Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

PS.1580/XIV. Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi

Reklama
Nabór od 18.11.2020 do 09.12.2020 17:00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 300 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PS.1580/XIV. Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi..

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia w 2021 roku wynosi 300 000,00 zł (w tym 100 000,00 zł ze środków pochodzących ze Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021).

 1. Cel zadania: Zapewnienie specjalistycznego, interdyscyplinarnego wsparcia rodzin, w których są dzieci zagrożone umieszczeniem lub umieszczone w pieczy zastępczej oraz rodzin z problemem alkoholowym.
 2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
 • liczba rodzin, w tym rodzin z problemem alkoholowym objętych specjalistycznym wsparciem;
 • liczba opracowanych opinii dot. rodzin objętych wsparciem;
 • liczba opracowanych planów pracy z rodzinami objętymi wsparciem;
 • liczba zrealizowanych godzin poradnictwa w ramach pakietu usług;
 • liczba zrealizowanych treningów;
 • liczba zrealizowanych zajęć grupowych.

       3. Termin realizacji zadania: styczeń 2021 r. –grudzień 2021 r.

       4. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w dyspozycji Oferenta.

       5. Adresaci: rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, rodziny, wobec których istnieje ryzyko zabezpieczenia dzieci w pieczy zastępczej oraz rodziny, których dzieci decyzją Sądu zostały zabezpieczone w pieczy zastępczej, znajdujące się w procesie pracy socjalnej i kwalifikowane przez pracownika socjalnego/asystenta Centrów Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku.

       6. Zakres zadania:

 • wsparcie rodziny polegać będzie na ukierunkowanych działaniach mających na celu rozwiązywanie jej problemów, w tym problemów alkoholowych oraz wzmocnieniu funkcji rodzicielskich, szczególnie w sferze opiekuńczo – wychowawczej;
 • projekt zakłada pracę z całym systemem rodzinnym (rodzice, dzieci, osoby wspólnie zamieszkujące);
 • wsparcie rodziny, czyli specjalistyczna, interdyscyplinarna i kompleksowa praca odbywa się na podstawie przeprowadzonej diagnozy problemów w rodzinie przy uwzględnieniu potrzeb, zasobów i możliwości rodziny;
 • Realizator informuje pracownika socjalnego/ asystenta rodziny o procesie pracy z rodziną i postępach zmian;
 • realizacja zadania ma na celu wzmocnienie rodzin zagrożonych zabezpieczeniem dzieci w pieczy lub których dzieci zostały zabezpieczone oraz rodzin
  z problemem alkoholowym, tj. wzmocnienie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji społecznych, rodzicielskich poprzez minimalizowanie problemów, w tym problemów alkoholowych i wynikających z nich skutków;
 • rodzina będzie korzystała z pakietu usług dostosowanych do rozeznanych potrzeb i problemów;
 • etapy udzielania wsparcia rodzinie:
  1. przyjęcie zgłoszenia,
  2. zapoznanie z rodziną i uzyskanie od niej zgody na jej czynne uczestnictwo na każdym etapie działania,
  3. przeprowadzenie badań diagnostycznych i wydanie opinii przez właściwych dla problemów specjalistów (w szczególności: psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień, lekarza psychiatry),
  4. określenie problemów i trudności związanych z zaburzonym funkcjonowaniem rodziny i będących przedmiotem współpracy z rodziną,
  5. sformułowanie celów pracy z rodziną,
  6. opracowanie planu pracy z rodziną, zawierającego pakiet usług dla rodziny,
  7. realizacja planu pracy z rodziną,
  8. monitorowanie postępów zmian i ewaluacja realizacji zadania;
 • przez pakiet usług dla rodziny rozumie się udzielanie jej poniższych form wsparcia:

                   a. praca z rodziną:
                         - indywidualne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne oraz udzielane przez specjalistów np. doradcę zawodowego, psychiatrę, terapeutę uzależnień,
                         - zajęcia grupowe (organizacja spotkań psycho-edukacyjnych z obszaru społeczno-emocjonalnego, treningi umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, społecznych,     budżetowych),
                         - terapia par i małżeństw w zależności od potrzeby indywidualnie lub grupowo,
                         - zajęcia integracyjne związane z poprawą relacji rodzic-dziecko,
                   b. praca z rodzicami i z dziećmi:
                         - wzmocnienie więzi rodzinnych, poprawa komunikacji i relacji, znalezienie obszarów do wspólnych oddziaływań, zabawy, nabycie umiejętności spędzania czasu wolnego oraz kompetencji rodzicielskich umożliwiających wychowanie oraz powrót dziecka z pieczy zastępczej,
                         - usługi dostosowane do rodziny w zależności od jej problemów, potrzeb i możliwości; wsparcie specjalistyczne dla rodziców i ich dzieci w zaplanowanym pakiecie usług udzielane jest w szczególności przez specjalistę pracy z rodziną/asystenta, terapeutę uzależnień, psychologa, pedagoga, psychiatrę i innych,

 • pakiet usług dla rodziny realizowany będzie przez następujące osoby:

                   a. specjalistę pracy z rodziną odpowiedzialnego za:
                        - pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania oraz w siedzibie Realizatora,
                        - współpracę z pracownikiem socjalnym, który zgłosił rodzinę do projektu, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej lub wychowawcą placówki opiekuńczo- wychowawczej (jeśli dziecko znajduje się w pieczy zastępczej), pedagogiem szkolnym, placówką wsparcia dziennego, policją, kuratorem sądu, przedstawicielami służby zdrowia, placówkami udzielającymi wsparcia w obszarze problemów alkoholowych,
                       - pełnienie roli opiekuna rodziny: motywowanie i wspieranie w podejmowaniu zaplanowanych działań, towarzyszenie w dokonywaniu zmian oraz ich utrwalaniu,
                       - pomoc w przygotowaniu pism urzędowych i wyjaśnianie niezrozumiałych dla rodziny kwestii,                                                                                                                                    
                  b. specjalistę terapii uzależnień odpowiedzialnego za konsultacje i terapię uzależnień w szczególności przez:

                       - rozpoznanie fazy nadużywania alkoholu lub współuzależnienia,
                       - informowanie rodziny o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz sposobach rozwiązania problemów,
                       - motywowanie do podjęcia leczenia w warunkach stacjonarnych lub w specjalistycznym ośrodku,
                       - monitorowanie realizacji zaleceń terapeuty i podjętej terapii; wspieranie w utrzymaniu abstynencji, 
                       - wyuczenie nowych, zdrowych modeli zachowań, które mają ułatwić uzależnionym trwanie w abstynencji oraz walkę z nawrotami choroby,

                       - motywowanie do trzeźwienia i przejęcia odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie oraz za bezpieczeństwo i dobro dzieci;

                  c. specjalistę poradnictwa pedagogicznego odpowiedzialnego za:
                      - określenie problemów wychowawczych i ustalenie z rodzicami sposobów ich minimalizowania,
                      - informowanie i edukację o potrzebach dzieci w odniesieniu do ich etapów rozwojowych, sposobach wzmacniania więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem, prawidłowej relacji i komunikacji, stosowania wzmocnień wychowawczych,
                      - informowanie o skutkach błędów opiekuńczo - wychowawczych, konsekwencjach ich stosowania i wpływu na przyszłe życie ich dzieci,

                      - w przypadku rodziców, których dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, przygotowanie ich do spotkania z dziećmi, urlopowania, powrotu dzieci do rodziny

                  d. psychologa odpowiedzialnego za:
                     - wspomaganie, stosownie do potrzeb, rodziny znajdującej się w kryzysie,
                     - podniesienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych; podniesienie umiejętności z zakresie rozwiązywania konfliktów małżeńskich i rodzinnych poprzez zdobywanie umiejętności ujawniania problemów pomiędzy stronami konfliktu, wypracowywania zgody pomiędzy stronami konfliktu,
                     - podniesienie umiejętności w zakresie radzenia sobie z przemocą w rodzinie, poprawę relacji rodzinnych i komunikacji wewnątrzrodzinnej,
                     - prowadzenie psychoedukacji dla członków rodzin klientów wynikających z diagnozowanych potrzeb szczególnie uzależnienia/współuzależnienia,

                     - prowadzenie terapii indywidualnych lub grupowych;

                 e. psychiatrę odpowiedzialnego za:
                     - prowadzenie badań psychiatrycznych rodzin,
                     - prowadzenie konsultacji dla członków rodzin.

 •  narzędziem do monitorowania działań podjętych w ramach planu pracy będą:
  1. raporty z poszczególnych działań z pracy z rodziną;
  2. raporty z podsumowań poszczególnych etapów pracy (Raporty z podsumowań poszczególnych etapów pracy stanowić będą narzędzie do dokonania ewaluacji współpracy z rodziną nad zakładaną zmianą. Ewaluacji końcowej dokona zespół, w którym uczestniczyć będzie specjalista pracy z rodziną, przedstawiciele specjalistów Realizatora, pracownik socjalny/asystent rodziny z Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, właściwego dla zamieszkania rodziny);
 • zespół realizujący zadanie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi będzie ściśle współpracować z pracownikami MOPR w Gdańsku, w tym z pracownikami Wydziału Doradztwa, Wydziału Pieczy Zastępczej, pracownikami socjalnymi, a także asystentami rodzin w poszczególnych Centrach Pracy Socjalnej;
 • Realizator zadania w sytuacjach uniemożliwiających prowadzenie pracy z rodzinami w kontakcie osobistym zapewnia ciągłość pracy w formie zdalnej.

       7. Wymagania kadrowe:

 • psycholog:
         a. dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra psychologii (psycholog – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz.1026.),
         b. dodatkowo: kursy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • specjalista świadczący poradnictwo pedagogiczne: dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra na jednym z kierunków: pedagogika, nauki o rodzinie, psychologia;
 • specjalista terapii uzależnień:
  1. tytuł zawodowy lekarza, tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra uzyskany po kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia,
  2. certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nadany przez dyrektora PARPA lub dyrektora KBPN;
 • specjalista pracy z rodziną: wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: nauki o rodzinie, psychologia, pedagogika, praca socjalna;
 • lekarz psychiatra: wykształcenie wyższe medyczne ze specjalizacją w zakresie psychiatrii;
 • możliwe jest także zatrudnienie innych specjalistów do wsparcia systemu rodziny
  np. doradcy zawodowego, seksuologa, mediatora i innych.

       8. Wymagana dodatkowa dokumentacja: dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama