Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów...

Reklama
Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych
Nabór od 24.11.2020 do 28.10.2021 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 200 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych.

Składając ofertę, organizacja może otrzymać z budżetu m.st. Warszawy środki finansowe na dofinansowanie realizacji zadania, a mówiąc prościej, na dofinansowanie wkładu własnego do zadania realizowanego ze środków pozabudżetowych w 2021 roku.

Przez środki pozabudżetowe należy rozumieć środki finansowe pochodzące z funduszy: Unii Europejskiej, strukturalnych, innych państw i organizacji międzynarodowych, polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, administracji centralnej, podmiotów komercyjnych.

Środkami pozabudżetowymi, w kontekście tego ogłoszenia konkursowego, nie są środki finansowe pochodzące z budżetu m.st. Warszawy

Dofinansowanie może zostać przyznane jedynie na zadanie mieszczące się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem pkt.: 20, 21, 24, 28, 30. Wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych, wraz z przekazaniem na ten cel dotacji, może być udzielone wyłącznie w przypadku realizacji priorytetowych zadań, o których mowa w § 4 Programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres realizowanego zadania musi odnosić się w całości lub w części do programów operacyjnych lub dokumentów strategicznych m.st. Warszawy. Wskazania odpowiedniego programu/dokumentu w odniesieniu do konkretnych zadań należy dokonać w ofercie w Części III. „3. Syntetyczny opis zadania”, Oferent w ramach oferty powinien przedstawić zakres realizacji wskaźników z odpowiedniego programu/dokumentu odnosząc się do skali działania, które proponuje.

W przypadku zadań polegających na przeprowadzaniu różnego rodzaju prac budowlanych, środki z dotacji miejskiej mogą być wykorzystane tylko na prace remontowe. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Wobec powyższego istotą remontu jest przywrócenie (odtworzenie) pierwotnego stanu technicznego środka trwałego z dnia oddania do użytkowania, niezmieniającego jego charakteru i funkcji, następującego w trakcie eksploatacji środka trwałego i wynikające z tej eksploatacji.

Niedopuszczalne są działania mające na celu modernizację/inwestycję (np.: wymiana przedmiotu dobrze działającego na inny posiadający lepsze parametry), które zwiększą wartość środka trwałego (budynku, lokalu).

Zadanie, które ma być dofinansowane musi być:

- skierowane do mieszkańców m.st. Warszawy lub organizacji pozarządowych działających na rzecz warszawianek i warszawiaków. Jeśli zadanie odnosi się do Warszawy tylko w części, to o dofinansowanie można ubiegać się tylko na tę część zadania, której odbiorcami będą warszawianki i warszawiacy;

- realizowane w roku 2021. W przypadku projektów wieloletnich, których rozpoczęcie realizacji planowane jest na 2021, ofertę można jedynie złożyć na tę część, która będzie realizowana w 2021 roku.

W chwili składania wniosku w ramach niniejszego konkursu oferent nie musi wykazywać dowodu uzyskania dotacji ze środków pozabudżetowych. Na etapie składania ofert, w przypadku wskazania Partnera, biorącego udział w realizacji zadania, należy przedłożyć: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

Przekazanie środków finansowych z dotacji ze środków m.st. Warszawy nastąpi dopiero wówczas, gdy organizacja pozarządowa przedstawi umowę zawartą na realizację zadania ze środków pozabudżetowych.

Wszystkie dokumenty konkursowe muszą być złożone w języku polskim, a w przypadku dokumentów w językach obcych, muszą być one przetłumaczone na język polski (wystarczy tłumaczenie zwykłe).

Obowiązkowym załącznikiem do oferty jest projekt wniosku lub wniosek (w wersji elektronicznej), który organizacja składa, ubiegając się o dotację ze środków pozabudżetowych. Znajduje się tam opis całości projektu. W ofercie składanej na otwarty konkurs ofert należy zaprezentować jedynie działania realizowane w 2021 roku i skierowane do mieszkańców m.st. Warszawy.

W przypadku rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na ten konkurs w całości w pierwszym lub w kolejnych terminach, Miasto zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania ofert złożonych w następnych terminach.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama