firm.

4. Oferent odpowiada za promocję programu doradczego, szczególnie na terenie m.st. Warszawy. W przygotowaniu działań promocyjnych należy uwzględnić system identyfikacji wizualnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy (brandbook) ustalony zarządzeniem nr 5293/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 września 2010 r. (z poźn.zm.) w sprawie wprowadzenia „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy”, a z informacją o projekcie dotrzeć do 18 urzędów dzielnic m.st. Warszawy oraz wskazanych przez Zleceniodawcę innych jednostek urzędu m.st. Warszawy.

5. Działania promocyjne będą realizowane w porozumieniu z Zleceniodawcą a plan promocji będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę.

6. Oferent w porozumieniu z Zleceniodawcą przeprowadzi ewaluację programu doradczego.

7. Na zakończenie realizacji programu doradczego Oferent przygotuje prezentacje podsumowująca zakres działań, wyniki ewaluacji wraz z rekomendacjami.

Program:

W przedstawionym programie powinny znaleźć się :

1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców korzystających z usług doradczych.

2. Cel i rezultat programu.

3. Opis grup docelowych i oddziaływanie programu na te grupy.

4. Opis metody rekrutacji.

5. Opis zaplanowanych działań z uwzględnieniem:

 • koncepcji doradztwa indywidualnego,
 • koncepcji mentoringu,
 • koncepcji promocji Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach programu doradczego,
 • informacji o potencjalnych partnerach zaproszonych do projektu.

6. Opis doświadczenia Oferenta w organizowaniu tego typu projektów doradczych oraz doświadczenie doradców zaangażowanych w realizacje programu w zakresie prowadzenia spotkań doradczych z zakresu prawa, księgowości i biznesu w okresie ostatnich 3 lat.

Opis powinien zawierać:

 • życiorysy osób zaangażowanych merytorycznie w projekt,
 • wykaz przeprowadzonych przez doradców indywidualnych konsultacji biznesowych, prawnych i księgowych w okresie 3 lat.

7. Plan promocji programu ze wskazaniem narzędzi i kanałów promocji.

8. Monitoring i ewaluacja programu.

9. Harmonogram realizacji programu:

 • kalkulację kosztów niezbędnych do realizacji zadania,
 • szczegółowy opis i zakres działań.

10.Opis sposobu zarządzania projektem, w tym w zakresie obowiązków personelu projektu.

Komisja konkursowa zwróci szczególną uwagę na:

 • spójność oferty i jej przejrzystość,
 • logikę konstrukcji programu doradczego i jego poszczególnych elementów wraz z uwzględnieniem form wsparcia z uwagi na pandemię,
 • oryginalność zaproponowanej oferty,

dotychczasowe doświadczenie Oferenta w organizacji doradztwa oraz doświadczenie doradców wskazanych w ofercie, spójność budżetu z zaproponowanym programem działań, harmonogramem i zarządzaniem projektem oraz gospodarność wydatków.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama