Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zad. 3.5 Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego...

Reklama
Zad. 3.5 Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska
Nabór od 19.11.2020 do 08.12.2020 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 1,813 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska.
Zadania konkursowe realizują cel Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport. Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”.

Cel Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska. Cel operacyjny: III.1. „Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób”.

Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” i wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel Operacyjny Narodowego Programu Zdrowia  (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi (zadanie z obszaru przeciwdziałania alkoholizmowi - Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nr zad. z NPZ 3.3 (A)).

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021:  Zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień mieszkanek i mieszkańców Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym.  

Obszar/kierunek:  REDUKCJA SZKÓD, LECZENIE, REHABILITACJA I REINTEGRACJA ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA

Cel Szczegółowy 3 Programu: Ograniczenie szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych wynikających ze spożywania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych


Nazwa i nr zadania: 3.5 Prowadzenie w latach 2021-2023 kompleksowej, miejskiej poradni uzależnień, zapewniającej systemową opiekę terapeutyczną (grupową i indywidualną) oraz specjalistyczne świadczenia uzupełniające, w obszarze leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Rozszerzenie działań terapeutycznych o terapię i wsparcie dla swoistych/specyficznych grup odbiorców oraz zapewnienie szkoleń/superwizji dla kadry realizującej zadanie. Popularyzowanie metod leczenia mających naukowo dowiedzioną skuteczność.

 

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Termin realizacji zadań:  od stycznia 2021 r. (od dn. podpisania umowy) do 31 sierpnia 2023 r.

Beneficjentami mogą być:  osoby uzależnione, współuzależnione, DDA, osoby z kręgu problemów alkoholowych, osoby przynależące do swoistych grup odbiorców

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: łącznie 1 813 333 zł (A) w tym: 2021 - 680 000 zł,  2022 - 680 000 zł, 2023 -453 333 zł

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie.  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama