Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"- środki...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"- środki z budżetu Rad Osiedli
Nabór od 16.11.2020 do 30.11.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 19,6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Obszar: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nabór adresowany jest do podmiotów, które zgodnie z uchwałą Rady Osiedla na terenie której zamierzają realizować zadanie, posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
W ofercie należy zawrzeć takie informacje jak: nazwę Rady Osiedla, numer i datę Uchwały Rekomendującej przekazanie środków dla organizacji pozarządowej.

Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie społeczności Rad Osiedli, których wykaz wraz z zadaniami znajduje sie poniżej:

1. Grunwald Południe:

- zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 12 000,00 zł;

2. Chartowo:

- zakup materiałów do zajęć plastycznych i scenograficznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami społecznymi  - 1 000,00 zł.

3. Świerczewo:

- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 2 000,00 zł.

4. Stary Grunwald:

- zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 2 000,00 zł,

- integracja rodzin, dzieci i młodzieży przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 2 600,00 zł.

 

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a przez cały rok.

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).

UWAGA!!!

W przypadku wystąpienia siły wyższej (przez którą rozumieć należy zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, leżące poza racjonalną kontrolą, którym skutkom nie można zapobiec, np. stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan klęski żywiołowej) wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty może zostać podpisane przez oferenta, zeskanowane i wysłane na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy.Ważne! 

Zgodnie z zarządzeniem nr 213/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 marca 2019 r. oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19a powinna zostać złożona najpóźniej 21 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania. Dopuszczalne jest skrócenie tego terminu, po uzyskaniu akceptacji właściwego Wydziału.

Przy organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, półkolonii lub innej formy wypoczynku niezbędne jest stosowanie się do Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, które zostały wydane w związku ze stanem epidemii COVID-19. Dokument ten dostępny jest do pobrania na stronie naboru w systemie Witkac oraz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama