Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej

Reklama
Nabór od 25.11.2020 do 18.12.2020 16:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 601,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej.

Miejsce Aktywności Lokalnej -MAL jest miejscem, która ma za zadanie wzmacniać i wspierać  rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej min. poprzez: nieodpłatne  udostępnianie przestrzeni na potrzeby i działania mieszkańców, grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych oraz prowadzenie działań animujących lokalną społeczność. Podejmowane działania powinny być odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności ale  mają też inicjować i wyzwalać lokalne inicjatywy, sprzyjać nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, dbać o nie i rozwijać. Tworzyć przyjazną    i otwartą przestrzeń, służyć wiedzą  i wsparciem, wspierać rozwój wolontariatu. 

Adresatami zadania są mieszkańcy m. st. Warszawy w szczególności z terenu Dzielnicy
 Praga-Południe m. st. Warszawy, w tym:

 1. osoby i rodziny zagrożone lub już objęte wykluczeniem społecznym,
 2. młodzież (13 – 26 lat)
 3. seniorzy
 4. społeczność lokalna           

  Przygotowana oferta powinna uwzględniać w opisie poszczególnych działań realizację następujących elementów zadania:

  a)Koncepcję funkcjonowania  z uwzględnieniem dotychczasowych wieloletnich działań, doświadczeń i ich kontynuację przy założeniu współpracy podmiotów działających lokalnie.

  b)Koncepcję i regulamin nieodpłatnego udostępniania przestrzeni lokalu na działania mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  c)Nieodpłatne projekty skierowane do różnych grup społecznych (zróżnicowanych ze względu na specyfikę potrzeb tych grup).

  d)Nawiązanie i podtrzymanie współpracy z lokalnymi liderami, instytucjami  oraz partnerami społecznymi.

  e)Promocję miejsca oraz działań wśród lokalnej społeczności (mieszkańców, organizacji, instytucji) różnymi dostępnymi metodami i środkami, bieżące tworzenie i aktualizowanie kalendarza wydarzeń oraz udostępnianie go m.in. na stronie internetowej

  f)Administrowanie lokalem przeznaczonym na realizację niniejszego zadania (ul. Michała Paca 40, parter).

  g)Funkcjonowanie  w dni powszednie, co najmniej 5 godzin w ciągu każdego dnia w przedziale godzinowym od 12.00 do  20.00 ( z możliwą przerwy w ciągu dnia) oraz w weekendy-nie mniej niż 5 godzin w każdy weekend ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

  h)Monitorowanie potrzeb, oczekiwań i problemów lokalnej społeczności.

  i)Ewaluację projektu.

  Kosztorys realizacji zadania musi uwzględniać opłacanie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem lokalu przeznaczonego na realizację niniejszego zadania czyli czynszu, ścieków, ogrzewania, zużycia          W umowie uregulowane zostaną kwestie praw autorskich oraz dzieł powstałych w ramach realizacji zadania publicznego oraz przeniesienia praw do profili społecznościowych i stron internetowych prowadzonych w ramach wykonywania zadania publicznego. Miasto zastrzega sobie prawo do domagania się przeniesienia ww. praw i uprawnień  wykonywanych i powstałych w ramach wykonywania zadania publicznego.wody, prądu, sprzątania                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Przy realizacji zadania oferent powinien: 

 •  zapewnić kadrę posiadającą przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie  w prowadzeniu i inicjowaniu działań sąsiedzkich i lokalnych, koordynowaniu zadań i administrowaniu udostępnioną przestrzenią oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 •  administrować lokalem w sposób zapewniający utrzymanie jego stanu technicznego na poziomie umożliwiającym prowadzenie działań programowych. Uwzględnić prowadzenie napraw, konserwacji oraz serwisów pogwarancyjnych budynku  i wyposażenia. 
 • W przypadku zgłaszania oferty wspólnej wymagane jest dołączenie koncepcji współpracy. Przy realizacji zadania oferent może uwzględnić zakup środków higienicznych w  związku z epidemią COVID-19( np. płynów antybakteryjnych, maseczek, przyłbic).

Uwaga: zakup doposażenia nie może przekraczać 10 % wartości dotacji, a zakup jednego jego elementu kwoty 10.000,00 zł.

 

Przy ocenie oferty szczególna uwaga będzie zwracana na:

 1. Zaproponowane formy realizacji zadania, uwzględniające mierniki i wskaźniki realizacji celów oraz osiągniecia rezultatów.
 2. Otwartość na wszystkie grupy społeczne i wiekowe oraz integrację społeczną grup zagrożonych wykluczeniem ( osoby z niepełnosprawnościami, cudzoziemców, osoby z rodzin niewydolnych wychowawczo z problemami uzależnień i przemocy, seniorów, młodych rodziców)                                                                                                                                                                                                                                         Realizatorzy muszą posiadać kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia zadania, udokumentowane, do wglądu w siedzibie realizatora. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama