Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert nr 14/2021 na powierzenie lub wsparcie relizacji zadań Miasta Poznania w obszarze...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 14/2021 na powierzenie lub wsparcie relizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2021 w zakresie zadań priorytetowych nr 1,2,3,4,5,6,7
Nabór od 20.11.2020 do 14.12.2020 15:30
Wydział Kultury
Łączny budżet 11,1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 11,1 mln PLN
Miasto Poznań, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 14/2021 na powierzenie lub wsparcie relizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2021 w zakresie zadań priorytetowych nr 1,2,3,4,5,6,7..

Lp.

Rodzaj zadania wspieranego

Poniesione wydatki
w roku 2019

Poniesione wydatki
w roku 2020

 

Planowane wydatki
w bieżącym konkursie

1.

Priorytet 1.

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne osiedli oraz centrum Poznania

13 950 000,00

11 150 000,00 zł

11 100 000,000 zł

2.

Priorytet 2.

Działania z zakresu edukacji kulturowej

 

3.

Priorytet 3.

Projekty wydawnicze związane z Poznaniem tematem lub osobą twórcy

4.

Priorytet 4.

Projekty artystyczne kierowane do lokalnej społeczności

 

5.

Priorytet 5.

Interdyscyplinarne działania artystyczne, festiwale o randze ogólnopolskiej i   międzynarodowej

6.

Priorytet 6.

Kultywowanie pamięci o  zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Poznania i jego mieszkańców

7.

Priorytet 7.

Wspieranie udziału lokalnych artystów i animatorów w wydarzeniach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej w kraju i za granicą

II. Opis konkursu

1. Do rozdysponowania w konkursie zaplanowana jest łączna kwota 11 100 000,00 zł, mieszcząca się w puli zawartej w projekcie uchwały Rady Miasta Poznania Nr PU 710/20 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2021 rok, przeznaczonej na wsparcie realizacji zadań w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

2. Prezydent Miasta Poznania zastrzega sobie prawo do rozdysponowania w konkursie kwoty niższej niż planowana i przeznaczenia pozostałych środków do wykorzystania w kolejnych edycjach konkursów w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

W konkursie zostaną wyłonione do realizacji zadania publiczne w ramach rodzajów
i celów określonych w poniższej tabeli:

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2-3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
 2. Przedmiot działalności statutowej oferenta musi być zgodny z obszarem „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
 3. Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia/wsparcia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
 5. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
 6. Oferent, po złożeniu oferty w konkursie, może wystąpić do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania o jej wycofanie z dalszego procedowania, jednakże nie później niż do momentu opublikowania wyników oceny formalnej. 
 7. Za błąd formalny przyjmuje się:
  1. niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie określonej w rozdziale V ust. 2.;
  2. złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
  3. złożenie oferty przez podmiot lub podmioty nieuprawnione;
  4. złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych.

 

Uwaga! Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem, składającym się z imienia i nazwiska, umożliwiającym niebudzącą wątpliwości weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, że ww. dokument został prawidłowo podpisany.

 

 1. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 2 dni roboczych od dnia oceny formalnej, błędu formalnego wymienionego w ust. 7 pkt 4, polegającego na złożeniu potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych. Informacja o możliwości uzupełnienia ww. błędu formalnego przekazywana jest oferentowi za pomocą platformy.
 2. W przypadku nieuzupełnienia błędu formalnego, o którym mowa w ust. 5, oferty, które ww. błąd zawierają, zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.
 3. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji.
 4. Jeśli oferent nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym, oprócz potwierdzenia złożenia oferty w opisanych poniżej przypadkach wymagane są następujące dokumenty:
 1.  w przypadku np. stowarzyszenia zwykłego – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej). Odpis musi być zgodny z obecnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta lub oferentów;
 3. w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, tzw. spółką non-profit – kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 4. w przypadku ubiegania się o pokrycie kosztów z tytułu najmu – dołączenie do oferty umowy najmu bądź umowy przedwstępnej, względnie innego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. 

12. Oddziały terenowe organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieposiadające osobowości prawnej, mogą samodzielnie ubiegać się o dotację, na podstawie pełnomocnictwa zarządu głównego organizacji (załączonego do potwierdzenia złożenia oferty i potwierdzonego za zgodność z oryginałem).

13. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz z formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu – na każdej stronie dokumentu) lub –
w przypadku powoływania się przez oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania – należy dołączyć do oferty załącznik do zarządzenia Nr 204/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 marca 2019 r. – oświadczenie o składanych załącznikach.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Termin realizacji zadań publicznych ustala się od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 2. W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki ponoszone od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku wspierania realizacji zadania publicznego za koszty kwalifikowane po stronie oferenta (inne środki finansowe ogółem) uznaje się wydatki ponoszone najwcześniej od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu, natomiast za koszty kwalifikowane z dotacji uznaje się wydatki ponoszone od dnia zawarcia umowy.
 4. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania publicznego na zasadach określonych
  w umowie o powierzenie/wsparcie realizacji zadania publicznego.
 5. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymaniu dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania. Szczegółowa informacja o obowiązkach w tym zakresie jest zawarta na stronie: bit.ly/poznanwspiera.
 6. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
  z 2019 r. poz. 869).
 7. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie wymagań określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 8. Organizator konkursu zwraca uwagę, że warunki pracy osób uczestniczących w realizacji zadań publicznych wyłonionych w ramach konkursu powinny być wzorem uczciwego i równego traktowania pracowników i pracownic.
 9. W przypadku kiedy dotacja zostanie przyznana w mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana, należy dokonać aktualizacji oferty przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie
   z zastrzeżeniem, że wkład własny finansowy nie może być rekompensowany wkładem osobowym
  . Wszelkie zmiany w ofercie zadania publicznego, w szczególności w opisie merytorycznym, harmonogramie, opisie poszczególnych działań, kalkulacji przewidywanych kosztów i aktualizacji rezultatów muszą być zawarte w uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym prowadzącym dotacje ze strony Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania. 
 10. Oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji oferty w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert. Jeżeli oferent nie dokona aktualizacji oferty w terminach wskazanych przez zleceniodawcę, zleceniodawca może odstąpić od zawarcia umowy dotacyjnej.
 11. Zleceniodawca może odmówić oferentowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert podpisania umowy i przekazania dotacji w sytuacji, kiedy okaże się, że dany podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych lub zaistniały istotne przesłanki stwarzające ryzyko niezrealizowania zadania publicznego.
 12. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji działań w następujących wielkościach:

1) zwiększenie kosztów nie więcej niż o 25%;

2) zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.

 1. Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości punkt III.5 oferty, tj. opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, oraz pkt III.6, tj. dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.
 2. W ramach priorytetu 7. „Wspieranie udziału lokalnych artystów i animatorów w wydarzeniach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej w kraju i za granicą” po stronie kosztów finansowych z dotacji dopuszcza się wyłącznie koszty zakwaterowania i transportu (w tym przejazdu uczestników), związane z realizacją zadania publicznego.
 3. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oferent zobowiązany jest do zachowania wszystkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.
 4. W konkursie możliwe jest uzyskanie dofinansowania ponoszonych w związku z realizacją zadania publicznego wydatków na opłaty z tytułu najmu oraz kosztów eksploatacyjnych. Do kategorii kosztów eksploatacyjnych zaliczane są m.in. koszty wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości płynnych i stałych, ciepła oraz ich dostaw.
 5. Udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest limitowany.
 6. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w punkcie V.B oferty „Źródło finansowania kosztów realizacji zadania”.
 7. Nie dopuszcza się finansowania z dotacji wydatków inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości) związanych z realizacją zadania publicznego.
 8. Ustalenie wysokości proponowanej kwoty dotacji przez Komisję konkursową następuje
  w drodze analizy kalkulacji kosztów uwzględniającej zasady celowego, racjonalnego, oszczędnego oraz skutecznego wydatkowania środków publicznych.
 9. W kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego (stanowiącej część oferty) należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do realizacji tego zadania. W ww. kalkulacji nie uwzględnia się podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do urzędu skarbowego, przy czym:
 1. oferenci, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
 2. oferenci, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów
  i usług związanych z realizacją zadania publicznego (w całości lub w części), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu);
 3. możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 1. Zgłoszona oferta powinna uwzględniać standardy określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania Nr 826/2013/P z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dostosowywania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wersja elektroniczna dokumentu jest dostępna w rejestrze zarządzeń w BIP: http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/zarzadzenia.html?co=print&keyid=826/2013/P.

Szczególną uwagę należy zwrócić na :

 1. organizowanie wydarzeń w miejscach i obiektach dostępnych;
 2. umieszczenie informacji  o dostępności imprezy;
 3. wydzielanie miejsc parkingowych;
 4. darmowy wstęp opiekuna osoby o widocznej niepełnosprawności;
 5. dostępność małej infrastruktury;
 6. umieszczenie platformy lub podestu dla wózków;
 7. współpracę z tłumaczem języka migowego.

 

W załączeniu przekazujemy do dyspozycji oferentów w charakterze pomocniczego materiału edukacyjnego publikację Atlas dla kultury. Jak udostępniać wydarzenia kulturalne osobom
z niepełnosprawnościami
przygotowaną przez Stowarzyszenie Edukacyjne MCA.

 

 1. Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą przeznaczonej do tego platformy – generatora ofert – Witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2020 roku, do godz. 15.30.
 2. Wygenerowane w generatorze ofert, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres mailowy: konkurs_kultura2021@um.poznan.pl lub
  podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (parter), 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia wersji elektronicznej oferty, jednak nie później niż do dnia 17 grudnia 2020 roku do godziny 15.30.
 3. Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mailową: konkurs_kultura2021@um.poznan.pl (skan musi wpłynąć na właściwą skrzynkę e-mailową do godziny 15.30 w ww. terminie lub w przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miasta Poznania).
 4. W przypadku przesłania skanu potwierdzenie złożenia oferty na skrzynkę e-mailową: konkurs_kultura2021@um.poznan.pl, potwierdzenie oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania w chwili podpisania umowy lub na prośbę Urzędu Miasta Poznania.

 

Uwaga!

Oferent, który wypełnił i złożył ofertę w generatorze ofert Witkac.pl, powinien otrzymać na adres e-mail, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację zwrotną zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku. W przypadku nieotrzymania takiej informacji
w ciągu 24 godzin od dnia wysłania oferty zaleca się pilny kontakt z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Poznania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama