Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

„Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną...

Reklama
„Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny”
Nabór od 19.11.2020 do 10.12.2020 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny”.

Adresaci zadania i cel zadania: udzielenie przez asystenta rodziny wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu poprawy lub przywrócenia w rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania przez nią funkcji społecznych. Wsparcie będzie prowadzone w formie pracy z rodziną, obejmującej:

  1. analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
  2. wzmocnienie roli i funkcji rodziny;
  3. pracę z rodziną w środowisku;
  4. rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny;
  5. podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
  6. pomoc w integracji rodziny;
  7. przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
  8. dążenie do reintegracji rodziny.

Miejsce realizacji zadania: Miasto Białystok

Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wynosi     200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).                                                                                                                                                                                                  

Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r. określa Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 r.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama