Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

PS.1580/XII. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) w miejscu zamieszkania dla około 40 osób

Reklama
Nabór od 18.11.2020 do 09.12.2020 17:00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 560,25 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PS.1580/XII. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) w miejscu zamieszkania dla około 40 osób..

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi 560 250,00 zł, w tym:

w 2021 roku: 249 000,00 zł

w 2022 roku: 249 000,00 zł

w 2023 roku: 62 250,00 zł

 1. Cel zadania: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji)
  w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska wymagających ww. usług.
 2. Planowane rezultaty, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
 • liczba osób, które skorzystają z usługi;
 • liczba zrealizowanych godzin.

        3. Termin realizacji zadania: 01.01.2021 r. - 31.03.2023 r.

        4. Miejsce realizacji zadania: Gdańsk – w miejscu zamieszkania osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych.        

        5. Adresaci: osoby wymagające rehabilitacji wynikającej z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

        6. Zakres zadania:

 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej;
 • wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) w godz. 600 – 2200 w dni powszednie, świąteczne i wolne od pracy, zgodnie ze zleceniem;
 • pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia specjalistycznych usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych (np. dojazdów do osoby objętej pomocą);
 • w pkt. VI oferty należy podać cenę całkowitą za 1 godzinę usługi oraz uzasadnienie do planowanego zakupu np. wyposażenia. W przypadku zatrudniania osób na umowę zlecenie Oferent musi zapewnić minimalną stawkę godzinową dla osób realizujących usługi.

        7. Dodatkowe wymagania: doświadczenie Oferenta w prowadzeniu usług opiekuńczych.

        8. Wymagania kadrowe:

 • zabezpieczenie kadry z przygotowaniem zawodowym umożliwiającym świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) w warunkach domowych;
 • w ofercie należy uwzględnić szczegółową informację na temat kwalifikacji kadry oraz wskazać formę zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług, umowa o pracę) osób wykonujących usługi;
 • w ramach kadry obsługującej zadanie wymagane jest zabezpieczenie koordynatora zadania, który będzie odpowiedzialny za właściwą realizację zadania, w tym za kontakty z pracownikami właściwych CPS MOPR;
 • w przypadku zatrudniania osób na umowę zlecenie Oferent musi zapewnić co najmniej minimalną stawkę godzinową dla osób realizujących usługi;

        9. Zastrzeżenia:

 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikowania oraz wprowadzenia nowych dokumentów w każdym momencie trwania umowy dot. zlecania, przyznawania i rozliczania usług opiekuńczych;
 • Kwota dotacji może ulec zmianie w każdym roku realizacji zadania w zależności od zmiany zapotrzebowania na usługi opiekuńcze (będące zadaniem własnym gminy) oraz od wysokości pozyskanych środków finansowych, w tym z innych źródeł (np. środków pozabudżetowych), przy zachowaniu ceny jednostkowej godziny usługi określonej w umowie. Kalkulacja przewidywanych kosztów zostanie w takim przypadku ustalona przez Strony w formie aneksu do umowy powierzającej realizację zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama