Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy...

Reklama
Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku
Nabór od 19.11.2020 do 10.12.2020 16:00
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 815,7 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 815,7 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku..

Adresaci zadania:

Dorośli oraz dzieci i młodzież w wieku 3-26 lat i ich rodziny,  zagrożone lub dotknięte uzależnieniem i przemocą z obszaru Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Rodzaje działań:

- Zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom pomocy w zakresie zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, tworzenie i upowszechnianie działań profilaktycznych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

- Objęcie dzieci i młodzieży pomocą świadczoną przez streetworkerów/pedagogów podwórkowych/pedagogów ulicznych (wg opracowanych standardów pracy środowiskowej) – nie mających charakteru placówek wsparcia dziennego realizowanych w formie podwórkowej.

- Zapewnienie dostępu do poradnictwa rodzinnego (w tym doradztwo, pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna i inna ) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

- Realizacja programów profilaktycznych, doradczych, psychoedukacyjnych, pomocy psychologicznej, grup wsparcia  i samopomocy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do rodzin i osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą.

- Realizacja programów wsparcia, pomocy psychologicznej  i samopomocy dla dorosłych i dzieci doznających przemocy w rodzinach alkoholowych.

- Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do osób doznających i stosujących przemoc.

- Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnych bezpłatnych form spędzania czasu wolnego, rozwijających ich zainteresowania własne jako element całorocznej pracy z dziećmi i/lub młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Oczekiwania w ramach realizacji zadania:

- 50 % uczestników zadania powinna pochodzić z obszaru zalecanej szczególnej koncentracji problemów społecznych.

- dofinansowane będą działania realizowane na terenie Dzielnicy Śródmieście (w lokalach znajdujących się na terenie Dzielnicy z uwzględnieniem wyjść, wycieczek itp. poza teren Dzielnicy).

- przeprowadzenie ewaluacji działań

Zalecany obszar szczególnej koncentracji przy realizacji zadania:

Solec; Czerniakowska; rejon kina Muranów; Muranowska; Nalewki; Andersa; Nowolipie; Aleja

Jana Pawła II; Aleja Solidarności; Corazziego; Bielańska; Długa; Koźmińska; Cecylii Śniegockiej;

29 listopada; Zagórna; Aleja Armii Ludowej; Bednarska; Sowia; Furmańska; Rycerska; Wąski

Dunaj; Piwna; Chmielna; Bracka, Widok; Kopernika, św. Barbary; Hoża; Poznańska; Wspólna;

Wilcza; Krucza; Żurawia; Koszykowa; Skorupki; Klonowa; Nowowiejska; Noakowskiego;

Wierzbickiego; Mokotowska; Marszałkowska

Na etapie przygotowywania projektu oferent powinien uwzględnić następujące priorytety:

Kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów, współpraca z innymi podmiotami, oferta dostosowana do różnych grup odbiorców i problemów;

Otwartość usług na różne grupy społeczne m.in. mniejszości seksualne, cudzoziemców i inne.

Współpraca z uwzględnieniem istotnych partnerów publicznych i niepublicznych;

Myślenie i działanie w kategoriach inkluzji społecznej, aktywności społecznej i zawodowej- przywracania godności, samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych;

Rozwijanie współpracy z podmiotami i organizacjami działającymi lokalnie.

Zaproponowane działania w ramach oferty mogą być realizowane w formie stacjonarnej lub zdalnej, z wykorzystaniem dostępnego sprzętu, narzędzi i komunikatorów internetowych oraz z uwzględnieniem przepisów i wytycznych GIS i Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z wytycznymi PARPA dotyczącymi realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie epidemii, opublikowanymi 9 kwietnia 2020 roku:

  • możliwy jest zakup środków ochrony osobistej dla osób, które wykonują pracę związaną z bezpośrednimi kontaktami z innymi osobami,
  • możliwe jest wykonywanie zdalnej pracy poprzez udzielanie porad i konsultacji telefonicznych, mailowych lub z wykorzystaniem komunikatorów i narzędzi internetowych,
  • możliwy jest zakup sprzętu potrzebnego do pracy zdalnej (laptopy, telefony komórkowe, mikrofony, słuchawki itp.),
  • możliwa jest zapłata za oprogramowanie i pracę informatyka, który przygotuje stanowiska niezbędne do realizacji pracy zdalnej.

 

Wszystkie opisane powyżej elementy powinny znaleźć się w ofercie, jeśli Oferent przewiduje ww. działania i koszty realizacji zadania.

Zakupy materiałów powinny odnosić się do poszczególnych rodzajów działań określonych w ofercie.

Zakupy materiałów nie powinny przekraczać 20% wartości kosztów planowanych na realizację zadania.

 
W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie innych środków finansowych możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama