Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

PS./1578/VI. Wsparcie uczestników projektu „Osiedle Sitowie” poprzez inicjowanie i realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej...

Reklama
PS./1578/VI. Wsparcie uczestników projektu „Osiedle Sitowie” poprzez inicjowanie i realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej oraz działania aktywizujące
Nabór od 18.11.2020 do 09.12.2020 17:00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 362,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PS./1578/VI. Wsparcie uczestników projektu „Osiedle Sitowie” poprzez inicjowanie i realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej oraz działania aktywizujące..

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie wsparcia wynosi 362 500,00 zł w tym:
w 2021 roku: 150 000,00 zł,
w 2022 roku: 150 000,00 zł,
w 2023 roku: 62 500,00 zł.

 1. Cel zadania: wsparcie uczestników projektu „Osiedle Sitowie” w usamodzielnianiu się w wymiarze społecznym i zawodowym oraz realizacja zadań z zakresu ekonomii społecznej.
 2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
 • liczba prowadzonych działań animacyjnych, sąsiedzkich oraz aktywizujących społecznie;
 • % dorosłych mieszkańców Osiedla biorących udział w działaniach aktywizujących zawodowo (min. 90 %);
 • min. liczba godz. aktywizacji dla każdego z dorosłych mieszkańców Osiedla, prowadzonej w formie treningu pracy w ogrodzie lub/i opiece nad zwierzętami lub/i treningu przedsiębiorczości na targach żywności;
 • liczba godzin prowadzonego treningu pracy w ogrodzie przez trenera (ogrodnika/rolnika);
 • liczba godzin pracy pomocnika trenera pracy.
 1. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2021 r. – 31 maja 2023 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w zasobach Gminy Miasta Gdańska (w dyspozycji Organizatora konkursu położony przy ul. Sitowie 49).
 3. Zakres zadania:
  1) działania wspierające uczestników projektu „Osiedle Sitowie” poprzez:
  a) współpracę z Organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 6 domów w projekcie „Osiedle Sitowie”,
  b) prowadzenie działań animacyjnych, sąsiedzkich oraz aktywizujących społecznie i zawodowo (koncepcja planowanych działań wraz z harmonogramem powinna zostać zawarta w składanej ofercie) obejmujących:
  - organizację wyjść do zakładów pracy, przedsiębiorstw społecznych, wizyt studyjnych,
  - współorganizację uroczystości świątecznych oraz innych wydarzeń w zależności od okazji i potrzeb,
  - organizację i realizację dwóch wycieczek dla uczestników projektu,
  - spotkania ze specjalistami np. prawnikiem, policjantem,
  - opiekę nad biblioteką i pracownią komputerową,
  - współpracę ze środowiskiem lokalnym,
  c) współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku i innymi jednostkami,
  d) współpracę z przedsiębiorcami,
  e) dbanie o stan techniczny nieruchomości, o wyposażenie i tereny zielone przylegające do domu (ul. Sitowie 49),
  f) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;
  2) prowadzenie ekologicznego ogrodu warzywno-owocowego oraz kwiatowo-roślinnego na terenie projektu „Osiedle Sitowie” z elementami małej hodowli zwierząt gospodarskich do celów rehabilitacyjnych:
  a) zabezpieczenie odpowiedniej powierzchni na cele upraw,
  b) przygotowanie terenu pod uprawy warzywno-owocowe (prace ziemne, pielęgnacyjne, nawożenie),
  c) zatrudnienie trenera pracy – ogrodnika/rolnika,
  d) zatrudnienie pomocnika trenera pracy (z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym),
  e) prowadzenie treningu w ramach hortiterapii,
  f) prowadzenie ekologicznej uprawy warzywno-owocowej i kwiatowo-roślinnej,
  g) zbieranie, przetwarzanie, dystrybucja plonów,
  h) trening przedsiębiorczości – sprzedaż, pozyskiwanie nowych klientów, kontakt z klientami, uczestnictwo w targach i innych branżowych działaniach,
  i) działania promocyjne,
  j) współpraca z innymi podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorcami.
 4. Wymagania kadrowe:
  1) zatrudnienie koordynatora;
  2) zatrudnienie trenera pracy (ogrodnik/rolnik);
  3) zatrudnienie pomocnika trenera pracy (z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama