Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zad. 3.17 Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego...

Reklama
Zad. 3.17 Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska
Nabór od 19.11.2020 do 08.12.2020 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska.
Zadania konkursowe realizują cel Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport. Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”.

Cel Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska. Cel operacyjny: III.1. „Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób”.

Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” i wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel Operacyjny Narodowego Programu Zdrowia  (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi (zadanie z obszaru przeciwdziałania narkomanii - Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii, nr zadania NPZ - 2.4.1 (N) i profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych - Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- zad NPZ 3.3 (A)) .

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021:  Zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień mieszkanek i mieszkańców Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym.  

Obszar/kierunek:  REDUKCJA SZKÓD, LECZENIE, REHABILITACJA I REINTEGRACJA ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA

Cel Szczegółowy 3 Programu: Ograniczenie szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych wynikających ze spożywania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych


Nazwa i nr zadania: 3.17 Kompleksowe Wsparcie Osób Zadłużonych – działania pomocowe skierowane do osób zadłużonych, u których problem zadłużenia powiązany jest ze współwystępującym problemem uzależnienia od alkoholu i/lub narkotyków w oparciu o dostosowaną indywidualnie do potrzeb pomoc psychologiczną i prawną ukierunkowaną na wyjście z zadłużenia i podjęcie terapii uzależnień​

 

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Termin realizacji zadań:  od lutego 2021 r. (od dn. podpisania umowy) do 31 grudnia 2023 r.

Beneficjentami mogą być:  osoby zadłużone, u których występuje problem uzależnień  objęte działaniami Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: łącznie 300 000 zł (A/N) w tym: 2021 - 100 000 zł,  2022 - 100 000 zł, 2023 - 100 000 zł

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie.  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama