Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Punkt konsultacyjno-diagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym w...

Reklama
Punkt konsultacyjno-diagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym w Warszawie - dzielnica Wola
Nabór od 17.11.2020 do 01.12.2020 16:00
Dział ds. profilaktyki
Łączny budżet 96 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 96 tys. PLN

Zadanie publiczne objęte przedmiotem konkursu jest zadaniem polegającym na prowadzeniu Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD), w ramach którego wykonywane będą anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku zakażenia HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym. Ze względu na obowiązek zachowania anonimowości klientów, poradnictwo okołotestowe nie może obejmować: prowadzenia dokumentacji medycznej, wystawiania recept, leczenia oraz stosowania produktów leczniczych.

 

Oferent zobowiązany jest dokonać kalkulacji kosztów w oparciu o taryfikator KC ds. AIDS, stanowiący załącznik nr 2 do „Procedur wyboru realizatorów programów profilaktycznych przewidzianych w Harmonogramie  Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”, zwanych dalej:  Procedurami Wyboru, dostępnych na stronie internetowej KC ds. AIDS www.aids.gov.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Założenie: przyjęcie minimum 4 klientów na godzinę lub PKD czynne minimum 4h tygodniowo

Termin realizacji zadania: od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Warunki ubiegania się o realizację zadania publicznego

O realizację zadania może ubiegać się  każdy oferent, który spełnia wszystkie wymienione niżej warunki:

 1. posiada status organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 cyt. ustawy; 
 2. jego zadania statutowe są zbieżne z obszarem, którego dotyczy otwarty konkurs ofert;
 3. jest wiarygodny pod względem finansowym;
 4. dysponuje środkami finansowym własnymi i/lub z innych źródeł, wkładem osobowym (praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy na podstawie umów lub porozumień) w realizacji zadania co najmniej 10%
 5. wykaże zdolność do realizacji zadania publicznego w sposób zgodny ze „Standardami obowiązującymi w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD)”, stanowiącymi załącznik nr 5 do „Procedur wyboru”, w tym w szczególności:

           A. wykaże, że posiadać będzie tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny poprzez przedstawienie:

 • ksrokopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny Oferenta do lokalu, w którym ma być prowadzony Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny i prawo do dysponowania tym lokalem lub kserokopii umowy przyrzeczenia zawarcia z Oferentem umowy dotyczącej użytkowania odpowiedniego lokalu, poświadczonej za zgodność z oryginałem (w razie powierzenia Oferentowi realizacji zadania, będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczyć Zleceniodawcy kserokopię umowy przyrzeczonej, poświadczoną za zgodność z oryginałem, pod rygorem nie zawarcia umowy o realizację zadania publicznego); Obowiązek  złożenia tego dokumentu  nie dotyczy Oferenta, który jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1  pkt 5-6  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • oświadczenia Oferenta, że lokal, w którym zamierza prowadzić punkt konsultacyjno-diagnostyczny spełnia wymagania lokalowe, o których mowa w Standardach obowiązujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD)”, stanowiących załącznik nr 5 do „Procedur wyboru”

 

       B. jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej poprzez przedstawienie:

 • odpisu z właściwego rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, jeżeli Oferent jest podmiotem leczniczym lub w jego strukturze organizacyjnej działa podmiot leczniczy;

albo

      C. nie będąc podmiotem, o którym mowa w pkt. b) wykaże, że zagwarantuje usługę specjalistyczną polegającą na pobieraniu materiału biologicznego przez taki podmiot oraz usługę specjalistyczną
          polegająca na wykonywaniu badań przesiewowych z materiału biologicznego (krwi) przekazanego przez PKD przez podmiot leczniczy lub medyczne laboratorium diagnostyczne, poprzez zawarcie z
          tymi podmiotami odpowiednich umów o wykonywanie przedmiotowych usług poprzez przedstawienie:

 • kserokopii umowy zawartej z podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej o wykonywanie usługi medycznej polegającej na pobieraniu materiału biologicznego (krwi) od klientów PKD  lub kserokopii umowy przyrzeczenia zawarcia z oferentem takiej umowy przez podmiot wykonujący działalność leczniczą (w razie powierzenia Oferentowi realizacji zadania, będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczyć Zleceniodawcy kserokopię umowy przyrzeczonej, poświadczoną za zgodność z oryginałem, pod rygorem nie zawarcia umowy o realizację zadania publicznego); Obowiązek  złożenia tego dokumentu nie dotyczy Oferenta, który jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5-6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • kserokopii umowy zawartej z podmiotem leczniczym  w rozumieniu art. 4 ust.1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dysponującym laboratorium spełniającym wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej zwanej dalej: ustawą o diagnostyce laboratoryjnej, lub medycznym laboratorium diagnostycznym będącym odrębnym podmiotem spełniającym wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 tejże ustawy, dotyczącej wykonywania badań przesiewowych w kierunku HIV z materiału biologicznego (krwi) przekazanego przez PKD Oferenta lub kserokopii umowy przyrzeczenia zawarcia z oferentem takiej umowy przez podmiot leczniczy lub medyczne laboratorium diagnostyczne publicznego (w razie powierzenia Oferentowi realizacji zadania, będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczyć Zleceniodawcy kserokopię umowy przyrzeczonej, poświadczoną za zgodność z oryginałem, pod rygorem nie zawarcia umowy o realizację zadania publicznego);  Obowiązek  złożenia tego dokumentu  nie dotyczy Oferenta, który jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5-6 ustawy o działalności leczniczej, o ile posiada w swojej strukturze organizacyjnej laboratorium diagnostyczne spełniające wymagania  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej;

 

        6. wykaże, że przez cały okres realizacji zadania publicznego dysponować będzie kadrą odpowiednio wyszkoloną, doświadczoną i zdolną do realizacji zadania publicznego będącego przedmiotem
            konkursu poprzez przedstawienie:

 • deklaracji współpracy z doradcami,
 • deklaracji współpracy z konsultantem medycznym (w przypadku gdy żaden z doradców nie jest lekarzem).

 

Ocena spełnienia w/w warunków ubiegania się o realizację zadania publicznego dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów wymienionych w pkt 7 p.n. „Wymagania formalne stawiane Oferentom” Rozdziału 3 Procedur Wyboru. Ponadto Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o współpracy z laboratorium, które stanowi załącznik do oferty. Jeżeli z treści tych dokumentów wynikać będzie, że Oferent  spełnia wyżej opisane warunki, Krajowe Centrum ds. AIDS uzna, je za spełnione. Jeżeli natomiast Oferent nie załączy do oferty, któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt.7 Rozdziału 3 Procedur wyboru lub z treści załączonych dokumentów będzie wynikać, że oferta nie spełnia tych warunków, Krajowe Centrum ds. AIDS uzna je za niespełnione.

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

Dotacja budżetowa na realizację zadania publicznego objętego przedmiotem konkursu może zostać przyznana oferentowi:

 1. którego rozliczenie z wcześniej otrzymanych dotacji budżetowych zostało zaakceptowane w całości w terminie określonym przez Krajowe Centrum ds. AIDS, ale nie później niż przed dniem rozstrzygnięcia niniejszego konkursu (dotyczy organizacji, które realizowały zadania dotowane przez Centrum);
 2. który złoży ofertę spełniającą wszystkie wymagania formalne i merytoryczne określone w Rozdziale 3 pkt 7 i 8 Procedur Wyboru; który zostanie zakwalifikowany przez Komisję Konkursową (w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane
 3. w Rozdziale VI. pkt 2 niniejszego ogłoszenia) do realizacji zadania publicznego i przyznania na ten cel dotacji budżetowej.

Dotacja celowa  na realizację zadania publicznego objętego przedmiotem niniejszego konkursu przyznawana jest ze środków budżetu Ministra Zdrowia przeznaczonych na realizację zadań z zakresu  problematyki HIV/AIDS  w drodze umowy zawieranej  z Ministrem Zdrowia, w imieniu którego działa Krajowe Centrum ds. AIDS .

Zlecanie realizacji zadania publicznego i udzielanie na ten cel dotacji budżetowej, odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przy odpowiednim zastosowaniu przepisów art. 15 ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Zakres realizacji zadania publicznego objętego przedmiotem konkursu może zostać zmodyfikowany w stosunku do uprzednio planowanego w razie gdy ogłaszający niniejszy konkurs nie będzie dysponować wystarczającymi środkami finansowymi dla realizacji zadania publicznego w całości.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama