Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

"Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci"

Reklama
Nabór od 19.11.2020 do 10.12.2020 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 1,176 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci"..

Cel zadania: objęcie pieczą zastępczą dzieci pozbawionych opieki rodziców poprzez:

  1. zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznychi religijnych;
  2. realizację przygotowanych we współpracy z asystentem rodziny planów pomocy dziecku;
  3. umożliwienie kontaktu dzieciom z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  4. podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodziny;
  5. zapewnienie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych;
  6. obejmowanie dzieci działaniami terapeutycznymi;
  7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Adresaci zadania: Dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia z terenu Miasta Białegostoku oraz dzieci pochodzące spoza terenu Miasta Białegostoku na podstawie zawartych porozumień. Placówka może przyjąć dzieci poniżej 10 roku życia. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.

Miejsce realizacji zadania: Miasto Białystok

Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wynosi           1 176 000 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych):

w roku 2021 w wysokości 588 000 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

w roku 2022 w wysokości 588 000 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

                                                                                                                                    

Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2021 - 2022 określa Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama