Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza z dniem 25.11.2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację...

Reklama
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza z dniem 25.11.2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2021-2023 w obszarze ochrony środowiska przyrodniczego i opieki nad zwierzętami, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami, sterylizacja lub kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt
Nabór od 25.11.2020 do 16.12.2020 14:00
Miasto i Gmina Szamotuły
Łączny budżet 540 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto i Gmina Szamotuły, Miasto i Gmina Szamotuły ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza z dniem 25.11.2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2021-2023 w obszarze ochrony środowiska przyrodniczego i opieki nad zwierzętami, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami, sterylizacja lub kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt..

 

Zarządzenie nr  417/VIII/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

z dnia  24.11.2020 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2021-2023.

 

Działając na podstawie art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2020 poz.1057 t.j. z późn. zm),  w związku z art.  221 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 t.j. z późn. zm.), art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2020   poz.176 t.j.)  oraz Uchwały Nr XV/139/2019 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie  przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2020-2024.

 

Zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2021-2023 w obszarze ochrony środowiska przyrodniczego i opieki  nad zwierzętami, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami, sterylizacja lub kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt.

2. Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja,  będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Kultury Sportu i Funduszy Pomocowych.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 Załącznik

do Zarządzenia Nr 417/VIII/2020

                                                                                              Burmistrza Miasta i Gminy     

Szamotuły z dnia  24.11.2020 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza  z dniem 25.11.2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2021-2023 w  obszarze ochrony środowiska przyrodniczego i opieki  nad zwierzętami, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami, sterylizacja lub kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt.

I .Rodzaj zadania oraz wysokość dotacji na realizację zadania.

1.Przedmiotem konkursu jest realizacja następujących zadań określonych w § 6 Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na lata 2020-2024 zgodnie z Uchwałą Nr XV/139/2019 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 listopada 2019 r.

2 . Zadanie pod nazwą:„Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w latach 2021-2023.”

 

 3. Oczekiwane rezultaty zadania: adopcja psów- wyznaczenie minimalnego progu, zmniejszenie skali bezdomności zwierząt (określić ilość przyjętych zwierząt do schroniska).

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Wysokość  środków finansowych  na realizację zadania w latach 2021-2023, przedstawia  poniższa tabela:

 

Rok

Kwota dotacji

2021

             180 000 zł

2022

             180 000 zł

2023

180 000 zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j. z późn. zm).

2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (  Dz.U.2020r., poz. 176 t.j. )

3. Uchwałą Nr XV/139/2019 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 listopada 2019 r.

IV. Podmioty uprawnione do składania ofert:

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty uprawnione zgodnie z art. 3 z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j. z późn. zm)., które spełniają następujące warunki:

1. prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem na terenie całego kraju lub województwa wielkopolskiego.

2. zamierzają realizować takie zadanie na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Szamotuły.

3. posiadają własny rachunek bankowy.

4. przedstawią ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą realizację zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Uwaga:

wykorzystanie przez organizację przyznanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne trzy lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

V. Zasady, warunki i termin składania ofert:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo.

1.Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć do dnia 16.12.2020 r. do godz. 14.00 za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl), w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.

2.Wygenerowane w systemie Witkac.pl  potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować. Ww. potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby wymienione w dokumencie rejestracyjnym, stanowiącym o podstawie działalności podmiotu oraz złożone wraz z załącznikami wskazanymi w ust. 6 niniejszego rozdziału do dnia 17.12.2020 r. do g.15.30 (liczy się data wpływu do Urzędu) w drodze wysyłki pocztowej lub bezpośrednio w holu windy zlokalizowanym w budynku A Urzędu Miasta i Gminy – wejście od ul. Wojska Polskiego przez dziedziniec lub na adres  Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach, ul. Dworcowa 26 w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z opisem: nazwa oferenta, zadanie w obszarze ochrony środowiska przyrodniczego i opieki  nad zwierzętami, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami, sterylizacja lub kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt.

Tytuł zadania: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt  w latach 2021-2023”

3. Oferty złożone za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie nie będą rozpatrywane.

4. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Oferty poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl nie będą rozpatrywane.

5. Oferty złożone przez podmioty nieuprawnione nie będą rozpatrywane.

6. Wymagane załączniki do oferty:

a. w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

b. w przypadku kościelnych osób prawnych - aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,

c. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę – aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału, do składania wniosku o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy,

d. w przypadku oferty składanej wspólnie przez oferentów – umowę partnerską lub oświadczenie partnera sposób reprezentacji podmiotów, gdy jest inny niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

e. statut

f. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za rok 2019, a w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,

g. dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub gdy dokumenty ofertowe podpisują inne osoby, niż wynikałoby to z zapisów statutu.

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty w ramach niniejszego konkursu dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. W takim przypadku w ofercie w części „Załączniki” należy wskazać, do jakiej oferty załączniki zostały załączone.

Uwaga:

W przypadku zmian zaistniałych w trakcie trwania umowy wymienione powyżej dokumenty (a także kserokopie) dla swojej ważności muszą być opatrzone aktualną datą, pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy i pieczęcią imienną (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów). Niespełnienie tego wymogu stanowi o nieważności danego dokumentu.

7. Udział wkładu rzeczowego w całkowitych kosztach zadania publicznego nie będzie uwzględniany.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Oferty podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych w przypadku:

a. uzupełnienia brakujących podpisów pod potwierdzeniem złożenia oferty, w przypadku gdy nie zostało podpisane przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

b. uzupełnienia brakujących załączników,

Z uwagi na złożone oświadczenie w końcowej części oferty, że wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, złożone kopie dokumentów nie wymagają poświadczenia zgodności z oryginałem. Niemniej jednak Komisja Oceniająca zastrzega sobie możliwość zażądania od oferenta oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopi dokumentu, w przypadku gdy kopia jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości ​​.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Do konkursu zgłaszane mogą być zadania, których okres realizacji zamyka się pomiędzy dniem 1.01.2021 r. a dniem 31.12.2023 r. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia wskazanego w ofercie, w tym z udziałem środków przyznanych dotacją od dnia zawarcia umowy.

2. Realizacja zadania nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty (maksymalnie 100 pkt).

1. Celowość i zasadność projektu – maksymalnie 30 pkt: (zakres rzeczowy projektu, cel projektu, przewidywana liczba osób objętych projektem, realność, zgodność projektu z celami statutowymi organizacji).

2. Jakość realizacji projektu – maksymalnie 30 pkt: (zasoby kadrowe proponowane do realizacji projektu, posiadane zasoby rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji takich samych czy podobnych zadań).

3. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu – maksymalnie 40 pkt: (kosztorys ze względu na rodzaj kosztów, ich zasadność i oszczędność, uwzględnienie innych źródeł finansowania, wkład własny (finansowy i poza finansowy) w realizację zadania).

Każda oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. za spełnienie ogólnych kryteriów

Minimalny próg punktowy, który musi zostać osiągnięty, aby oferta została zakwalifikowana do konkursu, wynosi 50 pkt. (tj. 50% z 100 pkt.).

W każdej z kategorii kryteriów (celowość i zasadność; jakość realizacji projektu; kalkulacja przewidywanych kosztów) minimalny próg punktowy nie może wynieść mniej niż 50% ogółu punktów do zdobycia w danej kategorii, tj. odpowiednio: 15 pkt., 15 pkt. i 20 pkt.

W przypadku nieosiągnięcia ww. progów, oferta zostanie odrzucona.

VI. Termin dokonania wyboru ofert, rozstrzygnięcie konkursu

1. Dokonanie wyboru ofert nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia  2020  r.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części.

3. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły w formie zarządzenia.

4. Do postanowień zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

 VII. Informacja o zrealizowanych w roku 2019 i 2020  zadaniach tego samego rodzaju oraz o koszcie ich realizacji, z udziałem podmiotów uprawnionych

Obszar wsparcia

Nazwa obszaru wsparcia

Wysokość dotacji   w zł w roku 2019

Wysokość dotacji   w zł w roku 2020

A

W obszarze pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego wspierania osób potrzebujących poprzez bezpośrednią rzeczową oraz niematerialną (usługową) pomoc dla osób potrzebujących

    150 000

150 000

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły                                                                                                         

Włodzimierz Kaczmarek

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama