Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym

Reklama
Nabór od 20.11.2020 do 11.12.2020 15:30
Wydział Sportu
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 1 do 1 mln PLN
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym.

1) Niniejszym zadaniem objęte są imprezy organizowane na terenie miasta Poznania.

2) Oferent ma obowiązek dostosowywania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji Oferent jest zobowiązany do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych
z sytuacją epidemiologiczną.

3) Oferent przy realizacji zadania odpowiedzialny jest za uwzględnienie wymagań określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).

4) Warunkiem koniecznym do realizacji zadania jest przeznaczenie 30% środków z dotacji na cele związane z jego promocją.

5) Przed zawarciem umowy podmiot, któremu przyznano dotację, ma obowiązek uzyskania akceptacji wszystkich działań promocyjnych od Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania.

6) Określając w ofercie termin realizacji zadania, należy przewidzieć okres niezbędny do przygotowania, realizacji i zgromadzenia dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków finansowych, jednak nie wcześniej niż od dnia 18 stycznia 2021 r. i nie później niż do dnia 31 lipca 2021 r.

7) Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% całkowitego finansowego kosztu realizacji zadania.

8) Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.

9) Obligatoryjnymi rezultatami realizacji zadań powinna być liczba uczestników imprezy sportowej.

10) W punkcie oferty „Dodatkowe informacje” należy zawrzeć tabelę kosztorysową z podziałem kosztów na środki własne oraz środki pochodzące z dotacji.

11) Dopuszcza się dokonywanie przesunięć środków pochodzących z dotacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów,
w wielkościach:

- zwiększenie o 15%;

- zmniejszenie w dowolnej wielkości, o ile nie wpłynie to znacząco na realizację zadania

UWAGA!

Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, w holu głównym, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, bądź zeskanowane  wysłać na adres mailowy sp@um.poznan.pl w terminie do 3 dni roboczych liczonym od dnia następującego po dniu złożenia oferty w systemie witkac.pl.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama