Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY ŁAPY: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W ZAKRESIE...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY ŁAPY: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W ZAKRESIE SPORTU KLASYFIKOWANEGO W GMINIE ŁAPY W 2021 R
Nabór od 20.11.2020 do 11.12.2020 15:30
Urząd Miejski w Łapach
Łączny budżet 280 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Łapach, Urząd Miejski w Łapach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY ŁAPY: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W ZAKRESIE SPORTU KLASYFIKOWANEGO W GMINIE ŁAPY W 2021 R..

 OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY ŁAPY: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W ZAKRESIE SPORTU KLASYFIKOWANEGO W GMINIE ŁAPY W 2021 R.

 

 1. Rodzaj i cel zadania:

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego, w Gminie Łapy w 2021 r. w tym w szczególności:

 • organizowanie imprez sportowych, turniejów,
 • rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego,
 • prowadzenie zajęć, treningów, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych przez związki sportowe w różnych dyscyplinach sportu,
 • reprezentowanie gminy Łapy w zawodach gminnych, międzygminnych dla różnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży i seniorów,
 • stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,
 • organizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku letniego i zimowego w formie zgrupowań i obozów sportowych
 • promocja zdrowia i zdrowego trybu życia. 

Uwaga! Zgodnie z definicją zapisaną w „Rocznym Programie współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021” przez sport klasyfikowany rozumie się formę działalności człowieka, podejmowaną dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania wyników sportowych klasyfikowanych przez powołane do tego celu instytucje.

Rezultaty powinny być mierzalne i weryfikowalne. Wskaźniki osiągnięcia rezultatów powinny być wyrażone w liczbach lub procentach (np. przeprowadzenie 50 godz. treningów, przeszkolenie 20 zawodników, zorganizowanie 2 grup szkoleniowych, organizacja 1 obozu treningowego dla 20 osób, udział w 5 turniejach). Obligatoryjnym sposobem monitorowania rezultatu w postaci liczby osób uczęszczających na treningi są listy obecności z własnoręcznym podpisem uczestników zajęć.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego                      w 2021 w ramach tego konkursu wynosi: 280 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).
 2. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Burmistrz Łap może ogłosić konkurs uzupełniający nabór ofert dot. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

 

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. Przyznawanie dotacji następuje na zasadzie wspierania wykonywania zadania publicznego, o którym mówi art. 5 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), tj. dotacja zostanie udzielona na częściowe dofinansowanie jego realizacji, czyli oferent musi wykazać w ofercie własne środki finansowe.
 2. Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłoszenie konkursu, składanie i ocena ofert, umowy oraz sprawozdawczość realizowana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (generator wniosków) www.witkac.pl.
 3. Nie przewiduje się możliwości realizacji zadania w sposób określony w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. za pośrednictwem „operatorów projektów”.
 4. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
 5. Adresatami/beneficjentami zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy gminy Łapy.
 6. W konkursie mogą brać udział:
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego, prowadzące na terenie Gminy Łapy statutową działalność w zakresie ww. zadania.
 1. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji, realizacji zadania i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. Jeden oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. W przypadku złożenia kilku ofert na tego samego typu zadanie istnieje możliwość podzielenia środków przyznanych na dotacje pomiędzy oferty uznane za najkorzystniejsze.
 5. W momencie rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy zastrzega się możliwość przeznaczenia zarezerwowanych środków na inną wyłonioną ofertę.
 6. Decyzje w sprawie wyboru i odrzucenia oferty są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 7. Dotacje mogą być wykorzystywane na:
 • wynagrodzenia osób bezpośrednio uczestniczących w projekcie, w tym wykładowcy, szkoleniowcy, trenerzy, obsługa medyczna, obsługa techniczna;
 • pokrycie kosztów obsługi księgowej projektu do wysokości 2000 zł,
 • zakup sprzętu, w tym sportowego niezbędnego do realizacji projektu,
 • pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych: wpisowe, opłaty sędziowskie, itp.,
 • pokrycie kosztów transportu na zawody i zajęcia szkoleniowe (w opisie zadania pkt. III ppkt. 4 należy podać kalkulację kosztów transportu zawierającą miejsce docelowe podróży, środek transportu, liczbę osób);
 • pokrycie kosztów organizacji obozów i zgrupowań sportowych,
 • pokrycie kosztów organizacji turniejów sportowych, spotkań, seminariów itp.,
 • i inne koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu, m.in. ubezpieczenie osób biorących udział w realizacji projektu, badania lekarskie, opłaty administracyjne niezbędne dla dopełnienia formalności przy realizacji projektu.
 1. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
 • koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia zarządu i administracji (z wyłączeniem wynagrodzenia osób uczestniczących bezpośrednio w realizacji zadania, np. trenerów, rehabilitantów, itp.), bieżące utrzymanie biura;
 • wydatki poniesione przed datą zawarcia umowy na udzielenie dotacji oraz po dacie zakończenia zadania;
 • prace remontowe i budowlane i inne zadania inwestycyjne;
 • działalność gospodarczą i polityczną;
 • podatki (z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków od towarów i usług (VAT) pod warunkiem, że podatek VAT nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług), opłaty skarbowe, cła;
 • nabycie lub dzierżawę gruntów;
 • premie, nagrody i stypendia;
 • wydatki nieuwzględnione w ofercie.
 1. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych.
 2. Dofinansowanie ze środków gminy Łapy nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu realizacji zadania.
 3. Wkład osobowy powinien być poświadczony   umowami   wolontarystycznymi  bądź   oświadczeniami   członków   organizacji   o wykonanej pracy społecznej w ramach zadania publicznego.
 4. Konieczne jest oszacowanie wartości wkładu własnego w postaci wkładu osobowego w kosztorysie oferty, jeśli taka postać wkładu własnego została przewidziana przez oferenta. Przeciętna stawka godzinowa za określony typ pracy stosowana do rozliczeń wkładu własnego osobowego w postaci pracy wolontariuszy nie może być wyższa niż 30 zł/h.
 5. W ofercie należy wskazać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w pkt. III ppkt. 6 oferty.
 6. Oferenci, których oferty zostaną wybrane do dofinansowania w otwartym konkursie ofert oraz będą realizować zadanie publiczne  zobowiązani są do udostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w szczególności art. 21 „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieka nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są zobowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby nie są zmieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym”. 

 

 1. Termin i zasady składania ofert
 1. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl. Formularz oferty konkursowej w serwisie witkac.pl jest zgodny wzorem określonym w aktualnym załączniku nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Termin złożenia ofert elektronicznie w serwisie witkac.pl: 11 grudnia  2020 r. do godz. 15:30
 3. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie oferty wraz z potwierdzeniem złożenia oferty (wygenerowanym automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty), podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie oferty wraz z potwierdzeniem złożenia oferty  oraz  obowiązującymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2020 r. do godz. 16:00 (przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu podpisanej oferty do Urzędu Miejskiego):
 • osobiście w godzinach: poniedziałek:  8.00 - 16.00, wtorek-piątek: 7.30 - 15.30 w Urzędzie Miejskim ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy;
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miejski ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy;
 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres sekretariat@um.lapy.pl.

Oferty złożone w generatorze, bez złożenia podpisanej oferty i potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą generatora. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie. Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze oferty, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Łapach oświadczenie o wycofaniu oferty.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, np. kopia aktualnego odpisu z rejestru lub ewidencji  (organizacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym nie muszą dostarczać tego załącznika);
 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 3. oświadczenie organizatorów wypoczynku o spełnianiu warunków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327). (Załącznik wymagany tylko od organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży).
 1. W przypadku składania kopii, dokument powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 1. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

1.Oceny formalnej dokonuje pracownik merytoryczny Urzędu Miejskiego w Łapach i sporządza na tę okoliczność protokół.

2. Ocena formalna jest dokonywana w oparciu o następujące kryteria:

L.p.

Kryterium formalne

Tak/Nie

Możliwość uzupełnienia

1.

Czy oferta została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia/ W przypadku odpowiedzi NIE oferta odrzucona

2.

Czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki?

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji

3.

Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do udziału w konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia/ W przypadku odpowiedzi NIE oferta odrzucona

4.

Czy wnioskowana maksymalna kwota dotacji na realizację zadania przekracza 80% całkowitego kosztu realizacji zadania?

 

Brak możliwości uzupełnienia/ W przypadku odpowiedzi TAK oferta odrzucona

5.

Czy oferta została podpisana przez upoważnione do tego osoby?

 

Brak możliwości uzupełnienia/ W przypadku odpowiedzi NIE oferta odrzucona

 

3. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Łap.

4. Zasady powoływania i działania komisji konkursowej zostały określone w Rocznym Programie współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVII/220/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021” (Dz. Urzęd. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 4637).

5. Komisja konkursowa ocenia punktowo oferty w oparciu o kryteria wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 

Lp.

 Kryterium oceny:

Punktacja:

1.

 

ocena możliwości realizacji zadania (merytoryczna wartość oferty zawierająca m.in. ocenę potencjału oferenta w zakresie realizacji upowszechniania kultury fizycznej, ocena sposobu realizacji zadania, adekwatność zaplanowanych działań do wskazanych celów, trwałość rezultatów, społeczne znaczenie inicjatywy tj.: ilość odbiorców/ adresatów zadania, atrakcyjność i dostępność oferty dla odbiorców/adresatów)

0- 10 pkt

2.

udział środków własnych oraz wielkość pozyskanych środków z innych źródeł na realizację zadania

0-10 pkt

3.

ocenę kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, pod kątem ich celowości, efektywności oraz oszczędności (rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego, zasadność wydatkowania środków, spójność kalkulacji kosztów z opisem merytorycznym)

0-10 pkt

4.

posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego potencjału ludzkiego, zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłową realizację zadania (ocena proponowanej jakości wykonania zadania, dobór szkoleniowców trenerów, instruktorów sportu, specjalistów realizujących zadania – ich dorobek, osiągnięcia itp., posiadanie bazy lokalowej do realizacji zadania)

0-10 pkt

5.

udział wkładu osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej dotacji)

0-10 pkt

6.

ocena dotychczasowej współpracy przy realizacji zleconych zadań publicznych, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

0-10pkt

Maksymalna ilość punktów:

60 punktów

 

 1. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi, w tym uzupełnienie opisów w poszczególnych punktach oferty zgodnie z warunkami realizacji zadania określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Oferty, które uzyskają ocenę poniżej 31 punktów (średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez członków komisji konkursowej) nie zostaną rekomendowane Burmistrzowi Łap do dofinansowania.
 3. Po zapoznaniu się z opinią i protokołem komisji konkursowej ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Burmistrz Łap w ciągu 28 dni od upływu terminu do składania ofert.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 5. W przypadku przyjęcia do realizacji zadania za niższą niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji opisu, harmonogramu działań i ewentualnie opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego/ dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania oraz korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną kwotą dotacji. W ramach korekty oferent nie może zmniejszyć udziału procentowego wkładu finansowego w całkowitym koszcie realizacji zadania opisanego w rozdziale III pkt. 15 niniejszego ogłoszenia. Korektę należy złożyć w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Decyzje w sprawie wyboru i odrzucenia oferty są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach www.lapy.pl, a także w BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach.
 8. Oferenci zostaną powiadomieni o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu oraz kwocie przyznanej dotacji poprzez podanie rozstrzygnięcia na stronie www.lapy.pl, BIP Gminy Łapy i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach.
 9. Każdy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert może żądać uzasadnienie wyboru lub odrzucenia oferty.
 10. Burmistrz Łap zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia ofert.
 11. Burmistrz Łap może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji wówczas, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 12. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 13. Informacji w sprawie konkursu udziela p. Urszula Romualdowska, Inspektor ds. promocji i kontaktów z mediami, Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, p. 203, tel. 85 715 22 51, w. 203, e-mail: promocja@um.lapy.pl.

VI. Termin i warunki realizacji zadań.

 1. Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, które mogą być realizowane w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 2. W ramach wsparcia realizacji zadania publicznego dofinansowane będą m.in. formy wypoczynku zorganizowane na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) w formie zgrupowań i obozów.
 3. Zleceniobiorca przed rozpoczęciem realizacji zadania ma obowiązek zgłosić wypoczynek Kuratorowi Oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 4. W trakcie realizacji zadania zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczne i higieniczne warunki pobytu oraz opieki wychowawczej ze strony odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452), w szczególności zleceniobiorca musi posiadać kartę kwalifikacyjną każdego uczestnika wypoczynku.
 5.  Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 6. Zleceniobiorcy są zobowiązani do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
 7. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby działaniami objęta była jak największa liczba uczestników.
 8. W trakcie realizacji zadań szczególną uwagę zwraca się na:
 • zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji;
 • prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych;
 • oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.
 1. W trakcie realizacji zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową będą wymagały pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu do tej umowy.
 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego z następującymi zastrzeżeniami:

1)   Wszelkie przesunięcia kosztów, przedstawianych w umowie, powyżej 20% wymagają pisemnej zgody Gminy Łapy, na pisemny wniosek oferenta zgłoszony wraz z uzasadnieniem. Zmiany powyższe mogą być dokonywane tylko w uzasadnionych przypadkach i będą mogły być dokonywane w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów wyboru oferty oferenta;

2)   Jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20%.

 1. Rozliczenie dotacji następuje w formie pisemnego sprawozdania merytorycznego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Środki niewykorzystane w terminie przewidzianym w umowie oraz wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rzecz Urzędu Miejskiego w Łapach wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.
 1. Informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku 2018 i 2019

Samorząd miasta i gminy Łapy zrealizował w latach 2019 i 2020 zadania publiczne tego samego rodzaju i udzielił dotacji następującym podmiotom w wysokości:

2019 r.

 1. Uczniowski Klub Sportowy "Narew" Łapy, Organizacja działalności sportowej UKS Narew Łapy  w 2019 r.,  kwota dotacji:  48 000 zł;
 2. Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego "ŁAPA", kwota dotacji: 20 000 zł;
 3. Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne "PETRUS" Udział i przygotowanie drużyny "PETRUS-Łapy" w rozgrywkach piłki nożnej w Podlaskim Związku Piłki Nożnej, kwota dotacji: 24 000 zł;
 4. Miejski Klub Sportowy "POGOŃ" Łapy OD SKRZATA DO SENIORA” – czyli prowadzenie dla dzieci i młodzieży szkoleń sportowych oraz organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych w dyscyplinie – piłka nożna , kwota dotacji: 96 000 zł;
 5. UKS Akademia Siatkówki Łapy Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Akademia Siatkówki Łapy w roku 2019, kwota dotacji:  32000 zł;
 6. Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" Łapy Propagowanie sportu dzieci i młodzieży poprzez udział i organizację zawodów miejskich, wojewódzkich oraz ogólnopolskich w koszykówce dziewcząt i chłopców, kwota dotacji:  15 600 zł;
 7. Klub Sportowy "KLIMAT" Łapy Realizacja działalności sportowej w 2019 r. przez Klub Sportowy Klimat Łapy , kwota dotacji: 22000 zł;
 8. Fokus Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Klub Sportowy MPower Cheer – czyli zajęcia z gimnastyki, akrobatyki i tańca dla początkujących cheerleaderek, kwota dotacji: 8 000 zł;
 9. Dziewczęca Akademia Futbolu IKAR ŁAPY Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu kwalifikowanego w Gminie Łapy w 2019, kwota dotacji: 5000 zł.

2020 r.

 1. UKS Akademia Siatkówki Łapy - Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Akademia Siatkówki Łapy w roku 2020; kwota dotacji:  27 840,00 zł
 2. Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne "PETRUS" - Udział i przygotowanie drużyn "PETRUS-Łapy" w rozgrywkach piłki nożnej w Podlaskim Związku Piłki Nożnej; kwota dotacji:  26 000 zł;
 3. Klub Sportowy Klimat Łapy – Realizacja działalności sportowej w 2020 r. przez Klub Sportowy Klimat Łapy; kwota dotacji:  24 000 zł;
 4. Uczniowski Klub Sportowy "Narew" Łapy – Organizacja działalności sportowej Uczniowskiego Klubu Sportowego Narew przy Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach.; kwota dotacji:  50 000 zł;
 5. Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Łapy – „OD SKRZATA DO SENIORA”-  szkolenia sportowe, organizacja oraz udział w rozgrywkach w dyscyplinie – piłka nożna w 2020 r.; kwota dotacji:  98 000 zł;
 6. Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" - Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego "ŁAPA"; kwota dotacji:  22 000 zł;
 7. Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" Łapy - Propagowanie sportu dzieci i młodzieży poprzez udział i organizację zawodów miejskich, wojewódzkich oraz ogólnopolskich w koszykówce dziewcząt i chłopców; kwota dotacji:  17 600 zł;
 8. Fokus Serwis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – Przygotowanie drużyny Mpower Cheer do udziału we współzawodnictwie sportowym w cheerleadingu; kwota dotacji:  10 000 zł.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu Gminy jest zobowiązany do:

 • zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.),  a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach i własnych stronach internetowych herbu Łap oraz informacji o tym, iż zadanie jest dofinansowane przez Gminę Łapy.

 

 1. Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap (Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy), NIP: 9662106860, REGON: 050659094, sekretariat@um.lapy.pl, www.lapy.pl,www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl.
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@um.lapy.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z otwartym konkursem ofert na realizację zadań gminy Łapy wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego, w Gminie Łapy w 2021 r.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Administratora.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy Łapy wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego, w Gminie Łapy w 2021 r.  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie ofert.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama