Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWD: Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Reklama
Nabór od 23.11.2020 do 30.11.2020 15:30
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Łączny budżet 5,065 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje od 454,35 tys. PLN
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-411/20 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (typ projektów 8.7.A.).

Nabór projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).

Projekty na rzecz wdrożenia programów profilaktycznych, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego (subregiony: wrocławski i m. Wrocław; legnicko-głogowski) w wieku 35-64 lat.

Termin, od którego można składać wnioski:
23.11.2020 r. od godz. 00:01

Termin, do którego można składać wnioski:
30.11.2020 r. do godz. 15:30
Nie przewidujemy możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:
maj 2021 r.

Konkursu nie podzieliliśmy na rundy.

Konkurs ma charakter horyzontalny, tzn. nabór wniosków realizowanych na obszarze województwa dolnośląskiego skierowaliśmy do wszystkich Beneficjentów przewidzianych do aplikowania w Działaniu 8.7 – typ projektów A.

Obszar realizacji projektu musi być zawężony do jednego z subregionów (podregionów) Dolnego Śląska, rozumianego zgodnie z klasyfikacją NTS 3, tj. subregionu: 

 • wrocławskiego i m. Wrocław;
 • legnicko-głogowskiego

Uwaga !

W danym subregionie 

spośród złożonych wniosków

 zostanie wyłoniony wyłącznie jeden projekt 

na realizację Regionalnego programu zdrowotnego zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego. 

Na co i kto może składać wnioski?

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegające dofinansowaniu:
Konkurs dotyczy naboru wniosków składanych w ramach typu projektu 8.7.A., tj. projektów na rzecz wdrożenia programów profilaktycznych, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne.
Działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z Regionalnym programem zdrowotnym zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, który jest ukierunkowany na zmniejszenie do 2023 roku zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2 wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku 35-64 lat.

Typy beneficjentów:
O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst;
 • przedsiębiorcy;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • podmioty lecznicze.

Realizatorem usług zdrowotnych zaplanowanych w ramach projektu musi być podmiot wykonujący działalność leczniczą, uprawniony do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:
Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 1 133 025 EUR (5 065 188 PLN).
Ogólną pulę środków przeznaczoną na konkurs podzieliliśmy i wyodrębniliśmy dla każdego subregionu w taki sposób, że: 

 • kwota alokacji środków europejskich na realizację projektu w subregionie wrocławskim i m. Wrocław wynosi 566 512,50 EUR, tj. 2 532 594 PLN;
 • kwota alokacji środków europejskich na realizację projektu w subregionie legnicko-głogowskim wynosi 566 512,50 EUR, tj. 2 532 594 PLN.

Alokację przeliczyliśmy po kursie obowiązującym na październik 2020 r. (1 euro = 4,4705  PLN).
Ponieważ alokacja w ramach RPO WD określona jest w euro, dla prawidłowego określenia limitu dostępnej alokacji w walucie polskiej zastrzegamy możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu walutowego.

Minimalna wartość projektu:
Kwota dofinansowania przekraczająca równowartość w złotych kwoty 100 tys. euro.
Do przeliczenia kwoty na PLN zastosowaliśmy miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu, tj. 4,5435  PLN/EUR, zatem minimalna wartość dofinansowania projektu musi przekraczać  454 350 PLN.

Maksymalna wartość projektu:
Nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i budżet państwa) wynosi 95% (85% środki europejskie, 10% budżet państwa).

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:
Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:
Wniosek o dofinansowanie wypełniają Państwo za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS RPDS), który jest dostępny poprzez naszą stronę: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia.

Wniosek składają Państwo wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Nabór wnioskówza pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS
rozpoczniemy 23.11.2020 r. o godz. 00:01
i zakończymy 30.11.2020 r. o godz. 15:30.
Nie przewidujemy możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

System SOWA jest dostosowany do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami, a szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce DOSTĘPNOŚĆ na stronie internetowej adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS.

Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu składacie Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt. 7c ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Oświadczenia zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń". Klauzula ta zastępuje nasze pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 oraz Instrukcję użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS w ramach RPO WD 2014-2020 dla Wnioskodawców/ Beneficjentów znajdą Państwo na stronie: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS w zakładce „Pomoc".

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu:
Wszystkie kwestie dotyczące ogłoszonego naboru opisaliśmy w Regulaminie konkursu, który udostępniliśmy wraz z ogłoszeniem i załącznikami (w wersji elektronicznej) na naszej stronie internetowej adres naszej strony internetowej oraz na portalu Funduszy Europejskich adres portalu funduszy europejskich.

Reklama