Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie z 17.11.2020r. Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności opieki...

Reklama
Ogłoszenie z 17.11.2020r. Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności opieki nad zwierzętami pn.: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym prowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie, w latach 2021 – 2023”
Nabór od 17.11.2020 do 09.12.2020 23:59
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Łączny budżet 463 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Urząd Miasta w Dzierżoniowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie z 17.11.2020r. Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności opieki nad zwierzętami pn.: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym prowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie, w latach 2021 – 2023”..

Ogłoszenie z 17.11.2020r. Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności opieki nad zwierzętami pn.: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym prowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie, w latach 2021 – 2023”.

I. PODSTAWA PRAWNA

art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (D. U. z 2019 r. poz. 688 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIII/220/20 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 października 2020 r. sprawie Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

II. ADRESACI NABORU OFERT

Oferta na realizację zadania publicznego skierowana jest do organizacji pozarządowych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

III. FORMA REALIZACJI ZADANIA

Zlecenie realizacji zadania publicznego, których dotyczy konkurs, będzie miało formę wspierania wykonania zadania publicznego, czyli od oferentów wymagane będą finansowe środki własne w realizacji zadania publicznego w wysokości przynajmniej 10 % wnioskowanej dotacji.

IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie realizacji zadania - od 01.01.2021 r.

Zakończenie realizacji zadania – do 31.12.2023 r.

V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

W 2021 r. na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu przewidziana jest kwota 140.000,00 zł. Planowana kwota dotacji na realizację tego zadania w roku 2022 wyniesie 154.000,00 zł i w 2023r. wyniesie 169.000,00 zł. Ostateczne kwoty dotacji zostaną ustalone przez Radę Miejską Dzierżoniowa w uchwałach budżetowych na poszczególne lata. W latach 2018-2020 na zadanie publiczne związane zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym prowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie gmina rocznie przeznaczała kwotę 96.000,00 zł

VI. OPIS ZADANIA

Zakres zadania obejmuje:

 1. całodobowe odławianie na zlecenie Zleceniodawcy psów; Zleceniobiorca powinien w ramach przyznanej dotacji zagwarantować odłów psów i niezwłoczne przewiezienie ich do schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie (w ramach zadania Zleceniobiorca powinien zagwarantować odłów 80 psów rocznie i zapewnienie im miejsca w schronisku - roczna ilość psów uzależniona będzie od realnych potrzeb Zleceniodawcy); zapewnienia psom przebywającym w schronisku opieki weterynaryjnej, tj. leczenia chorych zwierząt, wykonywania szczepień przeciwko wściekliźnie i innych niezbędnych zabiegów dla prawidłowego utrzymywania stanu zdrowotnego zwierzęcia, zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii; przy odławianiu psów Zleceniobiorca musi dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia odłowów, w tym:  urządzeniami i środkami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, niestwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia i niezadającymi im cierpienia,  pojazdem przystosowanym i dopuszczonym do transportu zwierząt oraz oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację Zleceniobiorcy; wszystkie odłowione psy muszą być niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie,

 2. całodobowe odławianie na zlecenie Zleceniodawcy kotów wymagających opieki weterynaryjnej (koty powypadkowe, chore); Zleceniobiorca powinien w ramach przyznanej dotacji zagwarantować miejsca w schronisku dla kotów wymagających opieki weterynaryjnej (w ramach zadania Zleceniobiorca powinien zagwarantować 10 miejsc); zakres zadania nie obejmuje kosztów usług weterynaryjnych, które w przypadku kotów ponoszone będą przez Gminę na podstawie odrębnych zleceń; przy odławianiu kotów Zleceniobiorca musi dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia odłowów, w tym:  urządzeniami i środkami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, niestwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia i niezadającymi im cierpienia,  pojazdem przystosowanym i dopuszczonym do transportu zwierząt oraz oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację Zleceniobiorcy; wszystkie odłowione koty muszą być niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie,

 3. całodobowe przyjmowanie zgłoszeń od Zleceniodawcy (lub podmiotów wskazanych przez Zleceniodawcę tj. Straż Miejska lub Policja) pod numerem telefonu wskazanym przez Zleceniobiorcę i niezwłocznego podjęcia działań,

 4. prowadzenie i finansowanie działalności związanej z prawidłowym utrzymaniem obiektów schroniska oraz prowadzenie remontów i modernizacji obiektów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania;

 5. przesyłanie raz na miesiąc informacji o ilości świadczonych usług dla Zleceniodawcy;

 6. sprawowania humanitarnej opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, polegającej na zapewnieniu właściwych warunków bytowania i żywienia;

 7. przeprowadzania kwarantanny zwierząt przyjętych do schroniska,

 8. wydzielenia na terenie schroniska odrębnych pomieszczeń dla zwierząt poddawanych kwarantannie oraz zwierząt chorych lub rannych,

 9. obligatoryjnej sterylizacji/kastracji psów przebywających w schronisku, jeżeli nie udało się odnaleźć ich właściciela i ich stan zdrowotny oraz wiek umożliwia przeprowadzenie tego zabiegu, zgodnie z opinią lekarza weterynarii,

 10. znakowania psów, poprzez wszczepienie elektronicznych mikroprocesorów i rejestrowania zaczipowanych psów w ogólnopolskiej bazie danych (rejestrację należy przeprowadzić niezwłocznie po po przeprowadzonej adopcji),

 11. przeprowadzenia w sposób humanitarny eutanazji zwierząt cierpiących, ciężko poranionych, nierokujących nadziei na wyzdrowienie w opinii lekarza weterynarii oraz ślepych miotów; Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej dokumentacji potwierdzającej realizację wyżej wymienionych zadań,

 12. zapewnienia profilaktyki w zapobieganiu chorobom zakaźnym zwierząt,

 13. zapewnienia niezbędnego, wykwalifikowanego personelu do opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku,

 14. podejmowania starań w celu odnalezienia właścicieli lub opiekunów zwierząt, które trafiły do schroniska m.in poprzez umieszczanie ogłoszeń o poszukiwaniu właściciela zwierzęcia na stronie internetowej schroniska,

 15. podejmowania działań na rzecz adopcji zwierząt,

 16. przekazywania zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki utrzymania; umowa adopcyjna powinna zawierać dane personalne osoby adoptującej zwierzę umożliwiające identyfikację takiej osoby; dane personalne do umowy adopcyjnej powinny być określane na podstawie dokumentów; umowy adopcyjne powinny być dostępne w schronisku i udostępniane na żądanie Zamawiającego,

 17. prowadzenia rejestru oraz kart ewidencyjnych wraz z dokumentacją lekarsko – weterynaryjną zwierząt przyjmowanych, przebywających oraz adoptowanych , a także zwierząt padłych/poddanych eutanazji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 18. ponoszenia kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Schroniska, w tym m.in. kosztów:

 1. dostawy wody i odprowadzenia ścieków,

 2. zużycia energii elektrycznej,

 3. zakupu opału,

 4. usuwania i unieszkodliwiania odpadów,

 5. bieżącego technicznego utrzymania nieruchomości, obiektów i urządzeń, w tym również utrzymania czystości,

 6. wykonywania okresowych przeglądów technicznych,

 7. wykonywania niezbędnych remontów i modernizacji schroniska, które zapewnią odpowiedni dobrostan zwierząt tam przebywających oraz prawidłowe wykonywanie umowy,

 8. zakupów materiałów i sprzętu koniecznego do prawidłowej realizacji umowy,

 1. przekazywania przedsiębiorcy, posiadającemu stosowne zezwolenie, zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów medycznych i weterynaryjnych powstających na terenie schroniska, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

 2. ubezpieczenia obiektów schroniska oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich ,

 3. sprawowania funkcji zarządcy obiektu, do którego zadań należy m. in. bieżąca konserwacja obiektów i urządzeń technicznych schroniska,

 4. użytkowania przekazanej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przeznaczeniem.

 

Do realizacji zadania Gmina Miejska Dzierżoniów zapewnia obiekty schroniska zlokalizowane przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie, w skład którego wchodzą cztery budynki, w tym trzy budynki przeznaczone do przetrzymywania zwierząt, budynek chłodni dla padłych zwierząt. Nieruchomość zostanie użyczona wybranemu oferentowi w formie umowy użyczenia. Umowa użyczenia nie obejmuje wyposażenia obiektów schroniska, gdyż gmina nie jest właścicielem wyposażenia schroniska. Podmiot biorący w użyczenie obiekty schroniska:

 1. zobowiązany jest ponosić wszelkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją przedmiotu użyczenia, w tym podatek od nieruchomości, o ile nie zostanie z niego zwolniony,

 2. zobowiązany jest do ubezpieczenia na własny koszt przedmiotu użyczenia,

 3. biorący do używania przejmuje na siebie całkowitą materialną odpowiedzialność za mienie przejęte do używania. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze dochodzone będą przez Użyczającego na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego,

 4. biorący do używania nie może wynajmować nieruchomości schroniska innym podmiotom;

 5. biorący do używania zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu użyczenia w należytym stanie technicznym i estetycznym i nie może bez pisemnej zgody Użyczającego przenosić uprawnień wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie,

 6. biorący do używania nie może bez pisemnej zgody Użyczającego dokonywać przebudowy budynków i budowli położonych na nieruchomości ani adaptacji wymagających zmian konstrukcyjnych obiektów,

 7. biorący do używania odpowiada za wszelkie szkody powstałe wobec osób trzecich w związku z korzystaniem z przedmiotu umowy,

 8. biorący do używania przejmuje na siebie wszelkie zobowiązania, jakie powstaną w związku z zawartą umową oraz w czasie jej trwania.

Zleceniobiorca przejmując w użyczenie schronisko przejmuje jednocześnie zwierzęta przebywające w schronisku.

VII. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Zadania może realizować oferent, który prowadzi działalność statutową nieodpłatną lub odpłatną w sferze zadania objętego zamiarem zlecenia.

 2. Oferent przystępujący do konkursu powinien wykazać się:

a) posiadaniem kadry pracowniczej - kadra oferenta przewidziana do realizacji zadania powinna posiadać doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć oraz posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń; zasoby kadrowe należy wykazać w ofercie (nie ma obowiązku wymieniania w tym punkcie imion i nazwisk osób przewidzianych do realizacji zadania- natomiast istnieje obowiązek opisania kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację poszczególnych elementów zadania),

b) posiadaniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia schroniska i odłowów zwierząt; zasoby rzeczowe należy wykazać w ofercie,

c) posiadanym doświadczeniem w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu tj. prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz doświadczeniem w zakresie prowadzenia odłowów zwierząt; posiadane doświadczenie należy opisać w ofercie,

 1. Jeżeli organizacja planuje pobieranie odpłatności od adresatów zadania konieczne jest wypełnienie części VI oferty pn.: Inne informacje” oraz wycena tych świadczeń w części V B oferty.

 2. Harmonogram planowanych działań powinien być na tyle szczegółowy, by umożliwić Zlecającemu kontrolę merytoryczną poszczególnych działań.

 3. W ofercie „Opis zakładanych rezultatów zadania publicznego” należy uwzględnić rezultaty wraz z opisem narzędzi ewaluacyjnych służących ich pomiarowi, określić skalę działań planowanych przy realizacji zadania.

 4. W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji zadania wkład w postaci świadczenia pracy wolontariusza/pracy społecznej członków organizacji konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:

 1. zakres, sposób i liczba godzin wykonywanej pracy muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 2. wolontariusz musi prowadzić na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumentacja finansowa),

 3. wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeśli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania określonych wymagań wynika z odrębnych przepisów,

 4. wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny zadania ani osoba zatrudniona u Oferenta na podstawie umowy o pracę.

 1. Zadanie publiczne powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

 2. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania jej niezgodnie z umową środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

 3. Organizacja, która otrzyma dotację będzie zobowiązana do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach i informacjach dla mediów.

 4. Organizacja, która otrzyma dotację zobowiązana będzie do utrzymania wysokości zadeklarowanych środków własnych. W sytuacji niedotrzymania zadeklarowanych środków własnych dotacja podlega proporcjonalnemu zwrotowi.

 5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujących wysokościach – dopuszcza się dokonywanie przesunięć o 15% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów.

 1. Oferent, który składa ofertę do konkursu zobligowany jest do zachowania w realizowanym zadaniu neutralności światopoglądowej, bezstronność w sprawach przekonań religijnych i politycznych, realizacja zadnia nie może popierać ani preferować żadnych orientacji filozoficznych, politycznych i światopoglądowych a także zapewnić wolność sumienia.

 2. Oferent, który składa ofertę zobowiązany jest do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji.

 3. Do rozliczenia dotacji wymagane będzie złożenie sprawozdania wraz z załącznikami potwierdzającymi realizację rezultatów określonych w zadaniu

VIII. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA

1) KOSZTY, KTÓRE W SZCZEGÓLNOŚCI BĘDĄ MOGŁY BYĆ SFINANSOWANE Z DOTACJI

 1. Wydatki, które będą ponoszone z dotacji muszą być:

 1. niezbędne do realizacji zadania publicznego,

 2. racjonalne i efektywne,

 3. faktycznie poniesione i opłacone w okresie wskazanym w umowie,

 4. odpowiednio udokumentowane;

 5. zgodne z zatwierdzonym kosztorysem.

 1. Koszty realizacji zadań (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego)m. in.:

 1. wynagrodzenia pracowników merytorycznych m. in. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizowanym zadaniem,

 2. koszty utrzymania obiektów schroniska, w tym niezbędne remonty i modernizacje,

 3. koszty transportu,

 4. koszty weterynaryjne,

 5. koszty karmy dla zwierząt,

 6. koszty zakupu przedmiotów i urządzeń koniecznych do prowadzenia schroniska dla zwierząt, w tym m.in. miski, garnki, uwięzi; odzież ochronna, sprzęt do chwytania zwierząt, mikrotranspondery, urządzenia chłodnicze, koce, klatki, budy, itp.

 7. koszty eksploatacji pomieszczeń, w tym m. in. koszty energii elektrycznej, wody i ścieków, odpadów, koszty ogrzewania, ubezpieczenia, dozoru,

 8. koszty utrzymania czystości i porządku na terenie schroniska, w tym m.in. koszty utrzymania zieleni, środki czystości,

 9. koszty ubezpieczenia obiektu, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich,

 10. koszty administrowania obiektów schroniska, w tym m.in. koszty przeglądów obiektów i urządzeń,

 11. inne wynikające ze specyfiki zadania.

 1. Koszty administracyjne (nie więcej niż 15 % wnioskowanej kwoty dotacji) m.in.: wynagrodzenia administracyjne, w tym m. in.: prowadzenie księgowości.

Wskazany wyżej katalog kosztów jest katalogiem otwartym, organizacja może wskazać koszty, których nie wymieniono w katalogu, ale takie, które są niezbędne podczas realizowania zadania.

2) KOSZTY, KTÓRE W SZCZEGÓLNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ SFINANSOWANE Z DOTACJI

 1. zakup gruntów,

 2. prowadzenie działalności politycznej i gospodarczej;

 3. pokrycie deficytu lub refundacja kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;

 4. kary, mandaty, odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań;

 5. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji – dotyczy także udziału finansowych środków własnych w realizowanym zadaniu;

 6. projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne.

Zakwalifikowanie w/w kosztów w kosztorysie realizacji zadania spowoduje, że oferta odpadnie z przyczyn merytorycznych.

IX. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Składanie ofert odbywa się za pomocą platformy www.Witkac.pl.

 2. Ofertę złożoną w języku polskim, wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione ofertę należy złożyć (pocztą lub osobiście), w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1.

 3. Brak złożenia w terminie oferty w systemie, niezłożenie wygenerowanej oferty w formie papierowej w terminie lub w sytuacji gdy:

 1. oferta będzie niepodpisana

 2. podpisana przez osoby nieuprawnione,

 3. złożenie oferty przez podmiot lub podmioty nieuprawnione,

 4. braku przynajmniej jednego z wymaganych podpisów osób uprawnionych,

skutkować będzie odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

 1. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie,

 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

 3. Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami.

 4. W ofercie wspólnej należy wskazać:

  1. sposób reprezentacji podmiotów wobec gminy,

  2. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Wygenerowana oferta automatycznie otrzymuje sumę kontrolną, która musi być tożsama z numerem nadanym ofercie złożonej na pomocą platformy obsługi dotacji www.witkac.pl. Tylko oferta w wersji elektronicznej wraz z wygenerowaną i złożoną w wersji papierowej o spójnych sumach kontrolnych będzie rozpatrywana w dalszej części procedury konkursowej.

X. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Przed podpisaniem umowy Zleceniobiorca dołącza:

 1. informację pisemną zawierającą numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja, informację kto z przedstawionych w ofercie osób podpisywał będzie umowę a także numery PESEL tych osób – jeżeli dane te nie zostały zawarte w ofercie.

 2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji – niezależnie od kiedy został wydany

 3. W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS może to być wydruk z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

 4. pełnomocnictwo lub upoważnienia Zarządu Głównego do składania oświadczeń woli w jego imieniu, wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej – jeżeli dotyczy.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie podpisanego oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji oferenta i składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

XI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT, TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT ORAZ ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI

  1. 1) WYMOGI FORMALNE SKŁADANIA OFERT

 1. Składanie ofert odbywa się za pomocą platformy Witkac.pl.

 2. Złożone oferty w pierwszej kolejności sprawdzane są pod względem formalnym przez upoważnionego pracownika merytorycznego, który ogłosił konkurs.
  Ocenę formalną dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

 1. prawidłowo złożona oferta w systemie Witkac.pl,

 2. uzupełnione właściwe miejsca i rubryki w ofercie,

 3. złożenie w terminie w wersji papierowej wygenerowanej oferty z jednakową sumą kontrolną złożoną w systemie Witkac.pl,

 4. złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń woli w wersji papierowej,

Oferta, która nie będzie spełniała jednego z wyżej wymienionych elementów zostanie odrzucona ze względów formalnych.

Generator ofert konkursowych w trakcie trwania naboru oraz po jego zakończeniu, umożliwia wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze należy powiadomić mailowo Urząd Miasta w Dzierżoniowie o wycofaniu oferty.

W przypadku wycofania oferty w trakcie trwania naboru jest możliwe ponowne jej złożenie w systemie.

2) OCENA MERYTORYCZNA OFERT

 1. Oceny merytorycznej dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Dzierżoniowa.

 2. W skład komisji wchodzić będą przedstawiciele Burmistrza Dzierżoniowa oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 3. Przy opiniowaniu wyboru ofert stosowane będą następujące kryteria:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;

 4. uwzględnienie udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

 5. uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

 6. uwzględnienie oceny i analizy realizacji zadań zleconych dla danej organizacji pozarządowej, która w latach poprzednich realizowała zadania z zakresu opieki nad zwierzętami, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3) MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.

 1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy Witkac.pl w terminie do 9 grudnia 2020 roku, do godziny 23:59:59.

 2. Wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną, podpisaną przez osoby upoważnione ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopertach (pocztą lub osobiście), w Biurze Obsługi Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, w terminie do 11 grudnia 2020 r do godz. 14.30.

 3. Oferty w wersji papierowej złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych

 4. Na kopercie powinien znaleźć się adres zwrotny organizacji.

4) TERMIN ROZPATRYWANIA OFERT

1. Zaopiniowanie ofert przez powołaną w tym celu Komisję nastąpi w terminie do 23 grudnia 2020 r.

2. Podpisanie umowy nastąpi z chwilą otrzymania wszystkich niezbędnych załączników wymaganych do umowy od wyłonionego w drodze konkursu Zleceniobiorcy.

3. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż w dniu uchwalenia przez Radę Miejską budżetu Dzierżoniowa na 2021 r.

5) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta Dzierżoniowa umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dzierżoniów, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, a także w formie wykazu na platformie www.Witkac.pl. Dodatkowe informacje można uzyska w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, tek. 74 645 08 35.

Burmistrz Dzierżoniowa zastrzega sobie prawo do:

 1. rozdysponowania w niniejszym konkursie kwot niższych, niż planowane,

 2. dofinansowania więcej niż jednej oferty na realizację jednego zadania publicznego,

 3. dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowywania żadnej z ofert,

 4. unieważnienia konkursu w przypadku niezłożenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

Źródło: Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama