Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja wyjazdów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych, jako kontynuacja całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, w placówkach...

Reklama
Organizacja wyjazdów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych, jako kontynuacja całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, w placówkach wsparcia dziennego w 2021 roku
Nabór od 20.11.2020 do 17.12.2020 16:00
Dzielnica Ochota
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 45 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ochota ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wyjazdów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych, jako kontynuacja całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, w placówkach wsparcia dziennego w 2021 r.

Ogłoszenie

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

 

§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższy formularz.

 Informacje o zadaniu

 1. 1.Nazwa zadania konkursowego:

Organizacja wyjazdów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych, jako kontynuacja całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, w placówkach wsparcia dziennego w 2021r.”

 

 1. 2.Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie
 1.  
 1. 3.Cel zadania: rozwijanie zainteresowań oraz poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży
 2. z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, która bierze systematyczny i aktywny udział w całorocznej pracy
 3.    profilaktycznej i socjoterapeutycznej.
 4.  
 1.  

4. Opis zadania:

Adresaci:

dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat z rodzin dysfunkcyjnych, biorąca systematyczny i aktywny udział w całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej w ochockich placówkach wsparcia dziennego (w turnusie weźmie udział min. 25 uczestników).

 Miejsce i termin realizacji zadania:

• wyjazd musi być zrealizowany pomiędzy 27 czerwca a 30 września 2021 roku,

• zadanie musi być zrealizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w krajach Unii Europejskiej,  w miejscu o walorach rekreacyjno-wypoczynkowych, atrakcyjnym dla dzieci i młodzieży pod kątem wypoczynkowym.

 

Formy pożądane:

 1. zajęcia survivalowe,
 2. zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych oraz kształtujących umiejętności społeczne
 3. dyskoteki,
 4. ogniska,
 5. konkursy,
 6. wycieczki piesze,
 7. konkursy tematyczne,
 8. zajęcia promujące zdrowy styl życia,
 9. zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

Warunki realizacji zadania:

1. Preferowane będą oferty zawierające element rozbudzający odpowiedzialność i poczucie sprawstwa rodziców/opiekunów uczestników, np. poprzez partycypację  w kosztach wypoczynku.

2. Przed realizacją wyjazdu, konieczne jest spotkanie organizacyjne z rodzicami/opiekunami dzieci biorących udział w zadaniu.

3. Podczas wyjazdu powinien być realizowany program profilaktyczny.

4. Oferta na wyjazd profilaktyczny/socjoterapeutyczny musi być zgodna z założeniami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla m.st. Warszawy w 2021 roku.

5. Czas trwania wyjazdu - co najmniej 10 dni.

6. Dostarczenie informacji o liczbie uczestników wyjazdu oraz zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku wydane przez kuratorium oświaty do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy najpóźniej 5 dni przed wyjazdem.

7. Przedstawienie atrakcyjnego programu rekreacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży, w tym podczas złych warunków atmosferycznych.

8. Zapewnienie bezpiecznego transportu (aktualny przegląd techniczny autokaru, rezerwacja przedziałów dla grupy  w przypadku transportu kolejowego).

9. Rekrutacja uczestników powinna odbywać się przy współpracy z placówkami wsparcia dziennego.

10. Obligatoryjne włączenie zajęć profilaktycznych lub/i socjoterapeutycznych ukierunkowanych na rozwój umiejętności społecznych i życiowych, zapobieganie agresji, przeprowadzenie analizy zadania pod kątem zrealizowanych celów i rezultatów.

11. Warunki organizacyjne muszą być zgodne z ustawą z 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. 2019 r. poz. 1481 t.j. z późn. zm.);

12. Prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania (w tym: dziennika zajęć, harmonogramu zajęć, listy uczestników turnusu, pisemnej zgody rodziców/ opiekunów na uczestnictwo w wyjeździe, zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

13. Ubezpieczenie przejazdu i pobytu uczestników.

14. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że nie może być to warunek zakwalifikowania dziecka do wyjazdu.

15. Realizacja zadania musi odbyć się zgodnie z zasadami epidemiologicznymi, które będą obowiązywały w miejscu oraz momencie jego realizacji.

 

 Kadra:

1. wychowawcy oraz prowadzący zajęcia muszą dysponować  kwalifikacjami zgodnymi z ustawą          z 7 września 1991 r., o systemie oświaty, przestrzegając warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ze szczególnym uwzględnieniem art.92 ww. ustawy. Ponadto, niezbędne jest do realizacji turnusu zatrudnienie psychologa (obóz socjoterapeutyczny) lub/i pedagoga (obóz profilaktyczny) posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą publicznego.

2. Należy opisać  kwalifikacje osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących pracę społecznie) w pkt 11 formularza oferty.

3. Oferent przystępując do podpisania umowy, jednocześnie składa oświadczenie, że: "znana mu jest treść  ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018 r. poz. 405 t.j. z późn. zm.) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem”.

4. Przed dopuszczeniem  do realizacji zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Oferent zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania w ww. zakresie  nie będą brały udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub, co do których Oferent powziął informację, że w  stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ustawy  z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.”;

 

Wykorzystanie środków pochodzących z dotacji może obejmować:

• zakwaterowanie,

• wyżywienie,

• opiekę pielęgniarki/ratownika medycznego/lekarza,

• opiekę wychowawczą,

• opiekę ratownika (jeżeli organizator przewiduje korzystanie uczestników z kąpieliska),

• dostęp do sprzętu rekreacyjno-wypoczynkowego,

• transport uczestników do miejsca wypoczynku oraz z powrotem,

• transport z miejsca wypoczynku na wycieczki oraz z powrotem,

• ubezpieczenie uczestników wypoczynku, wolontariuszy i kadry pedagogicznej, na czas przejazdu i pobytu w miejscu wypoczynku,

• realizacja atrakcyjnego programu zajęć,

• zakup materiałów do zajęć,

• inne wydatki ściśle związane z realizowanym zadaniem i dokładnie opisane w złożonej ofercie.

 

 

5. Rezultaty zadania:

 1. Wyjazd profilaktyczny dla minimum 25 uczestników,
 2. Realizacja warsztatów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych
 3. zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieciom i młodzieży
 4. zwiększenie wiedzy nt. bezpiecznego wypoczynku.

Wskaźnik osiągnięcia rezultatu:

 1. Liczba uczestników wyjazdu (dzieci i młodzieży),
 2. Liczba zrealizowanych godzin/działań/aktywności,
 3. Liczba odbiorców poszczególnych działań/aktywności,
 4. Liczba inicjatyw podjętych przez uczestników,
 5. Liczba uczestników, którzy pogłębili umiejętności  w zakresie komunikacji interpersonalnej,
 6. Liczba uczestników u których nastąpiła poprawa samooceny…

Sposób mierzenia/mierniki:

Karty uczestników, dokumentacja fotograficzna, lista obecności, karta informacyjna prowadzona przez wychowawcę/specjalistę, informacje psychologa/pedagogao każdym z uczestników w przekroju całego wyjazdu, wpisane do karty uczestnika, testy, np. na temat bezpiecznego wypoczynku.

 

 1. 6. Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego.
 1.  
 1.  7.Termin realizacji zadania: od  01.06.2021 do 15.10.2021
 1.  
 1. 8. Miejsce realizacji zadania: w kraju: tak, zagranicą: nie
 1.  
 1. 9. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć  

     maksymalnie 1 ofertę.

 

 1. 10. Środki przeznaczone na realizację zadania: 45 000,00 zł.

 

 

 

§ 2. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.
 4. Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy.
 5. Oferenci, którzy:
 1. nie są podatnikami podatku VAT lub
 2. są podatnikami podatku VAT, ale w ramach realizacji zadania publicznego nie przewidują

pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego,

przedstawiają w ofercie koszty brutto.

Oferenci, którzy są czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach realizacji zadania publicznego przewidują pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego i  realizacja zadania publicznego określonego w ofercie będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , zobowiązani są do przedstawienia w ofercie kosztów netto.

W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.

 1. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 2. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do:
 1. odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;
 2. zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;
 3. wyboru więcej niż jednej oferty, wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert;
 4.  zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.
 1. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania w tzw. księdze dotacji informacji zawartych przez oferenta w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

 

 

§ 3. Warunki realizacji zadania publicznego

 

 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 2. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
 3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 4. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.
 5. Jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy:
  1. nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 25 % w części dotyczącej przyznanej dotacji,
  2. nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.
 6. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 5, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.
 7. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
  1. wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
  2. podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  3. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
  4. podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  5. wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;
  6. rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  7. zakazu używania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;
  8. zakazu wypuszczania chińskich lampionów;
  9. zakazu używania sztucznych ogni i petard.
 8. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości,
  w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.

§ 4. Składanie ofert

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia  17.12.2020 roku do godz. 16.00.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Magda Wysocka i Jolanta Wichlińska, nr telefonu: 22 8221543, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

§ 5. Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 1. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym
  – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
 3. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty lub w formie papierowej, o ile wynika to z ogłoszenia konkursowego.
 2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć rekomendacje i opinie oraz dokumenty świadczące o przeprowadzonej diagnozie sytuacji np. badania, ankiety, opracowania.
 3. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy
  z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych
  w ust. 1 pkt 1-3.
 4. Oferent zobowiązany jest w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:
 1. prawidłowo podpisane oświadczenie przyjęcia dotacji (Za prawidłowe podpisy zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących oświadczenie zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym, aktualnym wyciągiem z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oświadczenie zostało prawidłowo podpisane.
 2. zaktualizowanej oferty, stanowiącej załącznik do umowy, potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,
 3. oświadczenia Zleceniobiorcy dotyczącego podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT) – wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie internetowej: www.ngo.um.warszawa.pl
 1. Nieprzesłanie informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, tożsame jest
  z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta. Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia dokumentów po uzyskaniu zgody Urzędu Dzielnicy Ochota  m.st. Warszawy.
 2. Oferenci, którzy planują realizację zadania publicznego w lokalu użytkowym z zasobów m.st. Warszawy zobligowani są do przesłania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 następujących danych:
 1. adres lokalu użytkowego z zasobów m.st. Warszawy, w którym realizowane będzie zadanie publiczne;
 2. powierzchnia podstawowa lokalu użytkowego;
 3. powierzchnia dodatkowa lokalu użytkowego;
 4. powierzchnia lokalu użytkowego przeznaczoną na realizację zadania publicznego
  (z podziałem na powierzchnię podstawową i dodatkową).

 

§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi
  w Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert. Wzór Protokołu Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje
  co do wyboru ofert Zarządowi Dzielnicy.
 4. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent m.st. Warszawy
  w drodze zarządzenia.
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl).

 

§ 7. Informacja o zrealizowanych przez m.st. Warszawę w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3   ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj zadania

2019

2020

Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

1 249 254,50

1 114 986,00

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama