Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

„Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci”

Reklama
Nabór od 19.11.2020 do 10.12.2020 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 624 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci”.

Cel zadania: objęcie pieczą zastępczą dzieci pozbawionych opieki rodziców poprzez:

  1. zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznychi religijnych;
  2. realizację przygotowanych we współpracy z asystentem rodziny planów pomocy dziecku;
  3. umożliwienie kontaktu dzieciom z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  4. podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodziny;
  5. zapewnienie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych;
  6. obejmowanie dzieci działaniami terapeutycznymi;
  7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Adresaci zadania: Dzieci i młodzież z terenu Miasta Białegostoku oraz dzieci pochodzące spoza terenu Miasta Białegostoku na podstawie zawartych porozumień. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.  W razie konieczności umieszczenia w placówce rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10.

Miejsce realizacji zadania: Miasto Białystok

Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wynosi       624 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych):

  1. w roku 2021 w wysokości 312 000 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy złotych),
  2. w roku 2022 w wysokości 312 000 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy złotych).  

                                                                                                                                    

Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2021 - 2022 określa Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama